Wszyscy pracownicy tej firmy otrzymali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. 51 z nich nie zgodziło się z taką umową i odeszło z firmy.  Wypowiedzenie zmieniające przewidywało m.in. likwidację dodatków funkcyjnych i dodanie ich wartości do wynagrodzenia zasadniczego.

Czytaj też: Zmiana zakresu obowiązków czasem możliwa bez wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia zmieniającego>>

W świadectwach pracy zapisano, że rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy nastąpiło z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracownicy w pozwach zażądali sprostowania wpisu w świadectwach, zgodnie z którym rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w sytuacji szczególnej z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z tym domagali się też zasądzenia należnych im odpraw pieniężnych.

Zobacz procedurę w LEX: Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę >

 

Oddalenie pozwów

Sądy obu instancji oddaliły jednak te pozwy, uzasadniając, że pracownicy mogli przecież przyjąć nowe warunki zatrudnienia, gdyż zmiany zaproponowane przez pracodawcę nie były - w ocenie sądu - aż tak niekorzystne, jak twierdzono w powództwie. Zdaniem sądów wypowiedzenie przez pracodawcę układu zbiorowego pracy nie stanowiło wyłącznego powodu rozwiązania umów. Sądy uznały, że pracownikom nie przysługuje odprawa i sprostowania w świadectwach pracy.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca po wypowiedzeniu układu zbiorowego pracy musi dokonać zmian indywidualnych umów o pracę? >

Powodowie i  prokurator niezadowoleni z przebiegu procesów złożyli kasacje do Sądu Najwyższego.

Izba Pracy I Ubezpieczeń Społecznych SN we wszystkich przypadkach uchyliła zaskarżone wyroki i orzekła o ponownym rozpatrzeniu pozwów. Następnie Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nakazał wypłacenie odpraw zwolnionym pracownikom i zmianach w świadectwach pracy.

Czytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Odprawy pieniężne >

 

Dziewięć skarg nadzwyczajnych

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro także interweniował i złożył dziewięć skarg nadzwyczajnych w sprawach, od których nie przysługiwały już kasacje. W skargach wniesiono o uchylenie orzeczeń i przekazanie spraw do ponownego rozpoznania.

Czytaj w LEX: Wpływ skargi nadzwyczajnej na możliwość składania przez strony skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach karnych oraz cywilnych >

Prokurator Generalny zarzucił orzeczeniom naruszenie konstytucyjnych zasad wolności i praw człowieka oraz obywatela. Zaskarżone orzeczenia oddalające słuszne roszczenia powodów spowodowała pozbawienie ochrony pracowników , którzy kasacji nie złożyli. A więc naruszono konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Czytaj w LEX: Skarga nadzwyczajna w praktyce >

 

Uchylenie wyroków

 Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała, że sąd powszechny nie poczynił stosownych ustaleń niezbędnych dla rozstrzygnięcia sporu i dokonał błędnej wykładni unijnej dyrektywy ws. zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do zwolnień grupowych.

Zobacz procedurę w LEX: Wypowiedzenie zmieniające w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych >

Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku podejmowania przez pracodawcę decyzji o dokonaniu wypowiedzeń zmieniających wobec większej liczby pracowników zachodzi konieczność zbadania, czy w podmiocie zatrudniającym nastąpiło minimum pięć zwolnień Natomiast, jeśli mimo przeprowadzenia przez pracodawcę jednostronnej zmiany warunków wynagradzania wobec znacznej liczby, a nawet wszystkich zatrudnionych pracowników, nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu powodów w ramach zwolnień grupowych – stwierdził SN.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie odszkodowań wypłaconych pracownikom >