SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.

29.11.2023

Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.

28.11.2023

Sąd: Niekonstytucyjna lustracja w służbie cywilnej

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Pracodawca stwierdził, że stosunek pracy pracownicy korpusu służby cywilnej wygasł z uwagi na złożenie oświadczenia lustracyjnego, w którym potwierdziła pracę w organach bezpieczeństwa państwa. Sąd uznał jednak, że podstawa prawna tego działania w sposób oczywisty naruszała normy konstytucyjne. Podkreślono, że nie każde nawiązanie stosunku prawnego w ramach służby państwowej, wiąże się z zaangażowaniem w realizowanie zadań i funkcji charakterystycznych dla ustroju państwa totalitarnego.

23.11.2023

SN: Sytuacja finansowa spółki potwierdzała pozorność zatrudnienia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Prezes zarządu został pracownikiem spółki dopiero, gdy zaistniała konieczność skorzystania przez niego ze zwolnienia lekarskiego. Pozorność zawartej umowy o pracę została potwierdzona przez słabą sytuację finansową spółki oraz okoliczność, że nie zatrudniono nikogo, kto zastąpiłby pracownika w okresach jego wielomiesięcznych nieobecności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

20.11.2023

Sąd: Zaświadczenie lekarskie nie przesądza o niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. Sąd uznał, że dokument ten nie przesądza o niezdolności do pracy, ale jedynie ją potwierdza. Tym samym okoliczność ta może zostać wykazana innymi środkami dowodowym, a brak zaświadczenia lekarskiego nie przekreśla automatycznie prawa do zasiłku chorobowego.

30.10.2023

Sąd: Organ nie mógł odmówić przyznania zasiłku matce adopcyjnej

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku macierzyńskiego, ponieważ uznał, że wniosek został złożony po terminie. Sąd nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja o przysposobieniu dzieci zasługuje na szacunek i ze względów społecznych powinna się wiązać z wszechstronną pomocą państwa. Dlatego też nawet gdyby ubezpieczona złożyła wniosek po terminie, to organ nie powinien wydać decyzji odmownej.

28.10.2023

WSA: Pozbawienie stypendium tylko za zgodą rencistki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Organ uznał, że nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeszkodę do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz korzystania ze związanych z tym świadczeń. Pozbawił więc rencistkę prawa do stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja w sprawie stypendium mogła zostać zmieniona jedynie za zgodą rencistki.

16.10.2023

SN: Przedsiębiorca złapany przez ZUS w pułapkę ulgi na start

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy orzekł, że należy przeciwstawić się takiemu stosowaniu prawa, które przez „przyłapanie” na rzekomym błędzie co do skutków oświadczenia woli przedsiębiorcy „przybiera postać imperatywnego wyłączania ubezpieczonych z systemu ubezpieczenia na skutek niekorzystnej interpretacji ich oświadczeń woli”. I dlatego oddalił skargę kasacyjną ZUS w sprawie wykorzystania ulgi na start.

27.09.2023

SN: Staż w prywatnym zakładzie pracy nie bez znaczenia dla nagrody jubileuszowej

Prawo pracy HR

Do okresów zatrudnienia, od których uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie można zaliczać jedynie zatrudnienia w państwowych zakładach pracy. Sąd Najwyższy ocenił, że postanowienie zakładowego układu zbiorowego pracy, które wyłącza możliwość uwzględnienia okresów zatrudnienia w prywatnym zakładzie pracy, narusza zasadę równego traktowania pracowników. Tym samym należy uznać je za nieobowiązujące.

25.09.2023

SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

Prawo pracy HR

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

23.09.2023

SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

Prawo pracy HR

W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.

22.09.2023

Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Prawo pracy

Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.

24.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023

SA: Tańce ludowe na Dzień Matki i Ojca to nie dzieło

Ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.

11.08.2023

SN: Byli kolejarze nie dostaną pieniędzy za deputat węglowy, gdy zatrudnili się poza PKP

Emerytury i renty

Osobie pobierającej emeryturę na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Potwierdził to we wtorek Sąd Najwyższy. Uznał, że świadczenie się nie należy, ponieważ ostatnim miejscem pracy emerytki nie było PKP.

19.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

Sąd: Nie będzie kary za zwolnienie związkowca z pominięciem procedur

Prawo pracy

Obwiniony zwolnił działacza związkowego z pominięciem procedur, które gwarantują szczególną ochronę stosunku pracy. Został on jednak uniewinniony od zarzutu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Sąd uznał, że nie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa pracy, ponieważ decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę nie była całkowicie nieuzasadniona, subiektywna i złośliwa.

26.06.2023

SN: Sąd pracy wydaje wyrok w sprawie o zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu za granicą

Ubezpieczenia społeczne

Uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania następuje wyrokiem. Rozstrzygnięcie ma charakter merytoryczny, także co do istoty sprawy – taką uchwałę podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła wydania zaświadczenia pracodawcy A1.

23.06.2023

SN: Jeden sędzia w covidzie - to tylko pretekst do ograniczenia prawa stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowane na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania - taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

21.06.2023