Wystąpienie ze spółki czy sprzedaż ogółu praw i obowiązków – jak rozstać się ze spółką osobową

Spółki

„Wyjście” wspólnika ze spółki wiąże się z koniecznością dokonania stosownych rozliczeń pomiędzy występującym wspólnikiem a spółką. Dlatego też niezmiernie ważne jest, aby przewidzieć mechanizmy prawne „wyjścia” wspólnika ze spółki przed powstaniem sporu między wspólnikami - pisze Aneta Chałat, adwokat w kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group.

03.03.2023

Rozliczenie ze wspólnikiem wychodzącym ze spółki jawnej może być trudne

Prawo cywilne Spółki

Rozwiązania dotyczące rozliczeń wspólników spółki jawnej i komandytowej nie zawsze są idealne. Dlatego wspólnicy, zarówno istniejących, jak i nowo zawiązywanych podmiotów, nie powinni być bierni. Bo dla większości spółek osobowych wystąpienie wspólnika – czy to na skutek konfliktu, śmierci, czy powodów osobistych – nie jest kwestią prawdopodobieństwa, a tylko czasu.

02.03.2023

NIK: Rządowe programy wspierające polskie szwalnie to porażka

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus

NIK ustaliła, że w ramach programu uruchomionego w związku z pandemią COVID-19 Agencja Rozwoju Przemysłu dostarczyła ok. 105 mln maseczek medycznych i ok. 67 mln maseczek niemedycznych za kwotę ponad 313 mln zł. Poważne wątpliwości wzbudziła rzetelność nadzoru nad ich jakością. Z kolei zupełnym fiaskiem zakończył się projekt „Stalowa Wola”, w ramach którego, mimo zakupu dziewięciu linii produkcyjnych, poza produktami testowymi nie wyprodukowano ani jednej maseczki.

28.02.2023

Prosta spółka akcyjna na razie niezbyt popularna wśród inwestorów

Spółki

Półtora roku po wejściu w życie nowego typu spółki kapitałowej wiadomo już, że prosta spółka akcyjna nie należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności. Do tej pory zarejestrowano w Polsce niecałe 1,5 tys. takich podmiotów. Prawnicy oceniają, że przedsiębiorcy nadal nie do końca rozumieją, jak funkcjonuje PSA, i czekają na wykształcenie się praktyki w tej dziedzinie.

24.02.2023

Obowiązek publikacji informacji w rejestrze nie dla wszystkich spółek cywilnych

Spółki Prawo gospodarcze

Informacje o spółkach cywilnych mają być powszechnie dostępne w CEiDG, będzie to dotyczyło jednak tylko tych podmiotów, w których wspólnicy są przedsiębiorcami. Taka informacja pojawiła się w ramach odpowiedzi udzielanych w trakcie opiniowania. Resort rozwoju nie przychylił się do propozycji Ministerstwa Finansów, które proponowało, aby obowiązek objął całą strukturę.

21.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023

Prawo nie ułatwia rozliczenia ze wspólnikiem wychodzącym ze spółki jawnej

Spółki Prawo gospodarcze

Zasady wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej określone są w art. 65 kodeksu spółek handlowych. Te formy prowadzenia działalności gospodarczej cieszą się w Polsce dużą popularnością. Zdawać by się więc mogło, iż orzecznictwo jest na tyle bogate, że nie budzą kontrowersji. Jest jednak wprost przeciwnie.

20.02.2023

Rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8

CIT Rachunkowość Spółki Finanse

Ministerstwo Finansów planuje dać firmom więcej czasu na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i złożenie CIT-8 za ubiegły rok. Bez zmian, czyli do 31 marca, trzeba będzie jednak sporządzić sprawozdanie finansowe. Księgowi i biegli rewidenci apelują, by wydłużone zostały oba terminy, ponieważ te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane.

