Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) jest podpisywana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także innym rodzajem podpisu elektronicznego zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu, jeżeli jego zastosowanie przewidziano w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Taki nowy przepis ma się pojawić w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia za sprawą nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, która czeka na pierwsze czytanie w Sejmie (druk 1449).

To dobra informacja dla placówek ochrony zdrowia. Oznacza bowiem, że EDM, a zatem e-receptę, e-skierowanie,  będzie można opatrzyć także tzw. wewnętrznym podpisem potwierdzającym tożsamość pracownika medycznego.

Czytaj w LEX: Jak zapewnić bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) >

 

EDM tylko z e-podpisem zewnętrznym

Obecnie jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia EDM może być opatrzona jednym z następujących podpisów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym - jest to płatny podpis w formie elektronicznej składany za pomocą dedykowanego urządzania.
  • profilem zaufanym -  jest to darmowe narzędzie do autoryzacji udostępnione przez ePUAP
  • podpisem osobistym - to zaawansowany podpis elektroniczny, którym mogą się posługiwać osoby mające e-dowód
  • certyfikatem elektronicznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (tzw. e-ZLA).

Wśród nich jednak nie ma wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego placówki medycznej, a nie każdy pracownik ma profil zaufany czy certyfikat ZUS. Za to loguje się do systemu za pomocą indywidualnego loginu i hasła, co pozwala ustalić, że to on wypełnił dokumentację. Obecnie jednak podpisanie jej poprzez login jest niemożliwe.  I to ma się zmienić.

Czytaj w LEX: Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) >

Drzwi do wprowadzenia podpisu wewnętrznego

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowana nowelizacja rozszerzy możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej również innym rodzajem podpisu elektronicznego zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu, jeżeli jego zastosowanie zostanie przewidziane w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie zakresu dokumentacji medycznej, wydawanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o rzeczniku praw pacjenta. Taki podpis musi jednak uniemożliwiać nieuprawnioną ingerencję w treść dokumentu.

Czytaj w LEX: Jak zarządzać ryzykiem prawnym w placówce medycznej? >

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu zmiana ta jest spowodowana dynamicznym rozwojem technologii w tym zakresie, jak również zapewnieniem pewnego rodzaju elastyczności sporządzania elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności w warunkach ekstraordynaryjnych. Jak zauważa Jakub Kowalski, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes, to krok w dobrym kierunku. - Taki ustawowy zapis umożliwi otwarcie drzwi do używania wewnętrznych podpisów zapewniających identyfikację osoby. Zmianę pozytywnie ocenia też Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, ekspert do spraw EDM. - Nie wiem tylko, dlaczego musi powstać nowa jednostka redakcyjna , skoro sposoby podpisu są wymienione już dziś w innym przepisie tej ustawy - dodaje. Ponadto zmiany w ustawie o systemie informacji medycznej przewiduje też projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia. W efekcie w tym samym czasie zmiany są wprowadzone przez różne nowelizacje, co trudno zrozumieć. Ponadto, by loginem można było podpisać dokumentację medyczną, konieczna jest jeszcze zmiana rozporządzenia - dodaje mec. Kowalski. W rozporządzeniu minister zdrowia może jednak określić jaka dokładnie dokumentacja może być opatrzona wewnętrznym podpisem. Przykładowo może z niej wyłączyć e-skierowanie, e-receptę, czy e-zwolnienie.

Zobacz w LEX: Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym w aspekcie elektronizacji dokumentacji medycznej - szkolenie online >