Po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga spółki. Skarżąca uiściła opłatę od skargi w kwocie 200 zł. Została następnie wezwana do uzupełnienia wpisu sądowego poprzez uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty – 1300 zł. Wezwanie doręczono stronie w dniu 20 października 2020 r. W zakreślonym terminie wpis nie został uiszczony. Strona nie złożyła też wniosku o jej zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. W związku z tym WSA w Łodzi wydał postanowienie o odrzuceniu skargi z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego w pełnej wysokości. Wydano również zarządzenie o zwrocie wpłaconej opłaty od skargi.

Czytaj w LEX: Pandemia COVID-19 a dostęp do prawa. Polska na tle wyników badania międzynarodowego >

Wniosek o przywrócenie terminu ]

Strona w dniu 17 listopada 2020 r. uiściła opłatę od skargi w kwocie 1300 zł. Złożyła też wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. Z wniosku wynikało, że niemożność dokonania opłaty w terminie związana była z panującą epidemią COVID-19. Wskazano, że w spółce tylko jedna osoba zajmuje się prowadzeniem rozliczeń. Osoba ta z uwagi na pandemię nie miała możliwości dostępu do systemu płatności w okresie, w którym należało opłacić skargę. Nie była w stanie zrealizować przelewu z domu, a była zmuszona izolować się z uwagi na to, że miała kontakt z osobą zakażoną wirusem COVID-19. Część personelu spółki przebywała w izolacji. Doszło więc do zakłóceń w bieżącym funkcjonowaniu spółki. Gdy osoba uprawniona mogła zrealizować przelew, uczyniła to niezwłocznie – wskazano w piśmie.

Czytaj: SN: Odmowa odbioru pisma z sądu może rzutować na ocenę wniosku o przywrócenie terminu>>
 


Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał złożony wniosek za zasadny i przywrócił termin do usunięcia braków formalnych skargi. W ocenie sądu we wniosku należycie uprawdopodobniono, że w terminie do opłacenia skargi spółka nie była w stanie tego uczynić. Uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa uniemożliwiały podejmowanie czynności życia codziennego na takich samych zasadach jak w okresie przed jej wystąpieniem.

Zobacz procedurę w LEX: Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 >

Od 14 marca 2020 r. na obszarze kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a później, od dnia 20 marca 2020 r. – stan epidemii – przypomniał sąd. Przesyłka skierowana do strony została jej doręczona w okresie obowiązywania stanu epidemii. Wówczas komunikacja była znacznie utrudniona (a czasami nawet niemożliwa). Organizacja pracy w przedsiębiorstwach była też poważnie zakłócona. To okoliczności, które znane są sądowi z urzędu. Ich zaistnienie przemawiało za uwzględnieniem wniosku o przywrócenie terminu – wskazał WSA w Łodzi.

Czytaj w LEX: Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19 >

Należyta staranność o własne interesy

Sąd, który ocenia zasadność wniosku o przywrócenie terminu, powinien odnieść się do tego, czy strona obiektywnie miała możliwość podjęcia określonej czynności w wyznaczonym terminie. Należy przenalizować tę kwestię, biorąc pod uwagę to, jak w danym przypadku zachowałby się podmiot, który należycie dba o swoje interesy. Na powyższe zwrócono uwagę w postanowieniu Sądu Najwyższego z 14 stycznia 1972 r. w sprawie II CRN 448/71. WSA w Łodzi podkreślił, że oceniając wniosek, należy zwrócić uwagę nie tylko na okoliczności, które utrudniały podjęcie czynności w terminie, ale także na to, czy strona podejmowała określoną aktywność, by zabezpieczyć się w dochowaniu terminu. Stanowisko w tym przedmiocie przedstawił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 października 1998 r. w sprawie II CKN 8/98 (LEX nr 50679).

Skoro w sprawie przywrócono termin do opłacenia skargi, automatycznie doszło do zniesienia skutków wydanego postanowienia o odrzuceniu skargi. Nie ma przy tym konieczności uchylenia tego postanowienia – podkreślił WSA.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 8 stycznia 2021 r., II SA/Łd 723/20, LEX nr 3105591.

Czytaj w LEX: „Pozwy zbiorowe” jako odpowiedź na czasy „niedyspozycji” wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii koronawirusa >

xxx