15.02.2023

Rośnie świadomość obowiązku zgłoszenia do CRBR, ale wciąż są problemy

Spółki Finanse

Wśród podmiotów, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), najwięcej przypadków odnotowano spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji. Widać jednak, że świadomość przedsiębiorców wzrasta. To główne wnioski, jakie można wysnuć z lektury raportu przedstawionego przez Crido Legal.

14.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023

Są wytyczne KSR w sprawie sprawozdań finansowych

Rachunkowość Spółki Finanse

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego – to tytuł nowych rekomendacji, które wydał Komitet Standardów Rachunkowości (KSR). Celem dokumentu jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 rok.

09.02.2023

TK rozstrzygnie, czy udziały małżonka w spółce mają znaczenie przy pełnieniu funkcji publicznej

Spółki

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy rozszerzanie skutków posiadania akcji lub udziałów w spółce handlowej na współmałżonka w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z ustawą zasadniczą, czy może powinno zostać uznane za zbyt daleko i szeroko idącą interpretację. Prawnicy podkreślają, że problem ma duże znaczenie praktyczne, a odpowiedź na postawione w skardze pytanie wcale nie musi być jednoznaczna.

09.02.2023

UOKiK chce związać sądy swoimi decyzjami w sprawach konsumenckich

Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze

Prawomocna decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być wiążąca dla sądu orzekającego o naruszeniu interesu konsumentów w postępowaniu grupowym. Eksperci wskazują, że tak znaczące poszerzenie kompetencji urzędu to krok za daleko i postulują usunięcie propozycji z projektu. Podkreślają też, że tego typu zmiana powinna być najpierw szeroko przedyskutowana.

08.02.2023

SN: Przekształcona spółka wstępuje do procesu bez zgody strony przeciwnej

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

Przedsiębiorca, który w trakcie procesu przekształcił swoją działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, może złożyć apelację. Spółka wstępuje do procesu, którego przedmiot dotyczy praw i obowiązków przejętych bez konieczności uzyskania zgody strony przeciwnej. Jednak w zakresie roszczeń objętych solidarnością bierną udział spółki przekształconej w postępowaniu jest dopuszczalny po wezwaniu do udziału w sprawie.

06.02.2023

SN: Roszczenie o wypłatę zysku – przedawnienie po sześciu latach

Spółki Prawo gospodarcze

Roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej – taką uchwałę wydał Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne jednego z sądów. A więc termin przedawnienia wynosi sześć, nie zaś trzy lata, jak dla przedsiębiorców.

03.02.2023

RPO pyta o wymóg zawieszania członkostwa w związkach przez kandydatów na rzeczników ds. etyki

Prawo pracy Spółki

Organizacje związkowe działające w dużej grupie kapitałowej skierowały do RPO skargę w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Pracodawca utworzył nową funkcję - rzeczników ds. etyki, którzy mają stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. Kandydaci muszą zawieszać członkostwo związkowe, co budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP. RPO prosi teraz MRiPS o zajęcie stanowiska.

01.02.2023

NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

Wystąpienie wspólnika może oznaczać rozwiązanie spółki osobowej

Spółki Prawo gospodarcze

Obecna sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w kondycji biznesowej firm. Już na początku pandemii w wielu spółkach ujawniły się problemy, które prowadziły do decyzji o rozwiązaniu spółki, sprzedaży udziałów czy wystąpieniu ze spółki. Decyzja o wystąpieniu ze spółki przez jednego ze wspólników może rzutować na istnienie i przyszłość danego podmiotu.

30.01.2023

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO

Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

28.01.2023

Startuje największy krajowy program funduszy unijnych dla firm

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

​Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów do konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W 2023 roku firmy mogą liczyć w sumie na 4,7 mld euro (ok. 21 mld złotych) na finansowanie innowacji, m.in. z zakresu: B+R, cyfryzacji, wdrażania technologii, poprawy konkurencyjności czy zwiększania efektywności energetycznej.

27.01.2023