Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Instruktor praktycznej nauki zawodu musi mieć odpowiednie kwalifikacje

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Pracodawca, który zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe, powinien upewnić się, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniają określone wymogi kwalifikacyjne. Celem systemu kształcenia zawodowego młodocianych jest bowiem zapewnienie im warunków, które pozwalają na zgłębienie praktyki danego zawodu pod okiem doświadczonego instruktora.

30.09.2022

Sąd: Kierownik nie straci stanowiska za podpisanie umów bez wiedzy pracodawcy

Prawo pracy

Pracownik został pozbawiony kierowniczego stanowiska z uwagi na podpisanie umów bez wymaganego upoważnienia oraz wiedzy i zgody pracodawcy. Sąd uznał, że zastosowanie tak dotkliwej kary było zbyt surową reakcją. Pracownik działał bowiem w dobrej wierze i był przekonany, że postępuje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Dlatego sąd przywrócił kierownikowi jego poprzednie warunki pracy i płacy.

29.09.2022

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

Sąd: Pracodawca mógł ukarać pracownika za nienoszenie maseczki

Prawo pracy BHP Koronawirus

Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.

13.08.2022

Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił bowiem, że pracownica rzeczywiście świadczyła umówioną pracę, a pracodawca wypłacał jej za to należne wynagrodzenie.

30.07.2022

SN: Wystawienie faktury to nie działalność zarobkowa, nie można żądać zwrotu zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie powinna być ukarana zwrotem pobranych zasiłków chorobowych, gdyż nie była świadoma wprowadzenia w błąd ZUS. Sąd II instancji nie zbadał dokładnie okoliczności, na przykład zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas nieobecności oraz zakresu umowy franczyzy, która nakazywała wystawiać faktury osobiście.

28.07.2022

SN: Świadczenie przedemerytalne liczone wraz z okresem zasiłku dla bezrobotnych

Emerytury i renty Prawo pracy

Okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać w całości wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn od niego niezależnych, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 73 ust. 3 lub 5 ustawy o promocji zatrudnienia - taki jest sens najnowszej uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

20.07.2022

Sąd: Poczucie ciężkiej choroby nie przesądza o prawie do renty

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Subiektywna ocena zdolności do pracy i poczucie ciężkiej choroby, nie stanowią wystarczającej podstawy ustalenia niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i przyznania renty. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma opinia biegłych, którą sąd jest związany. Nie może on bowiem dokonać ustaleń, które byłyby z nią sprzeczne - uznał Sąd Okręgowy w Suwałkach.

16.07.2022

Sąd: Krytyka pracodawcy nie mogła być podstawą dyscyplinarki

Prawo pracy HR

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który publicznie krytykował pracodawcę, nie było uzasadnione. Jest to bowiem najbardziej dotkliwa sankcja przewidziana w Kodeksie pracy. Tym samym powinna ona być stosowana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że w rozpatrywanej sprawie pracodawca powinien rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

13.07.2022

TSUE: Czas wychowywania dziecka za granicą liczy się do świadczenia emerytalnego

Emerytury i renty Prawo pracy Prawo unijne

Państwo członkowskie, w którym beneficjentka pracowała i opłacała składki, z wyjątkiem okresu, w którym przeniosła miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego, w którym poświęciła się wychowywaniu dzieci, powinno uwzględnić te okresy przeznaczone na wychowywanie dziecka – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Tym samym TSUE potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo.

09.07.2022

SN: Umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku wymaga uchwały rady nadzorczej

Prawo cywilne Prawo pracy

Samo złożenie podpisów przez członków zarządu banku pod umową o zakazie konkurencji nie wystarczy. Potrzebna jest uchwała rady nadzorczej. Była sporządzona umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku, ale rada nadzorcza nie podjęła w tej sprawie uchwały, co jest wymagane w prawie spółdzielczym - orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną o wypłatę odszkodowania.

24.06.2022

NSA: Recenzja wydawnicza monografii bez ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła oznaczonego jako recenzja wydawnicza monografii. Prezes NFZ uznał jednak, że była to umowa o świadczenie usług, więc wydał decyzję, zgodnie z którą autor podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sądy administracyjne nie podzieliły tej oceny i wyeliminowały sporne rozstrzygnięcie z obrotu prawnego.

17.06.2022

Sąd: Umowa z pracownicą w ciąży została zawarta dla pozoru

Prawo pracy HR

ZUS podważył umowę z pracownicą, która po dwóch miesiącach zatrudnienia zaczęła przebywać na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ nie było podstaw do twierdzenia, że umowa była realizowana i doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy. Jedynym celem jej zawarcia było stworzenie warunków do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

11.06.2022

SN: Nie trzeba być domownikiem w gospodarstwie rolnym, aby uzyskać emeryturę

Ubezpieczenia społeczne

Przy ustaleniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed 1 stycznia 1983 roku okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia nie jest konieczne, aby ubezpieczony był domownikiem, spokrewnionym i mieszkającym w gospodarstwie - taką uchwałę podjął 8 czerwca br. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

09.06.2022

TSUE: Nawet polityczny charakter stanowiska nie pozbawia ochrony antydyskryminacyjnej

Prawo pracy Prawo unijne

Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.

06.06.2022

SN: Byli studenci szkoły policyjnej są dyskryminowani - pozbawieni prawa do obrony

Prawo karne

Lustrowani przez Instytut Pamięci Narodowej byli słuchacze i studenci szkół resortu spraw wewnętrznych z przełomu lat 1989-1990 doznają bezprawia - taki jest sens uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego. Naruszono w ten sposób zasadę równości wobec prawa poprzez różne traktowanie tej samej grupy obywateli przez dwie różne ustawy. SN w pełni przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich.

03.06.2022

SO: Spółki nie ma, a ZUS zaległe składki każe płacić prezesowi

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mógł przypisać członkowi zarządu spółki odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki, gdyż nie wykazał bezskuteczność egzekucji wobec spółki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. I wskazał, że zobowiązanie powstało po wykreśleniu spółki z KRS i jest wynikiem dokonanej przez ZUS korekty na koncie płatnika w późniejszym czasie.

03.06.2022

NSA: Nabór na stanowisko w ambasadzie jest informacją publiczną

Administracja publiczna Prawo pracy HR

Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.

02.06.2022

WSA: Wymierzając karę upomnienia trzeba mieć na uwadze aspekt finansowy

Policja Prawo pracy

Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.

31.05.2022