Prawo.pl
Wiele gmin nie wie, jak interpretować przepisy dotyczące obowiązku zapewniania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Mają obawy, czy w dniu wyborów wystarczy pojazdów do kwalifikowanego transportu oraz jak rząd zrekompensuje samorządom koszt dowozu, gdy podpiszą umowy a przyjdzie im wozić... powietrze. Do wyborów coraz mniej czasu, a samorządowcy nadal nie dostali wytycznych w tym zakresie.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
08.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej, zlikwidowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami oraz zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych firm – to tylko niektóre propozycje Konfederacji Lewiatan, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania bada, czy ograniczenie stosowania art. 42 ustawy o gwarancjach wolności wyznania może prowadzić do nierównego traktowania. Na problem uwagę zwrócił RPO obywatel, twierdząc, że osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na swój wniosek dostać od pracodawcy wolne na ten dzień. Tej możliwości nie mają osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, w których przypadku święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje wprowadzić od lipca 2024 r. nowy wzór karty parkingowej. Obecnie trwają przygotowania nowego formatu dokumentu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o dokumentach publicznych. Obecnie karta parkingowa wydawana jest warunkowo do przyszłego roku według starego wzoru.
Beata Dązbłaż
07.09.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Szkoła będzie przeprowadzać obowiązkowe testy sprawnościowe uczniów i zbierać dane o ich wynikach. Informacje te trafią do bazy "Sportowe Talenty" i pomogą klubowym łowcom głów w prowadzeniu rekrutacji. Baza powstanie dzięki kolejnemu przykładowi kreatywnego podejścia do legislacji - nowela znalazła się w ustawie zakazującej sprzedaży napojów energetyzujących.
Monika Sewastianowicz
07.09.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Emerytalna ruletka

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które decydują się na przejście na emeryturę za radą doradców emerytalnych ZUS i na podstawie wyliczeń kalkulatora emerytalnego, mają pretensje do ZUS, że ich świadczenia są niższe niż im powiedziano. Zdaniem prawników to efekt sposobu ustalania emerytur, a zwłaszcza błędu w metodzie określania dalszego trwania życia. Sugerują wprowadzić częstszą niż raz w roku waloryzację świadczeń, by zlikwidować lepsze i gorsze miesiące w przechodzeniu na emeryturę.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
Paweł Bała
07.09.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Przy Wodach Polskich od 1 lipca 2024 r. powstanie zbrojne ramię - Inspekcja Wodna wyposażona w broń, która będzie wykrywać wykroczenia, zdarzenia lub naruszenia mogące wywołać szkody w środowisku wodnym. Ekolodzy wytykają, że nowa służba pogłębi chaos kompetencyjny w zarządzaniu wodami oraz monitoringu i kontroli wód.
Robert Horbaczewski
07.09.2023
Administracja publiczna
Połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze podbija nasz rynek pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Wskazuje również na przewodnik dla firm „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”, z którego wynika, że już co trzeci pracownik jest gotów zrezygnować nawet z niewielkiej części wynagrodzenia, aby tylko mieć możliwość pracy hybrydowej.
Grażyna J. Leśniak
06.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Pacjent może dochodzić roszczeń za błędy medyczne na nowej, szybkiej pozasądowej ścieżce. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po rozpatrzeniu wniosku pieniądze będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Odszkodowanie będzie można otrzymać jednak tylko wówczas, gdy do zdarzenia medycznego doszło podczas udzielania świadczeń w szpitalu.
Katarzyna Nocuń
06.09.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.
Anna Puszkarska
06.09.2023
CIT PIT Prawo pracy PPK

