Powód domagał się zasądzenia od pozwanego Radosława M. kwoty 1 tys. zł z ustawowymi odsetkami. Sąd I instancji uwzględnił powództwo. Pozwany zaskarżył wyrok apelacją, podkreślając, że odwołał swoje oświadczenie o uznaniu powództwa. Sąd Odwoławczy rozstrzygnięcia jednak nie zmienił.

Cofnięcie uznania powództwa dopuszczalne

Sąd Odwoławczy uznał, że sąd I instancji prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy i skupił się na ocenie skuteczności oświadczenia o cofnięciu uznaniu powództwa, dla wyniku całego postępowania. Przypomniał, że uznając powództwo pozwany za zasadne uznaje zarówno roszczenie powoda, jak i przyznaje uzasadniające je okoliczności faktyczne. Sąd jest związany oświadczeniem pozwanego o uznaniu powództwa, chyba, że jest ono sprzeczne z prawem, przez co rozumie się sprzeczność z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, albo zmierza do obejścia prawa lub jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli żadna z tych okoliczności nie zachodzi, sąd jest obowiązany wydać wyrok zgodny z uznaniem powództwa, bez względu na to, czy uznanie znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy.

Czytaj w LEX: Wniesienie apelacji po nowelizacji KPC >

 


Przepisy postępowania cywilnego nie przewidują natomiast możliwości cofnięcia, odwołania lub uchylenia się od skutków prawnych uznania powództwa. Jest to jednak możliwe, gdyż o prowadzeniu postepowania decyduje wola stron. Przyczyną odwołania mogą być zarówno jego wady, w tym wady procesowe takie jak: błąd, podstęp czy przymus psychiczny. Odwołać uznanie powództwa pozwany może dokonać aż do zakończenia postępowania apelacyjnego. Jeżeli jednak będzie jednocześnie czynnością materialnoprawną w grę mogą wchodzić ograniczenia formalne oraz czasowe (art. 82–88 k.c.).

Czytaj: SN odpowie czy spółka wydmuszka może cofnąć pozew>>
 

Trzeba uzasadnić, że istnieje ku temu podstawa

W sprawie powód domagał się zapłaty sumy pieniężnej z odsetkami, jako części niespłaconego kredytu odnawialnego. Pozwany w odpowiedzi na pozew oraz na rozprawie, uznał powództwo w całości. Oświadczył, że zgadza się z pozwem i tym, że musi zapłacić dochodzoną przez powoda wierzytelność. Nie było zatem przy tym podstaw by przyjmować, że oświadczenie to jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierza do obejścia prawa. Sąd I instancji był zobligowany wydać wyrok uwzględniający powództwo. W toku dalszego postępowania pozwany zmienił stanowisko i dążył do odwołania złożonego oświadczenia o uznaniu powództwa. Nie wskazywał jednak żadnej wyraźnej przyczyny, która miałaby przemawiać za uwzględnieniem jego oświadczenia. W szczególności z całokształtu jego wypowiedzi nie wynikało, by oświadczenie o uznaniu powództwa złożył pod wpływem błędu, podstępu, czy przymusu psychicznego. Nie zaoferował też żadnego dowodu, który przynajmniej uprawdopodobniłby okoliczności przemawiające za odwołaniem oświadczenia o uznaniu powództwa.

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 09.07.2020 r. IV Ca 328/20.