Pediatra mówi o epidemii medialnej - SN uchyla wyrok lekarski

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.

26.04.2023

SO: Szpital nie mógł zdegradować pielęgniarki, której kwalifikacje dotąd uznawał

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Przepisy ustawy o ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do kwalifikacji, a nie do zajmowanego stanowiska są wysoce kontrowersyjne i stan taki może prowadzić do roszczeń innych pielęgniarek specjalistek – orzekł Sąd Okręgowy w Łomży, oddalając apelację szpitala. Uznał racje pielęgniarki, której warunki pracy pogorszyły się na skutek błędnej interpretacji nowych regulacji.

17.04.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wierzycielem w zakresie kosztów sądowych może być Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy sąd.

02.02.2023

WSA: Trzeba udowodnić, że ząb wyrwany w Czechach był w koszyku świadczeń NFZ

Pacjent Rynek i konsument

Obywatel Polski może żądać od NFZ zwrotu kosztów zabiegu medycznego udzielonego mu w innym państwie UE, gdy wykaże, że udzielone mu świadczenie znajdowało się w koszyku świadczeń, a sposób wykonania zabiegu odpowiadał polskim wymogom. Inne warunki realizacji świadczenia, choć zgodne z prawem miejscowym, nie wystarczą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

14.01.2023

NSA: Można informować o pracy apteki na banerze reklamowym

Rynek i konsument Opieka zdrowotna Farmacja

Prezentowanie informacji o lokalizacji apteki i godzinach jej pracy jest legalne. Prawo farmaceutyczne nie wprowadza przy tym ograniczeń w zakresie formy, widoczności i zasięgu takiego nośnika informacyjnego - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Właściciel apteki może zatem korzystać również z wybijającego się w otoczeniu banera reklamowego.

28.11.2022

TSUE: Choroba może być przeszkodą w wydaleniu cudzoziemca

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Cierpiący na poważną chorobę obywatel państwa trzeciego nie może zostać wydalony, jeśli w razie braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie dotyczyło sprawy Rosjanina, który w Holandii leczył się medyczną marihuaną.

22.11.2022

NSA: Fundusz nie zwróci za sprzęt do tlenoterapii po covidzie

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjent ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. Po wypisaniu ze szpitala do domu nadal skarżył się na trudności w oddychaniu. Nie udało mu się wypożyczyć koncentratora tlenu oraz pulsoksymetru, więc podjął decyzję o zakupie tych urządzeń. Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił jednak zwrotu poniesionych kosztów. Sądy administracyjne przyznały rację organowi, ponieważ przepisy nie przewidują takiego uprawnienia.

28.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

SN: „Dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”

Prawo cywilne Farmacja

W sporze dotyczącym roszczeń związanych z oznaczaniem leków, importowanych przez pozwaną z innego kraju UE, znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce, SN stwierdził naruszenie prawa do znaku i uznał, że ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw.

29.09.2022

SN: Za małe zadośćuczynienie za nielegalny eksperyment ze szczepionkami na grypę

Prawo cywilne Opieka zdrowotna Farmacja

Wykazanie w procesie cywilnym rozstroju zdrowia powinno w istotnym stopniu zwiększać kwotę należnego pokrzywdzonemu zadośćuczynienia. Jednak w żadnym razie wykazanie braku rozstroju zdrowia, nie może być uznane za okoliczność uzasadniającą przyznanie symbolicznego zadośćuczynienia, tak jak w tym przypadku tylko 500 zł - orzekła izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok.

24.09.2022

WSA: Nie każda orzeczona wobec lekarza kara znajdzie się w rejestrze

Zawody medyczne

Lekarz został ukarany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia. Wzmianka o tym miała się znaleźć w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że orzeczona kara nie jest tożsama z ograniczeniem w wykonywaniu zawodu lekarza, więc nie może zostać wpisana do rejestru.

19.09.2022

WSA: Sanepid nie zweryfikuje prawidłowości badania kwalifikującego do szczepienia

Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Inspekcja sanitarna nie jest umocowana do weryfikacji lub kwestionowania prawidłowości wykonania przez lekarza badania kwalifikującego do szczepienia. Czynność ta jest związana z wykonywaniem zawodu lekarza, więc podlega kontroli samorządu zawodowego, który posiada do tego odpowiednie kompetencje. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

14.09.2022

SA nie uwzględnił prawa do aborcji - zadośćuczynienia dla matki nie będzie

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Sądy obu instancji nie uwzględniły żądania kobiety, która wnosiła o wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 300 tys. zł za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dobra osobistego w postaci prawa decydowania o ciąży, w tym o aborcji. Lekarze w Areszcie Śledczym, gdzie przebywała, nie wykryli bowiem, że płód ma wodogłowie. Dziecko urodziło się z nieodwracalną wadą.

09.09.2022

SA: Zadośćuczynienie za obraźliwy dla ginekologa wpis nie należy się

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Wizyta u ginekologa była na tyle nieudana, że pacjentka podzieliła się wrażeniami w internecie. Z tego powodu lekarz wytoczył administratorowi portalu powództwo o ochronę jego dobrego imienia i wizerunku zawodowego. Przegrał, gdyż roszczenie się przedawniło po trzech latach, ale też dlatego, że pozwany nie miał świadomości istnienia na administrowanej stronie opisu wizyty u lekarza.

24.08.2022

Pacjent ma co do zasady prawo do intymności, ale są sytuacje wyjątkowe

Pacjent Opieka zdrowotna

Obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to także lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy opieką. Ich obecność jest uzasadniona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zgoda nie jest wymagana natomiast wszędzie tam, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych.

15.08.2022

Sądy administracyjne bezwzględne wobec rodziców nieszczepiących dzieci

Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Nasila się zjawisko odmowy szczepienia obowiązkowego dzieci. Tylko w jednym miesiącu - maju br. - NSA wydał 10 wyroków przymuszających rodziców grzywną do poddania dzieci szczepieniom. A wojewódzkie sądy administracyjne wydały takich wyroków w maju około 40. Wynika z nich m.in., że unikanie badania kwalifikującego do szczepienia nie uchroni rodzica od nałożenia kary.

28.06.2022

USA: Sąd Najwyższy znosi prawo do aborcji

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Amerykański Sąd Najwyższy postanowił, że "konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji", a wyroki w precedensowych sprawach Roe kontra Wade i Casey kontra Planned Parenthood zostają uchylone. Wyroki te ustanowiły konstytucyjne prawo do aborcji dokonywanych w początkowym okresie ciąży przed uzyskaniem przez płód stanu przeżywalności. Oznacza to, że państwo będzie mogło narzucać swój moralny wybór kobiecie i zmusić ją do urodzenia dziecka.

24.06.2022

NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną

Pacjent Zawody medyczne

Lekarka pediatra wypowiadała tezy o złym wpływie szczepień na zdrowie i odporność dzieci. Samorząd lekarski uznał, że twierdzenia te nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc skierował lekarkę na obowiązkowe staże. Sądy administracyjne zgodziły się, że było to uzasadnione interesem publicznym, który wynika z troski o bezpieczeństwo leczenia pacjentów.

24.06.2022

SN rozstrzygnie, jak wyegzekwować koszty postępowania po orzeczeniu w sprawie błędu medycznego

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia

Takiego problemu jeszcze nie rozstrzygał Sąd Najwyższy. Chodzi o wyegzekwowanie kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek, ale problem nie został rozwiązany. Teraz Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma się zająć tą interdyscyplinarną kwestią i wydać uchwałę.

14.06.2022