Trybunał orzekł, że Polska musi zapłacić skarżącej kwotę 15 tys. euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1004 euro za szkody materialne.

Ze względu na niemożność przeprowadzenia aborcji w Polsce, skarżąca musiała udać się do prywatnej klinki za granicą, do Holandii, aby poddać się zabiegowi, co naraziło ja na duże koszty, odcięło od wsparcia rodziny w Polsce i naraziło na poważne konsekwencje psychologiczne – wskazał ETPCz. Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji, dotyczący prawa do poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego.

Czytaj także na Prawo.pl: Lekarze nie wykonują aborcji ze strachu. Lewica chce zniesienia kar

Trybunał jednomyślnie uznał również za niedopuszczalną sprawę dotyczącą 927 kobiet w wieku rozrodczym, które oświadczyły, że są potencjalnymi ofiarami naruszenia ich praw w kwestii przerywania ciąży nawet w przypadku nieprawidłowości płodu.

Skład TK wydający orzeczenie - obarczony nieprawidłowościami

ETPC zauważył, że skład Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie wpływające na prawa wnioskodawcy (kobiety, której w szpitalu w Polsce odmówiono aborcji), obejmował sędziów, którzy zostali mianowani w procedurze obarczonej poważnymi nieprawidłowościami.

Trybunał Konstytucyjny w 2020 r. uznał za niezgodną z konstytucją przesłankę, która wskazywała, że legalna aborcja jest możliwa w sytuacji gdy "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej)". 

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 grudnia 2023 r. M.L. przeciwko Polsce, nr 40119/21.