Będzie większe wsparcie finansowe dla gmin na rzecz seniorów

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trwają konsultacje społeczne nowej edycji programu Senior Plus na lata 2021-2025. Samorządy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi i sugestie. Zwiększone mają zostać progi dofinansowania na Kluby Seniora i Dzienne Domu Senior+ przy mniejszym wkładzie własnym.

20.10.2020

Są wytyczne dla placówek Senior plus

Pomoc społeczna Koronawirus

Tryb pracy rotacyjnej, małe grupy, elastyczny czas pracy, przestrzeganie zasad higieny przez personel i osoby starsze, kontakt telefoniczny i zdalny z uczestnikami oraz możliwe do realizacji alternatywne formy usług i dowóz posiłków dla seniorów do miejsca zamieszkania - to główne wytyczne resortu rodziny dla placówek dla osób starszych w czasie pandemii.

19.10.2020

NIK: Brakuje miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, które szukają schronienia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Nie wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu zapewniały schronienie matkom, ojcom i opiekunom z dziećmi oraz kobietom w ciąży dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Jest to niezgodne z ustawą o pomocy społecznej. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika też, że nie diagnozowano potrzeb tych osób. Potrzebujący z kolei często nie wiedzą o jaką pomoc mogą się ubiegać i gdzie jej szukać.

19.10.2020

Rachunek rodzinny może chronić pieniądze przed egzekucją

Prawo cywilne Pomoc społeczna

Prawo pozwala wpłacać na specjalne rachunki rodzinne, wolne od opłat bankowych i prowizji, środki pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji. Jak jednak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, nie są one jeszcze popularne. M.in. dlatego, że prowadzenie takiego rachunku nie jest obowiązkiem banku – to jeden z wielu produktów, które może on oferować według uznania.

13.10.2020

Nowe rekomendacje dla DPS - mają minimalizować ryzyko zakażenia

Pomoc społeczna Koronawirus

Zgodnie z nowymi wytycznymi i instrukcjami w domach pomocy społecznej aktywność podopiecznych poza placówką powinna być ograniczona, ale mają mieć prawo do kontaktów z bliskimi. Ewentualne spotkania wewnątrz domu powinny być organizowane w stałych i małych grupach.

08.10.2020

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych na wykonanie wyroku TK jeszcze poczekają

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Jest projekt ustawy regulującej zakres orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. To pierwszy krok do zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, które umożliwią wykonanie wyroku, w którym TK zakwestionował przepis uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

05.10.2020

WSA: Likwidacja pogotowia socjalnego wymaga opinii związków

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Samorząd postanowił zlikwidować pogotowie socjalne. Uchwała w tej sprawie powinna jednak zostać przedłożona do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Akt ten dotyczył bowiem praw i interesów zatrudnionych w pogotowiu pracowników oraz wpływał na uprawnienia ogółu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego - orzekł WSA w Olsztynie.

29.09.2020

Wczesne wspomaganie dzieci wymaga kompleksowych działań

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. - Chcemy zespolić aktywności różnych resortów, a także specjalistów i praktyków - mówił minister Dariusz Piontkowski.

24.09.2020

Powstaną kolejne centra usług społecznych

Pomoc społeczna

Gminy Tryńcza i Adamówka podpisały z ministerstwem pracy umowy na utworzenie na ich terenie centrów usług społecznych. Na uruchomienie 30 placówek przeznaczone zostanie 100 mln złotych. Wsparcie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

21.09.2020

Stażysta nie zastąpi profesjonalisty - obniżenie standardu nie poprawi opieki w DPS-ach

Pomoc społeczna

Stażyści czy wolontariusze w domach pomocy społecznej nie zastąpią profesjonalnej kadry, która ma doświadczenie i pracuje bezpośrednio z pensjonariuszami. Ministerialna propozycja, żeby wliczać w liczbę pracujących w DPS osoby nie będące na etacie lub niezajmujące się mieszkańcami to obniżanie standardów – alarmują eksperci.

12.09.2020

NSA: Długotrwały pobyt w szpitalu nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Kilkumiesięczny pobyt w szpitalu, nawet na podstawie decyzji sądu, nie wpływa na zmianę właściwości miejscowej w sprawach dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego. Placówka ta nie służy bowiem do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pacjentów, tylko do udzielania świadczeń zdrowotnych. Pobyt tam ma jedynie czasowy charakter, nawet jeśli jest długotrwały.

12.09.2020

RPO: Opłaty za bezdomnych w schroniskach są źle naliczane przez gminy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Rady gmin nie zawsze prawidłowo ustalają odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. A to zdaniem rzecznika praw obywatelskich ma wpływ na utrwalanie ubóstwa i zniechęca do korzystania ze schronienia. Prowadzić to może do wzrostu bezdomności ulicznej.

11.09.2020

NIK: Dzieci za długo przebywają w pogotowiach opiekuńczych

Pomoc społeczna

Za mała liczba rodzin zastępczych sprawia, że dzieci do 10 lat zbyt długo są w interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kontrola NIK wykazała także, że w rodzinach zastępczych zdarzają się patologie. Apeluje więc do ministerstwa o centralny rejestr danych o pełniących funkcję rodziny zastępczej.

11.09.2020

Ekonomista bez praktyki skontroluje pomoc społeczną, praktyk po licencjacie nie może

Pomoc społeczna Koronawirus

Brakuje kadry do kontroli i nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej, ministerstwo pracy chce więc złagodzić wymogi na tych stanowiskach. Tymczasem mogliby te funkcje pełnić pracownicy pomocy społecznej, którzy mają szansę w ten sposób awansować. Problem w tym, że resort chce dopuścić osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale wyklucza osoby z kierunkowym licencjatem i doświadczeniem.

10.09.2020

Na dziecko, które urodziło się martwe, nie przysługuje świadczenie rodzicielskie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

W przypadku urodzenia martwego dziecka nie przysługuje świadczenie rodzicielskie, ponieważ w tej sytuacji występuje przesłanka negatywna - określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wykluczająca możliwość przyznania tego świadczenia - wyjaśnia Bożena Tyra, ekspert w LEX Administracja.

10.09.2020

Ankieta dla pracowników pomocy społecznej ma pomóc rozwiązać problemy w pracy zdalnej

Pomoc społeczna Koronawirus

Analiza odpowiedzi pracowników pomocy społecznej ma pomóc w stworzeniu strategii w obszarze pracy socjalnej w warunkach pandemii. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim bada, jakie trudności związane są z realizacją pracy zdalnej w czasie COVID-19.

03.09.2020