Kontrola przeprowadzona w aptece przez inspekcję farmaceutyczną wykazała, że ewidencja sprzedaży produktów leczniczych nie zgadza się ze stanem rzeczywistym. Zauważono, że leki psychotropowe i odurzające były wydawane jednej tylko przychodni weterynaryjnej bez recepty, bez zgody inspekcji i bez ewidencji.

Zarzuty dyscyplinarne

Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej postawił w tej sytuacji zarzuty naruszenia przez farmaceutkę trzech ustaw i jednego rozporządzenia. Chodziło o ustawę o izbach aptekarskich, ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawę o zawodzie weterynarza i rozporządzenie dotyczące wydawania recept przez weterynarzy.

Sąd I instancji - Okręgowy Sąd Aptekarski - uznał winę farmaceutki i wyznaczył karę zawieszenia na rok prowadzenia działalności zawodowej. Od tego wyroku odwołała się ona do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, twierdząc, że nie musiała kontrolować zużycia leków psychotropowych i odurzających, bo nie ma konkretnego przepisu w tym zakresie. Sąd aptekarki II instancji, 23 maja 2023 r., utrzymał karę w mocy. Kierowniczka apteki z pomocą pełnomocnika złożyła kasację do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

W kasacji podniesiono, iż:

  • brak było podstawy prawnej do ukarania farmaceutki;
  • sprawa na etapie sądu II instancji powinna być uchylona do sądu I instancji;
  • czyn nie wyczerpuje znamion przewinienia zawodowego;
  • postanowienie sądu II instancji wydane po pół roku od wydania wyroku – uzupełniające ten wyrok o podstawę prawną było sprzeczne z procedurą;
  • kara jest nadmiernie, rażąco surowa.

 

Złamane prawo farmaceutyczne

Sąd Najwyższy uznał, mimo to, że kasacja jest oczywiście niezasadna. Sędzia sprawozdawca Zbigniew Korzeniowski stwierdził w uzasadnieniu, że farmaceutka naruszyła art. 88 ust. 5 pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tym przepisem do zadań kierownika apteki ogólnodostępnej należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące m.in. nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem obrotu detalicznego produktami leczniczymi oraz zapewnianie wykonywania decyzji w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu. SN stwierdził, że wydawanie produktów leczniczych było nieprawidłowe. Ponadto SN dodał, że wymierzona kara nie jest nadmiernie surowa.

Postanowienie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN z 5 czerwca 2024 r., sygn. akt II ZK 4/24

 

Stanisław Radowicki, Marek Wierzbowski

Sprawdź