Strasburg: Rejestrator GPS w służbowym aucie nie narusza prawa do prywatności

Prawo pracy Nowe technologie

Zwolnienie z pracy przedstawiciela medycznego na podstawie danych pozyskanych z geolokalizatora umieszczonego w służbowym aucie nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego pracownika - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ale zastrzegł, że kontrola taka jest dopuszczalna jedynie w niezbędnym zakresie, a prawa pracownika do prywatności muszą być odpowiednio chronione.

20.12.2022

SN: Można stwierdzić chorobę zawodową pracownika po śmierci i rodzinie przyznać odszkodowanie

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Nawet po śmierci pracownika członkom jego rodziny ZUS wypłaci jednorazowe odszkodowanie, gdy cierpiał na chorobę zawodową - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Byłoby więc niesprawiedliwe, gdyby rodziny po takim zmarłym nie miały prawa do odszkodowania, bo za życia nie miał ustalonych uprawnień do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

17.12.2022

SN: Strój służbowy odpowiedni do tożsamości płciowej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy orzekł, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, co w demokratycznym „państwie prawnym" musi wiązać się z poszanowaniem wolności indywidualnej, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Sprawa dotyczyła ubrania służbowego dla osoby zmieniającej płeć.

12.12.2022

SN: Deputat węglowy emerytowanych kolejarzy nie dla dorabiających poza koleją

Emerytury i renty

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że pobieranie emerytury z art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

07.12.2022

SN: Emerytura kolejarza nie korzysta z preferencyjnego przeliczenia stażu

Emerytury i renty Prawo pracy

Przepisy ustawy emerytalnej nie przewidziały korzystnego przeliczenia stażu pracy kolejarzy do emerytury takiego jak górnikom. A zatem sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei nie ma zastosowania przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

30.11.2022

Sąd: Brak dowodów na świadczenie pracy pogrzebał objęcie ubezpieczeniem

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niejasna kwestia podporządkowania pracowniczego i brak dowodów na świadczenie pracy przemawiały za uznaniem, że jedynym powodem zawarcia umowy było uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na niekorzyść wpłynął też fakt, że pracodawca nie miał wiedzy o warunkach pracy. Sąd uznał, że sama umowa o pracę i potwierdzenie przelewu wypłaty, to za mało, by uznać, że umowa nie została zawarta dla pozoru.

29.11.2022

Praca aktora w świetle reflektorów nie uprawnia do wcześniejszej emerytury

Emerytury i renty Prawo pracy BHP

Wykonywanie zawodu aktora teatralnego jest pracą w stałym naświetleniu oraz w temperaturze wytwarzanej przez reflektory. Jednak sąd nie uwzględnił odwołania aktora od decyzji ZUS, gdyż ustawodawca nie wskazał prac w środowisku oświetlenia sztucznego, temperatury - jako prac wykonywanych w warunkach szczególnych czy o szczególnym charakterze. Wcześniejszą emeryturę mogą pobierać tylko aktorki, a także tancerze, akrobaci, komicy czy kaskaderzy.

26.11.2022

Sekretarka w ciąży zawarła z parafią umowę pozorną, która jest nieważna

Prawo pracy

Pozwana sekretarka proboszcza była w ciąży w momencie podpisywania umowy, co w ocenie sądu wskazuje na cel zawarcia umowy o pracę. Celem było nabycie świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem - uznał Sąd Rejonowy w Człuchowie. I dodał, że sporządzenie dokumentacji pracowniczej pozwanej nie przesądza o istnieniu stosunku pracy, bez faktycznego świadczenia pracy.

19.11.2022

NSA: Ciepła herbata i szalik przy sortowaniu paczek to za mało

Prawo pracy BHP

Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

17.11.2022

SA: Opłacenie składki zdrowotnej po terminie było usprawiedliwione

Ubezpieczenia społeczne

Odwołującej nie można przypisać braku staranności w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacenie składki po terminie było uzasadnione utratą płynności finansowej z uwagi na pandemię i przekonało Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Sąd też wykluczył możliwość, że kobieta poszukiwała ochrony naruszając zasady współżycia społecznego poprzez rażące zawyżenie podstawy wymiaru składek.

10.11.2022

NSA: Pozbawienie statusu bezrobotnego, tylko przy prawidłowym wezwaniu do stawiennictwa

Prawo pracy

Starosta pozbawił statusu bezrobotnego osobę, która nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że warunkiem koniecznym stwierdzenia niestawiennictwa jest jednoznaczne i niebudzące żadnych wątpliwości ustalenie, że bezrobotny został prawidłowo wezwany.

24.10.2022

Sąd: Jedyny wspólnik nie mógł zostać objęty ubezpieczeniem jako pracownik

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wspólnik został zatrudniony w spółce, w której jednocześnie był członkiem zarządu i jedynym udziałowcem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, tylko jako wspólnik. Sąd przyznał rację organowi, ponieważ w spornym stosunku pracy nie było podporządkowania pracowniczego. Natomiast wykonywane czynności wiązały się z ryzykiem, które sam ponosił.

19.10.2022

Sąd: Zaognienie nieujawnionej choroby nie prowadzi do uznania umowy za pozorną

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik zachorował w krótkim czasie po nawiązaniu stosunku pracy. ZUS uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Sąd jednak nie zgodził się z tym stanowiskiem. Niezdolność do pracy była bowiem nagłym zdarzeniem, które wystąpiło w związku z zaognieniem nieujawnionej i nieleczonej choroby. Ponadto zwrócono uwagę, że zatrudniony kontynuował stosunek pracy po zakończeniu leczenia.

18.10.2022

WSA: Niezdolny do pracy nie może mieć statusu osoby bezrobotnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Starosta pozbawił bezrobotnego tego statusu, ponieważ do urzędu wpłynęło zaświadczenie lekarskie świadczące o niezdolności tej osoby do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się z...

17.10.2022

Sąd: ZUS mógł uznać zatrudnienie członka rodziny za pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Syn ukończył studia prawnicze, więc ojciec utworzył dla niego stanowisko pracy. Nowy pracownik już po miesiącu od zatrudnienia wybrał się na zwolnienie lekarskie, co zwróciło uwagę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że zatrudnienie było pozorne i zmierzało jedynie do uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

01.10.2022

Instruktor praktycznej nauki zawodu musi mieć odpowiednie kwalifikacje

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Pracodawca, który zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe, powinien upewnić się, że instruktorzy praktycznej nauki zawodu spełniają określone wymogi kwalifikacyjne. Celem systemu kształcenia zawodowego młodocianych jest bowiem zapewnienie im warunków, które pozwalają na zgłębienie praktyki danego zawodu pod okiem doświadczonego instruktora.

30.09.2022

Sąd: Kierownik nie straci stanowiska za podpisanie umów bez wiedzy pracodawcy

Prawo pracy

Pracownik został pozbawiony kierowniczego stanowiska z uwagi na podpisanie umów bez wymaganego upoważnienia oraz wiedzy i zgody pracodawcy. Sąd uznał, że zastosowanie tak dotkliwej kary było zbyt surową reakcją. Pracownik działał bowiem w dobrej wierze i był przekonany, że postępuje zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Dlatego sąd przywrócił kierownikowi jego poprzednie warunki pracy i płacy.

29.09.2022

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

Sąd: Pracodawca mógł ukarać pracownika za nienoszenie maseczki

Prawo pracy BHP Koronawirus

Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.

13.08.2022

Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił bowiem, że pracownica rzeczywiście świadczyła umówioną pracę, a pracodawca wypłacał jej za to należne wynagrodzenie.

30.07.2022