18 września br. rząd przyjął projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wynika z niego, że przychodami funduszu będą obowiązkowe składki oraz danina solidarnościowa. Składki na fundusz będą opłacane przez płatników składek ubezpieczeniowych na takich samych zasadach, jak składki na Fundusz Pracy.

 

 

 

Wpłaty od osób fizycznych

Daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł. Będzie wynosiła 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Pod uwagę będą brane wszystkie dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania przewidziane w:

  • art. 27 ustawy o PIT (m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, działy specjalne produkcji rolnej, najem, dzierżawa, przychody z innych źródeł, przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych),
  • art. 30 b ustawy o PIT (dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część),
  • art. 30 c ustawy o PIT (tj. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką podatkową),
  • art. 30 f ustawy o PIT (tj. dochody zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowane 19-proc. stawką podatkową).

Dla celów obliczenia daniny solidarnościowej dochody będą pomniejszane o zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne, a w odniesieniu do dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, o dywidendy otrzymane od tej spółki i dochód z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej uwzględniony uprzednio w podstawie opodatkowania.

 


Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych

Najważniejszą zmianą, która została wprowadzona do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie prac legislacyjnych, jest uwzględnienie dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zmiana ta ma zapobiec transferowi dochodów do spółek zagranicznych celem uniknięcia zapłaty daniny solidarnościowej.

Zobacz również: Danina solidarnościowa nie tylko w Polsce >>

Składki na Fundusz Pracy - obliczanie i kontrola opłacania >>

Obliczenie wysokości wpłaty

Osoby fizyczne będą zobowiązane do raportowania daniny solidarnościowej na odpowiedniej deklaracji oraz wpłacania jej na konto urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Projekt zakłada, że zawarte w nim rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że danina solidarnościowa zostanie zapłacona po raz pierwszy w terminie do 30 kwietnia 2020 r., przy czym, zgodnie z przepisem przejściowym, przy ustalaniu daniny solidarnościowej za rok 2019 będą uwzględniane dochody osiągnięte w 2019 r. i wykazane w zeznaniach rocznych i rocznych obliczeniach podatku, których termin złożenia będzie upływał do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zobacz również: FP i FGŚP - zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek >>

Potrzebna inna forma pomocy

Pomoc osobom niepełnosprawnym jest z całą pewnością potrzebna. Pytanie jednak, czy nie powinna ona pochodzić z budżetu państwa, a nie z nakładania kolejnych podatków. Wątpliwości może także budzić to, że wysokość składki na fundusz będzie każdorazowo określała ustawa budżetowa, co może powodować niepewność pracodawców odnośnie wysokości tej składki. Nie bez znaczenia jest także fakt finansowania funduszu wsparcia kosztem Funduszu Pracy. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika bowiem, że płatnik będzie łącznie opłacał składki na fundusz wsparcia i Fundusz Pracy w wysokości 2,45 proc., z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na fundusz wsparcia w wysokości 0,15 proc.). O ile bowiem w chwili obecnej mamy niskie bezrobocie, o tyle wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo niski. Może to prowadzić do stwierdzenia, że środki z Funduszu Pracy powinny być wykorzystywane raczej na prowadzenie działań aktywizacyjnych i prozawodowych, a nie na finansowania innych świadczeń.

Joanna Stolarek, doradca podatkowy, Lider Praktyki PIT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski