WSA: Rekompensata za udział w ćwiczeniach wojskowych nie może być pozorna

Wysokość rekompensaty została obliczona na podstawie przepisów rozporządzenia, bo organ nie uwzględnił przedłożonej księgi przychodów i rozchodów, a urząd skarbowy nie chciał wystawić zaświadczenia o wysokości osiąganego dochodu. Takie rozstrzygnięcie nie było korzystne dla rezerwisty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą, gdyż ogranicza środki dowodowe, przy pomocy których żołnierz może wykazywać utratę dochodu.

07.08.2021

TSUE: Nieaktywny zawodowo obywatel UE ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, choć nie musi być ono nieodpłatne

Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Trybunał potwierdził prawo nieaktywnych zawodowo obywateli Unii, zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia, do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego. Prawo Unii nie wymaga jednak, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny – orzekł TSUE.

06.08.2021

NSA: Dodatkowy urlop nie przysługuje policjantowi mimo zanieczyszczenia powietrza

Policja Prawo pracy BHP

Zanieczyszczenie powietrza nie występuje w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku referenta ogniwa patrolowo-interwencyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Aby otrzymać dodatkowy urlop policjant musi wykazać nie tylko pełnienie służby w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, lecz także uwzględnić poziom narażenia określony w Kodeksie pracy.

05.08.2021

WSA: Zawieszenie emerytury wystarczy, by pobierać świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

31.07.2021

WSA: Spór o istnienie wniosku nie kończy się na sprawdzeniu ewidencji

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Strona wskazywała, że wniosek o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek wrzuciła do skrzynki wystawionej przed zamkniętymi drzwiami budynku ZUS. Zakład twierdził, że żadnego podania nie dostał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że takie tłumaczenie organu to za mało i powinien on dokładnie wyjaśnić sprawę, nie wykluczając możliwości przesłuchania wnioskodawcy.

30.07.2021

WSA: O świadczeniu pielęgnacyjnym nie orzeka się, jeśli umrze osoba wymagająca opieki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego jest związane z tym, że istnieją dwa podmioty: opiekun oraz osoba, która potrzebuje opieki. Skoro sąd ustalił, że osoba wymagająca wsparcia zmarła, to postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu bez badania zasadności skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

29.07.2021

Sąd: Mandat nie przesądza o utracie zasiłku chorobowego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kierowca doznał wypadku w trakcie rozwożenia towaru do klientów. ZUS odmówił mu prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym policjanci nałożyli na niego mandat. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodziły się łódzkie sądy, które wskazały, że samo popełnienie wykroczenia nie daje podstaw do pozbawienia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

27.07.2021

TSUE: Trzeba sprawdzić, czy aparat słuchowy umożliwi funkcjonariuszowi pełnienie służby

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie estońskie przewidujące bezwzględną niemożność dalszego pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza służby więziennej, którego ostrość słuchu nie odpowiada minimalnym progom percepcji dźwiękowej, bez umożliwienia sprawdzenia, czy jest on w stanie wykonywać swoje obowiązki, jest sprzeczne z prawem Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.07.2021

WSA: Umorzenie zaległych składek tylko z upoważnienia prezesa ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Decyzje w indywidualnych sprawach wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie Centrum Umorzeń. Tym samym ani kierownik tej jednostki, ani jego zastępca nie mają samoistnych kompetencji do wydawania rozstrzygnięć w sprawie umorzenia należności z tytułu składek. Mogą to zrobić wyłącznie jako pracownicy ZUS, działający z upoważnienia prezesa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

09.07.2021

WSA: Umowa o dzieło nie pozbawia statusu bezrobotnego

Ubezpieczenia społeczne HR

Osoba bezrobotna została pozbawiona tego statusu, a w konsekwencji prawa do zasiłku i prawa do zabezpieczenia społecznego, ponieważ zawarła umowę o dzieło i otrzymała niewielkie wynagrodzenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił wydane w tej sprawie decyzje. Uznał bowiem, że były one nieadekwatne i naruszały konstytucyjną zasadę proporcjonalności.

06.07.2021

SN: Zbyt wysokie odprawy to przekupstwo związków zawodowych

Prawo pracy

Pozwany nabywając Hutę Częstochowa zawarł ze związkami zawodowymi Pakiet Socjalny, na podstawie którego przyjął na siebie obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnienia przez 120 miesięcy. W tym celu zobowiązał się nie dokonywać zwolnień grupowych ani indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, bez względu na zakres zmian organizacyjnych i nie dotrzymał obietnicy.

01.07.2021

Strasburg: Nie można zwolnić pracownika za "polubienie" posta na Facebooku

Prawo pracy RODO

Zwolnienie z pracy sprzątaczki na podstawie jej "polubień" postów innych osób na Facebooku stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, jeśli treści te dotyczyły ważnych kwestii zainteresowania publicznego, tym samym wchodziły one w zakres ochrony z art. 10 Konwencji.

29.06.2021

WSA: Pracodawcy nie wolno przekazywać akt żony byłemu mężowi

Prawo pracy RODO

Przedsiębiorca nie udowodnił, że przekazanie akt osobowych byłego pracownika w celu "usługi porady prawnej z zakresu zatrudnienia i ochrony danych osobowych" było konieczne. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nie dopatrzył się w tej praktyce naruszeń.

19.06.2021

SN: Kobieta nie stawiła się na badanie lekarskie, ale zasiłku chorobowego nie utraciła

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego nie oznacza automatycznie utraty niezdolności do pracy - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy. I dodał, że jeśli ubezpieczony przedstawi dalsze zwolnienia potwierdzające niezdolność do pracy, to nie traci zasiłku chorobowego. Nawet, gdy nie stawił się na badanie lekarskie oraz jeśli stał się niezdolny do pracy

18.06.2021

SN: Upadłość spółki to koniec płacenia składek przez wspólnika

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu prawnego, a nie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki oznacza, że ubezpieczony nie spełnia warunku prowadzenia działalności gospodarczej od momentu ogłoszenia upadłości - orzekła Izba Pracy Sądu Najwyższego

14.06.2021

WSA: Inspektor może nakazać wypłatę tylko bezspornego wynagrodzenia

Prawo pracy

Inspektor pracy może wydać pracodawcy nakaz wypłaty wynagrodzenia. Świadczenie musi jednak być wyliczone, nie może być sporu co do jego wysokości i podstawy, a fakt niewypłacenia nie może budzić wątpliwości. Jeśli natomiast wynagrodzenie budzi kontrowersje, jedynym organem kompetentnym do weryfikacji spornych roszczeń jest sąd pracy.

10.06.2021

WSA: Przyznanie dodatku służbowego nie jest uznaniowe, ale jego wysokość już tak

Prawo pracy

Przyznanie dodatku służbowego za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach albo jednostkach jest obowiązkowe. Dlatego wydawana w tej sprawie decyzja ma charakter związany. Natomiast wysokość dodatku jest uznaniowa, ponieważ ustawodawca określił jedynie ramy, w jakich powinien się on zawierać. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

05.06.2021

WSA: Nie każde zwyrodnienie stawów u masażysty to choroba zawodowa

Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarze rozpoznali u masażysty zmiany zwyrodnieniowe stawów, ale nie były one objęte obowiązującym wykazem chorób zawodowych. Organ wydał więc decyzję, w której odmówił stwierdzenia, że schorzenia mają związek z wykonywanym zawodem. Kwestionowanie orzeczeń lekarskich nie przyniosło skutku, ponieważ od strony formalnej były one prawidłowe, a zawarte w nich wnioski nie budziły wątpliwości.

27.05.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski