Prawo.pl

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 7363,57 zł

Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, wyniosło w sierpniu 2023 roku 7363,57 zł - ogłosił w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze było nieco wyższe i wyniosło 7368,97 zł. Na stronie Urzędu opublikowane zostało też obwieszczenie prezesa GUS w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Domowe finanse Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Pracodawca nie zwolni już pracownika szczególnie chronionego, aż do ostatecznego wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Sądy na każdym etapie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy będą udzielały zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika podlegającego szczególnej ochronie przez pracodawcę - m.in. związkowca, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania - jutro przepis ten wchodzi w życie. Zdaniem prawników, będzie on stanowił karykaturę sądownictwa i spowoduje, że sądy staną się jego mechanicznym wykonawcą.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy
Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt utworzenia CIE rząd oszacował na 35 mln złotych.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej mogą oni wywalczyć, decydując się na drogę sądową. Choć zdarzają się ugody bardzo korzystne. Pojawiają się też pierwsi kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę z bankiem, a po kilku miesiącach próbują się od niej uwolnić.
Regina Skibińska
21.09.2023
Banki Kredyty frankowe
W tym roku 29 września to ostatni dzień, w którym pracodawcy powinni udzielić swoim pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. To bezwzględny obowiązek wynikający wprost z kodeksu pracy, od którego nie ma odstępstw. Wysłanie pracownika na urlop po tej dacie nie wymaga zgody pracownika – podkreślają prawnicy. I przypominają, że mandatem za niewypełnienie tego obowiązku ukarany może zostać przełożony, a nie firma.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2023
Prawo pracy HR
Nawet jeżeli interwencyjne odebranie zwierząt niosło ze sobą określone koszty, ich zwrot, w postępowaniu administracyjnym, należy się tylko określonym podmiotom. Chodzi tu o: schronisko dla zwierząt, gospodarstwo rolne lub ogrody zoologiczne. Pozostałe jednostki muszą wszcząć w tym celu powództwo cywilne. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
21.09.2023
Środowisko Prawo cywilne
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
Beata Dązbłaż
20.09.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Krajowy organ antydopingowy, który publikuje w Internecie dane osobowe sportowca zawodowego na dopingu nie narusza RODO. Wynikająca z tego ingerencja w prawo do ochrony danych może być uzasadniona prewencyjnym celem takiej publikacji – uważa rzecznik generalna Tamara Ćapeta.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO Prawo unijne
ChatGPT w odpowiedzi na zapytanie wygenerował nieprawdziwe informacje na temat zainteresowanego. Prośba o ich sprostowanie nie została zrealizowana. Skarżący zarzuca firmie OpenAI m.in. że przetwarza dane w sposób niezgodny z prawem, nierzetelny, a zasady na jakich się to odbywa są nieprzejrzyste. Sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Robert Horbaczewski
20.09.2023
Nowe technologie RODO
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.
Martyna Sługocka
20.09.2023
Budownictwo
Na zakup, montaż, budowę, uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawnego wymaga natomiast wykonywanie urządzeń wodnych jakimi są np. zbiorniki infiltracyjne.
Robert Horbaczewski
20.09.2023
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Orange Polska. Jedną z nich było pobieranie opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile - również, gdy konsument korzystał z oferty, w której ma darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach posiadanego pakietu. Orange ma zwrócić konsumentom nienależnie pobrane opłaty.
Ret
20.09.2023
Rynek i konsument
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie UE. Przewiduje ona m.in. ustalanie przez rząd z Prezydentem RP priorytetów w zakresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, a także uzgadniania propozycji kandydatur na stanowiska w Unii Europejskiej. Odrzucenia przepisów chciał Senat, wskazując m.in. na ich niezgodność z konstytucją, ale veto izby zostało przegłosowane w Sejmie.
Robert Horbaczewski Agnieszka Matłacz
20.09.2023
Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym powodem przyśpieszenia rozpatrzenia jego sprawy. Sędziowie tłumaczą, że po ludzku współczują ciężko chorym kredytobiorcom, ale sprawy rozpatrują według kolejności wpływu. Klient banku może natomiast uzyskać wstrzymanie płatności rat.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został już wykonany w całości, to decyzja administracyjna w zakresie cofnięcia z tego powodu uprawnień nie obowiązywała – orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść kierowcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2023
Prawo karne

Handel w niedzielę, mimo ograniczeń, wciąż możliwy

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
W I półroczu br. odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenie zakazu powierzania pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu lub przy wykonywaniu czynności związanych z handlem, wzrósł znacząco – z 20 proc. w 2022 r. do 31,7 proc. w I półroczu 2023 r. - twierdzi MRiPS. I wskazuje, że potrzeba czasu, by ocenić skuteczność rozwiązań legislacyjnych, prowadzonych kontroli i kształtującej się linii orzeczniczej.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2023
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze
Przez ostatnie dwa lata liczba palaczy w Polsce wzrosła do 29 procent. Znacząco wzrosły też kwoty wydawane na leczenie raka płuc. Natomiast wartość rozliczanych świadczeń w programie profilaktyki chorób odtytoniowych od kilku lat systematycznie spada. Funkcjonujący system poradnictwa antynikotynowego wymaga gruntownych zmian – twierdzą eksperci. Jedną z możliwości do wykorzystania jest opieka farmaceutyczna w zakresie takiego poradnictwa.
Beata Dązbłaż
20.09.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Gmina może sfinansować koszty obowiązkowego transportu wyborców do lokalu wyborczego pojazdem Ochotniczej Straży Pożarnej. Ale nie może rozliczyć takiej usługi w ramach ekwiwalentu dla strażaka — ratownika. Kwestię rozliczeń finansowych gmina powinna uzgodnić z wojewodą, bo to zadanie zlecone.
Robert Horbaczewski
20.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Techniką deepfake można naruszyć wiele przepisów prawa. Może to niekiedy prowadzić do naruszenia dóbr osobistych w sposób bardzo intensywny, dotkliwszy niż przy wypowiedzi czy publikacji prasowej. Należy więc zastanowić się nad rewizją zasad odpowiedzialności w kodeksie wyborczym za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przy użyciu techniki deepfake lub podobnych do niej zastosowań zaawansowanej technologii - postuluje Rafał Rozwadowski, adwokat.
Rafał Rozwadowski
20.09.2023
Prawo cywilne Nowe technologie Wybory

MEiN i MZ: Będzie zmiana standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany dotyczą m.in. obowiązkowego egzaminu standaryzowanego (OSCE) i zwiększenie liczby godzin zajęć w symulowanych warunkach klinicznych.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023
Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.
Martyna Sługocka
19.09.2023
Budownictwo

Mieszkania treningowe i wspomagane mają pomóc w niezależnym życiu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnością, starsze lub przewlekle chore będą mogły otrzymać w mieszkaniu wspomaganym pomoc m.in. w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej oraz ubieraniu przez nie więcej niż trzy godziny dziennie, przez siedem dni w tygodniu. Natomiast osoby spoza tych trzech grup w mieszkaniu wspomaganym nie otrzymają pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.
Beata Dązbłaż
19.09.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
1/3 badanych przez Pracuj.pl Polaków wskazuje, że nie są zadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia. Powodem jest brak możliwości oszczędzania, niemożność rozwijania pasji czy nawet niewystarczające środki na codzienne życie. Sposobem na zaadresowanie tej kwestii może być poproszenie o podwyżkę. Ponad połowa badanych deklaruje, że zdarzyło im się samodzielnie zainicjować rozmowę na ten temat. Reguły gry bywają jednak nierówne - tylko 4 na 10 badanych zna zasady, na jakich przyznaje się podwyżki i premie w ich miejscu pracy.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.
Agnieszka Matłacz
19.09.2023
Samorząd terytorialny
Wszystkie zmiany dokonywane od 2016 r. stawiają w coraz to mocniejszej pozycji prokuratora kosztem pozostałych stron oraz sądu. W ocenach wielu ekspertów proces karny staje się procesem karnym, gdzie prokurator zaczyna odgrywać wiodącą rolę. Tak jest i w nowych zmianach w kodeksie karnym – pisze Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego. - Może sądy rzeczywiście już niedługo władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą potrzebne? Są przecież prokuratorzy – dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023
Prawo karne

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS w 1991 r., do urzędów gmin. Dokumenty albo poginęły, albo zostały zniszczone. Zdaniem prawników to duży problem, którego nie podjęła jeszcze żadna władza. Państwo powinno opracować system, który pomoże ludziom zorientować się w sytuacji, a może nawet nieco zmodyfikować obecny system ubezpieczeniowy.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023
Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Czy osobom, które podejmą pracę w charakterze członków obwodowych komisji wyborczych, a pobierają m.in. zasiłki chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych czy też świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, grozi utrata tych zasiłków i świadczeń? Ministerstwo rodziny i polityki społecznej odpowiada na te pytania.
Maria Dec-Kiełb
19.09.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wyrok. Teraz osadzony może składać wnioski dowodowe, ale rozprawa musi być powtórzona, tak jak wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023
Prawo karne Prawnicy
Sąd Najwyższy przyznał, że normy chroniące konsumentów, realizujące zasadę demokratycznego państwa prawnego, mają na celu zapewnienie równowagi między profesjonalnym uczestnikiem obrotu jakim jest przedsiębiorca, a konsumentem. Natomiast działanie sądu nakładającego na konsumenta obowiązek zapłaty, bez badania prawidłowości stosunku podstawowego - pomimo wątpliwości co do uczciwości jego charakteru, jest niesprawiedliwe.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.09.2023
Prawo cywilne
Rodzaj i zakres danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz sposób ich...
Robert Horbaczewski
18.09.2023
Samorząd terytorialny Środowisko