Przepisy zakazujące kryptoreklamy są, ale warto byłoby je doprecyzować

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył pierwsze kary na spółkę i influencerów, którzy nie oznaczali prawidłowo reklam w mediach społecznościowych. Prawnicy pozytywnie oceniają filtrowanie rynku pod tym kątem - głównie ze względu na fakt, że tego typu materiały mają silny wpływ na konsumentów. Wskazują jednak, że warto byłoby doprecyzować przepisy, by zapobiec w przyszłości próbom ich omijania.
Inga Stawicka
06.09.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Prawo do odwołania prezydenta miasta w drodze referendum gwarantuje Konstytucja. Ustawy regulują wyłącznie zasady i tryb jego przeprowadzania. I w takim duchu należy dokonywać wykładni ustawy o referendum lokalnym i kodeksu wyborczego - bez nadmiernego rygoryzmu i formalizmu. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
06.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że Dania może uzależnić utrzymanie obywatelstwa duńskiego od istnienia rzeczywistego związku z tym państwem. Niemniej, jeżeli zainteresowana osoba nie posiada obywatelstwa innego państwa członkowskiego, a zatem w sytuacji, gdy utrata obywatelstwa duńskiego wiązałaby się również z utratą statusu obywatela Unii, osoba taka musi mieć możliwość wystąpienia o ocenę proporcjonalności takiej utraty.
Krzysztof Koślicki
06.09.2023
Prawo unijne
Nastolatka nie potrzebuje zgody na powiększenie ust. Chociaż toksyna botulinowa to lek przepisywany na receptę, a kwas hialuronowy jest wyrobem medycznym, to zabieg ten jest dostępny w szarej strefie, wykonywany w tzw. salonach beauty czy fryzjerskich. Poza gabinetami lekarskimi nie działają natomiast prawa i obowiązki, którym podlegają medycy. Nie mają zastosowania przepisy, które powinny chronić małoletnich, jak zgoda rodziców.
Katarzyna Nocuń
06.09.2023
Pacjent
W nadchodzących wyborach 15 października można głosować zarówno w miejscu stałego zameldowania, miejscu stałego zamieszkania albo w dowolnym innym miejscu. W tym ostatnim przypadku należy jednak uzyskać stosowne zaświadczenie. Obecnie jest to o tyle proste, że wniosek o jego wydanie można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy.
Marek Sondej
06.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory

Wypożyczalnia PFRON oficjalnie otwarta - jest lista dostępnego sprzętu

Pacjent Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Jest już dostępna lista specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Można go wypożyczyć - po wniesieniu kaucji - z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, którą tworzy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kolei wzór wniosku o wypożyczenie sprzętu na stronie PFRON pojawił się we wtorek późnym popołudniem.
Beata Dązbłaż
05.09.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Po wakacjach wiele osób ma problem z powrotem do pracy, często stresującej i wyczerpującej. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe – zjawisko, które dotyczy coraz większej liczby pracowników. Wypalenie jest związane z charakterystyką wykonywanej pracy, a nie z sektorem gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy
Aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, a 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu – wynika z najnowszego badania Antal i Sodexo. Według Eurostatu, polscy pracownicy spędzają w pracy średnio 41,1 godziny tygodniowo. Z tego względu to, w jaki sposób pracownik odżywia się w pracy jest kluczowe dla jego zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Prawo pracy BHP Rynek pracy

