Rodzic zwrócił się do sanepidu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez lekarza regulacji zawartych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W zawiadomieniu wskazano, że rodzic udał się z dzieckiem do przychodni w celu rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej, obowiązkowej przed wykonaniem zaległych szczepień. W ocenie rodzica, lekarz nie wykonał prawidłowo badania, ponieważ nie wykluczył wszystkich przeciwwskazań zawartych w charakterystykach preparatów szczepionkowych oraz nienależycie przeprowadził oględziny.

Czytaj w LEX: Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej >>>

 

Sanepid odmówił wszczęcia postępowania

Organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia czynności zawodowych przez lekarza. Stwierdził bowiem, że nie jest umocowany do weryfikacji lub kwestionowania prawidłowości wykonania przez lekarza badania kwalifikującego do szczepienia. W tym celu, strona powinna zwrócić się ze stosownym podaniem do kierownika podmiotu leczniczego, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Rzecznika Praw Pacjenta. Wydane w tej sprawie postanowienie stało się przedmiotem zażalenia. Organ drugiej instancji utrzymał jednak w mocy sporne rozstrzygnięcie. Nie zakończyło to sporu, ponieważ rodzic postanowił wnieść skargę.

Czytaj także: NSA: Pediatra negujący szczepienia musi uzupełnić wiedzę medyczną >>>

Nadzór sanepidu jest ograniczony 

Sprawą zajął się WSA, który wskazał, że nadzór inspekcji sanitarnej sprowadza się do kontroli procesu poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, począwszy od ustalenia kalendarza szczepień obowiązkowych, poprzez jego poszczególne etapy w oparciu o dokumenty wytworzone przez podmioty, które wykonują szczepienia. Nadzór ten nie obejmuje jednak kontroli i oceny czynności lekarza przeprowadzającego badania kwalifikacyjne. Sąd podkreślił, że badanie jest przeprowadzane przez osoby o ściśle określonych kwalifikacjach, co do których istnieje domniemanie, że przy wykonywaniu czynności zawodowych kierują się najwyższą starannością.

Czytaj w LEX: Wybrane problemy praktyczne powstałe na tle przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów >>>

 


Czynności lekarza kontroluje samorząd zawodowy

WSA wskazał, że nie oznacza to, że sposób przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego przed wykonaniem szczepienia ochronnego pozostaje poza wszelką kontrolą. Czynność ta jest związana z wykonywaniem zawodu lekarza, więc prawidłowość jej wykonania podlega kontroli odpowiedniego organu samorządu zawodowego, ponieważ posiada on do tego odpowiednie kompetencje. Należy więc odróżnić nadzór nad przeprowadzaniem szczepień ochronnych od kontroli prawidłowości wykonywania zawodu lekarza, która bezspornie pozostaje poza kompetencjami inspekcji sanitarnej. Nie są to bowiem pojęcia tożsame. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Szczecinie z 2 czerwca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 274/22