SN zmienia linię orzeczniczą dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu

Prawo cywilne Nieruchomości

Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

11.07.2023

SN: Przekazane gospodarstwo wchodzi do wspólnego majątku małżonków

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

​Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

03.07.2023

SN: Czy nieżyjący współwłaściciel może ustanowić kuratora?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.

03.07.2023

NSA: Dostęp do dokumentacji wspólnoty nie obejmuje danych jej członków

RODO

Każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Nie rodzi to jednak uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych wszystkich członków wspólnoty. Uzasadnieniem dla ich przekazania nie może być też chęć osobistego kontaktu z sąsiadami, w celu omówienia bieżących spraw wspólnoty. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

01.07.2023

TSUE: Każdy ma prawo wiedzieć, kiedy i jak jego dane osobowe były przeglądane

Rynek i konsument RODO Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w ubiegłym tygodniu, że informacje dotyczące operacji przeglądania danych osobowych danej osoby, dotyczące dat i celów tych operacji, stanowią informacje, które osoba ta ma prawo uzyskać od administratora. Nie ogranicza tego fakt, że administrator prowadzi działalność bankową.

26.06.2023

SN: Marsz Powstania Warszawskiego będzie zgromadzeniem cyklicznym narodowców

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i poprzedzające je postanowienie Sądu Okręgowego, które nie zgodziły się, aby nadać status zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego. Sądy te uznały, że decyzja wojewody zezwalającego na taki marsz była niesłuszna, gdyż organizatorem zgromadzenia w latach 2019-2021 nie był ten sam podmiot.

22.06.2023

SN: Starcie z deweloperem skończy się przeprosinami

Prawo cywilne

W obronie dobrego sąsiedztwa właściciele działek zaprotestowali przeciwko budowie wieżowca. Jednak w pismach do urzędników miasta Zielona Góra posunęli się za daleko i naruszyli dobre imię dewelopera. Będą zatem musieli go przeprosić, ale treść ich oświadczenia powinien dopracować sąd drugiej instancji – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

17.06.2023

WSA: Testament nie uprawnia do wystąpienia o cudzy odpis stanu cywilnego

Prawo cywilne RODO

Potencjalna możliwość spadkobrania to za mało, by uzyskać odpis aktu urodzenia innej osoby. Sam zamiar wszczęcia postępowania spadkowego nie przesądza bowiem o istnieniu interesu prawnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Urząd Stanu Cywilnego wyda taki odpis dopiero na żądanie sądu, albo gdy zwróci się o to notariusz.

17.06.2023

WSA: Nie można nakazać udostępnienia notatki z danymi uczestników interwencji

Policja RODO

Skarżący domagał się od komendanta udostępnienia pełnej treści policyjnej notatki, czyli z danymi osobowymi wszystkich uczestników interwencji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że sprawa wykracza poza jego kompetencje i umorzył prowadzone postępowanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację i podkreślił, że nie było możliwości, by organ wydał decyzję zobowiązującą do udostępnienia pełnej treści notatki.

15.06.2023

WSA nakazuje zamknięcie kopalni Turów, rząd nie wykona decyzji, prokuratura składa zażalenie

Środowisko Prawo gospodarcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej wydobycia w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, ponieważ działalność kopalni zagraża środowisku. Decyzja będzie obowiązywać do czasu wydania przez sąd wyroku w sprawie. Organizacje ekologiczne chwalą decyzję, rząd ogłosił, że jej nie wykona, a prokuratura wniosła zażalenie.

13.06.2023

Oskarżony o stalking wobec byłej partnerki wykorzystał wszystkie chwyty

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Próba ośmieszenia pokrzywdzonej, poprzez publikację intymnych momentów pożycia z byłą partnerką, godziła w dobro ich wspólnego dziecka – stwierdził sąd okręgowy i utrzymał wyrok skazujący za stalking. Sąd podkreślił, że oskarżony w swoim działaniu wykorzystywał cały dostępny mu wachlarz możliwości, aby istotnie zakłócić codzienne życie pokrzywdzonej i jej poczucie bezpieczeństwa.

12.06.2023

Samo przywołanie cudzego nazwiska nie stanowi o naruszeniu dobra osobistego

Prawo cywilne Prokuratura

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, ale posługiwanie się nim przez inną osobę, co do zasady nie narusza tego dobra, skoro pełni ono funkcję identyfikacyjną. Dopiero posłużenie się nazwiskiem w sposób niezgodny z prawem czy regułami społecznymi może doprowadzić do bezprawności działania – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

09.06.2023

Grzywna za wulgarne wyzwiska wobec ratowników medycznych

Prawo karne Zawody medyczne

Wezwani na ratunek choremu ratownicy medyczni zostali przez rodzinę pacjenta obrzuceni inwektywami. Wobec tego medycy wezwali policję. A sąd uznał, że znieważyli w swoim domu funkcjonariuszy publicznych, których uszanowanie warunkuje właściwy rozwój społeczny. Oskarżeni zdawali bowiem sobie sprawę, że wyrządzają pokrzywdzonym dolegliwości psychiczne, a choroba ich krewnego nie usprawiedliwia agresji.

27.05.2023

Sąd UE: Termin „emmentaler” nie może być chroniony jako unijny znak towarowy

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Nazwa Emmentaler jest odbierana przez konsumentów jako oznaczająca rodzaj sera, a więc taki termin nie może podlegać ochronie jako unijny znak towarowy - stwierdził Sąd Unii Europejskiej. I wyjaśnił, że zakres ochrony nie może obejmować oznaczeń, które zostaną uznane za wskazanie rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, czasu produkcji lub innej właściwości rozpatrywanych towarów.

24.05.2023

SN: Użycie słowa „debil”, nawet wobec prezydenta, ma znikomą społeczną szkodliwość

Prawo karne Administracja publiczna

W ramach wolności wypowiedzi można krytykować organy państwa w imię dobra społecznego – orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując w mocy wyrok umarzający sądu drugiej instancji w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze przez pisarza Jakuba Żulczyka. Swoim wpisem nie popełnił on przestępstwa, a czyn, którego się dopuścił, ma znikomą szkodliwość społeczną.

23.05.2023

Groźby karalne wobec polityków zakończone karą więzienia i terapią

Prawo karne

Na pół roku pozbawienia wolności i przymusową terapię został skazany mężczyzna, który groził kilku politykom podjęciem radykalnych działań, jeśli nie zrzekną się immunitetu i nie zrezygnują z aktywności politycznej. Sąd stwierdził, że nie odmawia oskarżonemu prawa do krytyki władz czy osób publicznych, jednak nie można pozwalać na formułowanie gróźb karalnych wobec osób publicznych.

23.05.2023

SN: Prawa bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach muszą być zabezpieczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.

22.05.2023

Policja używa nieproporcjonalnych środków wobec demonstrantów, państwo płaci odszkodowania

Prawo karne Policja

Sypią się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na rzecz demonstrantów sprzeciwiających się prawu antyaborycyjnemu w Polsce. Osoby te były niesłusznie zatrzymane i źle traktowane przez policję – co stwierdzają sądy karne. W następstwie pokrzywdzeni wnoszą o naprawienie krzywd. Zadośćuczynienia za dzień pozbawienia wolności zwykle nie przekraczają kwoty 1000 zł za dobę.

19.05.2023

TSUE: Nieudzielenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy uzasadnia odmowę zapłaty

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.05.2023

SN: Kierowca nie pójdzie do więzienia, choć wbrew zakazowi prowadził auto

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego uniewinniła skazanego, gdyż sprawca złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów miał prawo do kłamstwa we własnej obronie. Zwłaszcza gdy obciąża zeznaniami osobę posiadającą prawo jazdy. Nie jest dobrze, gdy policja i prokuratura skłaniają sprawcę do składania fałszywych zeznań, dlatego że jeśli odmówi on odpowiedzi, to ciężar podejrzeń przesuwa się na niego - dodał sąd.

13.05.2023