Senatorowie krytycznie o tzw. Lex Czarnek 3.0

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prowadzenie lekcji przez organizację pozarządową ma być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii rady rodziców, rady placówki oraz poinformowaniem organu prowadzącego i kuratora oświaty - to główne założenia noweli prawa oświatowego, którą zajmie się w środę Senat. Zmiany - nazywane czasem lex Czarnek 3.0 - poparli posłowie.
Monika Sewastianowicz
05.09.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W lipcu 2023 r. ZUS wypłacił zasiłki macierzyńskie z tytułu urlopu rodzicielskiego na rzecz 132 tys. osób na łączną kwotę prawie 428,5 mln zł. To niewiele więcej niż w czerwcu (127,2 tys. osób pobierających), ale mniej niż w maju i w kwietniu – odpowiednio 133,6 tys. i 146 tys. osób. Zdaniem prawników ojcowie składają wnioski o urlop rodzicielski na podstawie nowych przepisów, ale nie jest to wciąż zjawisko masowe.
Grażyna J. Leśniak
05.09.2023
Ubezpieczenia społeczne
Terapeuta pomagał pacjentce zwalczać raka metodą reiki. Pacjentka zmarła. Prokurator postawił mu więc zarzuty przyczynienia się do śmierci i oszustwo. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący i nakazał wyjaśnić, czy SMS oskarżonego do pacjentki, w którym odradzał jej leczenie szpitalne było wprowadzeniem w błąd. A także, czy, ulegając sugestiom lekarza, niekorzystnie rozporządziła mieniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2023
Prawo karne Pacjent
Przeglądy na obecność Legionelli mieli wykonywać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. Za niedopełnienie tego obowiązku grozić miały kary do 10 tys. zł. Takie miało być prawo. Jednak projekt wdrażający unijną dyrektywę, choć jest już gotowy, to nie ma szans na uchwalenie w kończącej się kadencji Sejmu. Obecnie badanie Legionelli w ciepłej wodzie nakazuje rozporządzenie ministra zdrowia. Sprawdzana powinna być woda m.in. w DPS-ach, szpitalach czy szkołach, ale w budynkach mieszkalnych - już nie.
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
05.09.2023
Środowisko Prawo unijne
Polskie służby odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo obywateli nie informują o inwigilacji osób poddanych kontroli operacyjnej. Można się o tym dowiedzieć dopiero z aktu oskarżenia. Jednakże w 2022 r. tylko 13 proc. podsłuchów prowadzonych przez policję przyniosło materiały do procesu karnego. Pozostałe osoby, których prywatność została naruszona, nigdy się o tym nie dowiedzą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2023
Prawo karne
Od wielu lat rząd popularyzuje model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce. Statystycznie największą liczbą zawartych umów w formule PPP mogą pochwalić się takie sektory jak sport i turystyka, infrastruktura transportowa, efektywność energetyczna oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna. A co z pozostałymi sektorami gospodarki? W tym kontekście nasuwa się pytanie o przemysł kosmiczny - pisze Adriana Gostępska, adwokat w RKKW Kwaśnicki, Wróbel i Partnerzy.
Adriana Gostępska
05.09.2023
Samorząd terytorialny Rynek Prawo gospodarcze
Polska wciąż nie jest ani drugą Japonią, ani drugą Irlandią, a w UE bliżej jej raczej do drugiej ligi. Nie udało się zamieszkać w jednym ze 100 tys. obiecanych mieszkań, a przedstawiciele starszych pokoleń wciąż nie doczekali się 100 mln zł od Lecha Wałęsy. Tymczasem kolejny festiwal obietnic trwa w najlepsze - a jakby tak tym razem rozliczyć polityków z ich słów? Sposób na takie rozliczenie proponuje radca prawny dr Piotr Pałka, który zainicjował akcję "Pozwij polityka".
Monika Sewastianowicz
04.09.2023
We wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Rumunii, kobiety zatrudnione na część etatu stanowią większość wśród ogółu pracujących. Różnica we wskaźnikach udziału kobiet i mężczyzn w pracy w niepełnym wymiarze czasu w 2022 r. wynosiła ponad 20 pkt proc. (mężczyźni – 8,2 proc.; kobiety 28,4 proc.) - czytamy w raporcie Lewiatana.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Powstaną Centra 75 plus - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką, zakłada opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu.
Beata Dązbłaż Monika Sewastianowicz
04.09.2023
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.
Bartosz Kubista
04.09.2023
PIT Podatek od spadków i darowizn
Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem przy projektowaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, weryfikacją rzetelności, zagrożeniami w sektorach medycznych oraz tym, co czeka na po przyjęciu unijnego AI Act - to główne tematy najnowszego raportu NASK. Eksperci przeanalizowali w nim najbardziej aktualne problemy i zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją.
Inga Stawicka
04.09.2023
Nowe technologie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski