Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej ustawa o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w poszczególnych regulacjach wymienionych enumeratywnie w tymże przepisie.

Czytaj też: Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego - komentarz praktyczny >>>

Wypłaty z IKZE – jakie skutki podatkowe?

Odnośnie wypłat z IKZE sięgnąć należy do treści art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT.

Zobacz również: Ugody frankowe - nie tylko jeden kredyt zwolniony z podatku >>

 

Skutki w PIT likwidacji IKZE

Kwoty otrzymywane w związku z likwidacją indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), nie zostały wymienione w ustawie o PIT jako zwolnione od opodatkowania (art. 21 ustawy o PIT). Stąd przyjąć należy, że otrzymywane z tego tytułu przychody stanowią tzw. przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, dokonanych na podstawie art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. przychodu.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Rozliczenie należnego podatku w rocznym PIT

Podatek ten pobiera się od kwoty przychodu. Co ważne, wyliczony podatek zostanie odprowadzony do urzędu skarbowego nie bezpośrednio przez podatnika, a przez płatnika. Jak wynika z art. 41 ust. 4 ustawy PIT, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) bądź stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16. Katalog ten obejmuje uzyskiwanie przychodów z tytułu wypłat z IKZE (art. 30 ust. 1 pkt 14 ustawy o PIT). Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy PIT, składane zeznania podatkowe nie obejmują dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 29–30a ustawy o PIT. Tym samym, jeżeli płatnik dokonał poboru 10-proc. zryczałtowanego podatku, na podatniku nie ciążą̨ żadne obowiązki, tzn. nie wykazuje w zeznaniu podatkowym uzyskanych kwot. Wypłata środków w związku z likwidacją IKZE nie powoduje obowiązku korygowania zeznań za lata poprzednie, w których podatnik skorzystał z ulgi podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt ustawy o PIT  podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Natomiast korekty ulgi podatnik powinien dokonać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymał zwrot środków. Należy tu zwrócić uwagę na treść art. 45 ust. 3a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Podatnik nie ma obowiązku korygować zeznań za lata poprzednie, w których skorzystano z ulgi związanej ze wpłatami na IKZE.