Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zgodnie z art. 207 par. 2 ustawy Kodeks pracy, musi on chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Natomiast na podstawie art. 237(6) par. 1 Kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Profilaktyka dla pracujących przy monitorze ekranowym 

Par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej jako: rozporządzenie) stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozporządzenie precyzuje, że takim monitorem jest urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu (par. 2 pkt 1 rozporządzenia). Natomiast przez pracownika należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (art. 2 pkt 4 rozporządzenia).

Badanie, stosownie do treści załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, przeprowadza się co 5 lat. Niemniej może ono zostać przeprowadzone wcześniej, m.in. w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracownika.

 

Wyniki badań lekarskich są kluczowe 

Zgodnie z par. 8 ust. 2 rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Pod warunkiem jednak, że pracownik spędza przy takim monitorze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wynika to z par. 2 pkt 4 rozporządzenia. Oznacza to, że w sytuacji, gdy okulary korekcyjne nie zostały zakupione w wyniku zalecenia lekarza wydanego po okresowym badaniu profilaktycznym przeprowadzonym na podstawie skierowania pracodawcy albo dobowy wymiar czasu pracy na stanowisku z monitorem ekranowym jest mniejszy niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca nie będzie musiał zwracać kosztów ich zakupu, chyba że obowiązek ten będzie wynikał z postanowień aktu wewnątrzzakładowego. 

Czytaj także: Przedsiębiorca nie zaliczy okularów do kosztów uzyskania przychodów >>>

Wewnętrzny akt powinien zawierać szczegółowe regulacje

Przepisy nie precyzują sposobu zapewnienia przez pracodawcę pracownikom okularów korekcyjnych, jak również reguł i terminu ubiegania się przez nich o ewentualną refundację ich zakupu, jej zakresu oraz kwoty, a także częstotliwości i okoliczności wymiany tych okularów. Tym samym pracodawca powinien uszczegółowić te kwestie w wewnętrznym akcie (np. regulaminie, zarządzeniu, itp.). Akt ten powinien też regulować termin, do którego pracownik powinien przedłożyć dowód nabycia okularów. Należy podkreślić, że pracodawca, który nie zapewnia pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okularów korygujących wzrok na zasadach określonych w przepisach, podlega karze. Zgodnie bowiem z art. 283 par. 1 Kp, kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 


Zwrot za okulary bez składki i podatku 

Pieniądze, które zostały zwrócone pracownikowi za zakup zaleconych okularów korekcyjnych nie podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów tych świadczeń. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej wymienione świadczenia oraz ekwiwalenty są wolne od podatku dochodowego.