Danuta M. poskarżyła się do sądu na bezczynność inspektora sanitarnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, jakim były pytania o skuteczność wezwań na szczepienia dzieci. A także – liczby wszczętych w ostatnich pięciu latach postępowań w zakresie przymuszenia rodziców do wykonania szczepień ochronnych u dzieci oraz jakie okoliczności wpływają na decyzje organu o wystosowaniu lub nie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W sumie było to 20 zagadnień.

Czytaj także na Prawo.pl: Ministrowie, przekazując dane o szczepieniach studentów, naruszyli przepisy

Wskazać uzasadniony interes

W reakcji na wniosek inspektor sanitarny poinformował Danutę M., że zakres informacji obejmuje obowiązek przetworzenia danych i jednocześnie wezwał skarżącą o wykazanie "szczególnie uzasadnionego interesu publicznego".

 

W tej sytuacji skarżąca wniosła skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Wnosiła o :

  • zobowiązanie organu do udzielenia żądanej informacji publicznej,
  • orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  • wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącej i orzekł, że bezczynność inspektora miała miejsce, ale nie była rażąca. Zobowiązał więc inspektora do  wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do podania danych. A także – do  stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Inspektor sanitarny musi reagować

Sąd stwierdził, że inspektor sanitarny należy do grupy podmiotów zobowiązanych do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, będącej w jej posiadaniu. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Zwłaszcza te, które dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Na tym tle w orzecznictwie ustalono, że co do zasady stanowią informację publiczną informacje zbierane i wytwarzane przez organy inspekcji sanitarnej.

Sąd wyjaśnił, że ustawa nie przewiduje możliwości załatwienia sprawy poprzez pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Natomiast nieuzupełnienie wniosku w zakresie wymogu wykazania szczególnego interesu publicznego winno skutkować odmową udzielenia żądanej informacji.

Z materiału sprawy wynika, że wniosek został przez skarżącą wniesiony w czerwcu 2023 r., zaś jego rozpoznanie nastąpiło poprzez wydanie decyzji o umorzeniu postępowania w lipca 2023 r. Oznacza to, że na dzień wniesienia skargi do sądu administracyjnego, to jest data wpływu skargi do organu, pozostawał on bezczynny. A co więcej, nie powiadomił strony o przedłużeniu terminu do załatwienia wniosku., nie udzielił też żądanej odpowiedzi, nie poinformował, czy dysponuje wszystkimi informacjami i czy uznaje je za informacje publiczne, nie wydał też decyzji.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 listopada 2023 r., sygn. akt II SAB/Bd 116/23

 

Marek Wierzbowski, Stanisław Radowicki

Sprawdź  
POLECAMY