Prawo to obejmuje dane z dokumentacji medycznej zawierającej informacje takie jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi - stwierdził TSUE w sprawie C-307/22 | FT.

Dentystka zażądała opłaty

Pacjent wystąpił do swojej dentystki o wydanie kopii dokumentacji medycznej w celu pociągnięcia jej do odpowiedzialności za zarzucane jej błędy popełnione przy świadczeniu na jego rzecz usług dentystycznych. Dentystka zażądała jednak, aby pokrył on koszty związane z dostarczeniem kopii dokumentacji medycznej, jak przewiduje to prawo niemieckie. Uznając, że przysługuje mu prawo do bezpłatnej kopii, pacjent wniósł sprawę do sądu niemieckiego. W tym kontekście niemiecki federalny trybunał sprawiedliwości skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości.

Zobacz nagranie szkolenia: Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta - komu i na jakich zasadach >

Czytaj także na Prawo.pl: Cyfryzacja w ochronie zdrowia to mit. Rzeczywistość pacjenta to lata 90

 


RODO daje prawo do uzyskania pierwszej kopii dokumentacji bezpłatnie

Sąd niemiecki uważa bowiem, że rozstrzygnięcie sporu zależy od wykładni przepisów prawa Unii, a mianowicie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1 . W swoim wyroku Trybunał przypomniał, że RODO ustanawia prawo pacjenta do uzyskania pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej bez ponoszenia, co do zasady, kosztów. Administrator może pobrać opłatę tylko wtedy, gdy pacjent uzyskał już bezpłatnie pierwszą kopię swoich danych i ponownie występuje z takim wnioskiem.

Zobacz: Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej - aktualne stawki >

Daną dentystkę należy uznać za administratora danych osobowych jej pacjenta. Jako taka jest ona zobowiązana do bezpłatnego dostarczenia mu pierwszej kopii jego danych. Pacjent nie ma obowiązku uzasadniania swojego wniosku.

Przepisy krajowe, nawet w celu ochrony interesów gospodarczych lekarzy prowadzących, nie mogą obciążać pacjenta kosztami pierwszej kopii jego dokumentacji medycznej. Co więcej, pacjent ma prawo uzyskać pełną kopię dokumentów znajdujących się w jego dokumentacji medycznej, jeżeli jest to konieczne do zrozumienia zawartych w tych dokumentach danych osobowych.

Prawo to obejmuje dane z dokumentacji medycznej zawierającej informacje takie jak diagnoza, wyniki badań, oceny dokonywane przez lekarzy prowadzących, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.

Czytaj też w LEX: Prawo pacjenta do wyniku badania diagnostycznego >