WSA: Kierowca uniknie kary, bo przez przeoczenie policji doszło do zatarcia skazania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.

09.05.2023

WSA: Koszt organizacji majówki to nie sekret gminy

Samorząd terytorialny

Żądane przez skarżącego informacje o kosztach organizacji Dnia Dziecka w ramach majówki stanowią informację publiczną. Jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. I dodał, że dyrektor ośrodka zwlekał długo z odpowiedzią, bo cztery miesiące.

29.04.2023

SN: Mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która była emerytką

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.

22.04.2023

SN: Jedna izba oddala kasację, druga uniewinnia autora wpisu o "k...e z tęczowych polityków"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uniewinniła internautę, który wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!” Sąd uznał, że aby wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

20.04.2023

SN coraz mniej chętnie przyjmuje skargi banków na unieważnienie kredytów frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Izba Cywilna Sądu Najwyższego coraz częściej odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawie unieważniania zapisów w umowach frankowych. Sędziowie tej Izby stwierdzają, że orzeczenia TSUE są jasne: w razie stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.

20.04.2023

SO: Wynajem lokali nie oznacza, że frankowicze nadużyli swoich praw

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Intencją powodów było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale też zapewnienie przyszłości trojgu swych dzieci. Wynajmując lokale, zapewniali sobie środki na spłatę kredytów. Zarazem nie sposób uznać, by kredytobiorcy nadużyli swoich praw w sytuacji, gdy bank doprowadził do zawarcia umowy kredytowej o narzuconej im treści, która naraziła ich na nieograniczone ryzyko wahań waluty indeksacji.

18.04.2023

SN: Dyrektor domu kultury udostępniła WSW lokal konspiracyjny, dzisiaj ma kłopoty

Prawo karne Administracja publiczna

Dyrektor Powiatowego Domu Kultury udostępniała pokój konspiracyjny Wojskowej Służbie Wewnętrznej. W oświadczeniu lustracyjnym stwierdziła, że nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Sąd Najwyższy uznał, że sądy dwóch instancji pomyliły się w ocenie dowodów i należy ponownie sprawę zbadać, zwłaszcza przedłużenie umowy lokalu, którego lustrowana była tylko dysponentem.

13.04.2023

SO: Odmowa renty rodzinnej osobie z dziecięcym porażeniem mózgowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Chora z dziecięcym porażeniem mózgowym, na który cierpi od urodzenia, była zdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia. Nawet istnienie stanu chorobowego, dysfunkcji nie jest tożsame z występowaniem całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji – orzekł sąd, odmawiając ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej po zmarłym ojcu.

10.04.2023

SN: Niejasne pozyskanie 330 zł przez partię nie może powodować utraty subwencji

Kredyty Wybory

Sąd Najwyższy, wbrew uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uznał za zasadną skargę pełnomocnika partii Lewica Razem. Nie chciał doprowadzić do jej marginalizacji. Uchwała PKW ze stycznia 2023 r. odrzuciła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Chodziło o kredyty bankowe i warunki ich uzyskania oraz o wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r.

07.04.2023

ETPC w obronie polskich aktywistów z zakazem wstępu do Sejmu 

Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie przez Polskę swobody wypowiedzi, w tym dostępu do informacji, w sprawie dotyczącej rocznego zakazu wstępu do Sejmu dla polskich aktywistów – Dagmary i Pawła Drozd. Zdaniem Trybunału, zakaz ten negatywnie wpłynął na możliwość korzystania przez nich z wolności wyrażania opinii, gwarantowanej przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

06.04.2023

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

SN: Można skazać nieletniego mordercę, dorosłego w chwili orzekania przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary

Wymiar sprawiedliwości

Zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich sformułowanie „stosuje się przepisy dotychczasowe” odnosi się zarówno do przepisów o charakterze procesowym, jak i materialnym – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiorga sędziów. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy dorosłego za czyny popełnione w okresie pełnoletności.

29.03.2023

Nie wolno obrażać hodowcy w internecie, nawet jeśli kupiony pies jest chory

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli nabywca psa dostrzegł u niego chorobę, to powinien wystąpić z odpowiednimi roszczeniami, a nie uciekać się do obraźliwego wpisu na forum internetowym o pseudohodowli – orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. - Słowa te stawiają powoda jako hodowcę w złym świetle, w sposób ewidentny naruszają dobre imię – podkreślił sąd, i zasądził na rzecz powoda tysiąc złotych.

25.03.2023

TSUE: Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez urządzenie zamontowane w aucie

Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne

Nabywcy pojazdu silnikowego wyposażonego w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania ze strony producenta tego pojazdu, w przypadku gdy takie urządzenie wyrządziło nabywcy szkodę - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że oprócz interesów ogólnych prawo Unii chroni również szczególne interesy indywidualnego nabywcy pojazdu.

21.03.2023

SA: Bank zwraca pieniądze z powodu abuzywnych klauzul umownych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rozliczenie kredytu bankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego spowodowało, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy część świadczenia przysługującego od banku. Sąd okręgowy prawidłowo zastosował teorię dwóch kondykcji – stwierdził sąd II instancji oddalając apelację banku. Przypomniał, że kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

21.03.2023

Czy przerwana więź rodzinna wymaga zadośćuczynienia – rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego postanowiło skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy zmiana kodeksu cywilnego, która nastąpiła w czerwcu 2021 r., nie łamie zasady nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że rodziny poszkodowanych przez błąd medyczny nie doczekają się szybko odpowiedzi.

16.03.2023

SN rozstrzygnie, jak odzyskać roztrwoniony przez byłego małżonka majątek

Prawo cywilne Domowe finanse

Jeśli mąż w czasie trwania małżeństwa trwoni majątek wspólny, to po rozwodzie i w trakcie procesu o podział majątku należy rozstrzygnąć o jego zwrocie albo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy sąd z urzędu może, bez wniosku strony, takie rozstrzygnięcie podjąć. Z powodu rozbieżnego orzecznictwa trzech sędziów SN skierowało zagadnienie do rozstrzygnięcia siedmiu sędziom w drodze uchwały.

15.03.2023

Pomoc w aborcji ukarana - aktywistka skazana na prace społeczne

Prawo karne

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał aktywistkę Aborcyjnego Dream Teamu Justynę Wydrzyńską na osiem miesięcy ograniczenia wolności, tj. 30 godzin prac społecznych w miesiącu, za udzielenie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Sąd przypomniał, że działalność polegająca na informowaniu o aborcji nie podlega karze. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu.

14.03.2023

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami zmarłego nie chroni spadkobierców od przejęcia długu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli spadkobiercy mieli świadomość długów obciążających spadek wcześniej niż w dacie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, to odpowiadają za długi zmarłego. Uczestnicy sprawy oparli się wyłącznie na zaświadczeniach o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych. Pominęli przy tym zupełnie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o zabezpieczeniu majątkowym.

11.03.2023

Rzecznik TSUE: Przepisy o wychowankach piłkarskich klubów nie mogą dyskryminować

Prawo pracy Prawo unijne

Systemy, w których wychowankowie to nie tylko gracze wyszkoleni przez dany klub, ale także ci, którzy zostali wyszkoleni przez inne kluby z tej samej ligi krajowej, są niezgodne ze swobodą przepływu pracowników - stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. I dodał, że ustalone przez UEFA zasady dotyczące wychowanków klubów piłkarskich są częściowo niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

09.03.2023