SA: Bank zwraca pieniądze z powodu abuzywnych klauzul umownych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Rozliczenie kredytu bankowego indeksowanego do franka szwajcarskiego spowodowało, że sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy część świadczenia przysługującego od banku. Sąd okręgowy prawidłowo zastosował teorię dwóch kondykcji – stwierdził sąd II instancji oddalając apelację banku. Przypomniał, że kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

21.03.2023

Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

Prawo cywilne Domowe finanse

Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty tych środków pieniężnych na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – stwierdził w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygając jednoznacznie wieloletnie spory podatników z fiskusem o sposób przekazywania darowizn.

20.03.2023

W czerwcu SN rozpozna sprawę ułaskawionych przez prezydenta ministrów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przez sześć lat Trybunał Konstytucyjny nie wydał orzeczenia w sprawie prawa łaski, o co wnioskował Marszałek Sejmu. Chodzi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym i przesądzenie, czy wykonywanie prawa łaski podlega kontroli sądowej. Z uwagi na prawo stron do sądu Izba Karna podejmuje zawieszone postępowanie i wyznacza termin posiedzenia.

20.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023

SN odpowie czy jest luka konstrukcyjna związana z brakiem możliwości uzyskania należności podatkowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Czy na administracyjny tytuł wykonawczy obejmujący zobowiązanie podatkowe, które było zabezpieczone hipoteką przymusową, może zostać nadana klauzula wykonalności – taki problem ma rozwiązać Sąd Najwyższy. Przy uwzględnieniu, że ta klauzula służy zaspokojeniu zobowiązania w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji sądowej przeprowadzonej z nieruchomości obciążonej tą hipoteką.

17.03.2023

SN: Emerytura za pracę w służbach PRL obniżona, reszta normalnie

Emerytury i renty

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wobec braku reakcji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się w imieniu państwa: prawo zostało naruszone. Zdaniem sądu ustawa zaopatrzeniowa służb policyjnych dotycząca osób pracujących na rzecz totalitarnego państwa jest w sposób oczywisty niekonstytucyjna. Dlatego, że narusza zasadę proporcjonalności.

17.03.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo zeznał, że miał pozwolenie na kserowanie księgi

Prawo karne

Prokurator oskarżony o składanie fałszywych zeznań przed sądem w procesie o zniesławienie stanie przed sądem karnym. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet na wniosek prokuratury. Problem w tym, że tylko jeden świadek może potwierdzić, że zeznania były fałszywe, jednak SN nie miał wątpliwości, że ten świadek jest wiarygodny.

16.03.2023

Czy przerwana więź rodzinna wymaga zadośćuczynienia – rozstrzygnie TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego postanowiło skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne, czy zmiana kodeksu cywilnego, która nastąpiła w czerwcu 2021 r., nie łamie zasady nieretroaktywności prawa, pewności prawa oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że rodziny poszkodowanych przez błąd medyczny nie doczekają się szybko odpowiedzi.

16.03.2023

SN rozstrzygnie, jak odzyskać roztrwoniony przez byłego małżonka majątek

Prawo cywilne Domowe finanse

Jeśli mąż w czasie trwania małżeństwa trwoni majątek wspólny, to po rozwodzie i w trakcie procesu o podział majątku należy rozstrzygnąć o jego zwrocie albo wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym. Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy sąd z urzędu może, bez wniosku strony, takie rozstrzygnięcie podjąć. Z powodu rozbieżnego orzecznictwa trzech sędziów SN skierowało zagadnienie do rozstrzygnięcia siedmiu sędziom w drodze uchwały.

15.03.2023

Pomoc w aborcji ukarana - aktywistka skazana na prace społeczne

Prawo karne

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał aktywistkę Aborcyjnego Dream Teamu Justynę Wydrzyńską na osiem miesięcy ograniczenia wolności, tj. 30 godzin prac społecznych w miesiącu, za udzielenie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Sąd przypomniał, że działalność polegająca na informowaniu o aborcji nie podlega karze. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu.

14.03.2023

SN: Prokurator odpowie przed sądem, bo mógł działać na szkodę spółki

Prawo karne Prawnicy Prawo gospodarcze

Prokurator rejonowy przez dwa lata nie sporządził aktu oskarżenia wobec osoby, która działała na szkodę spółki partnera biznesowego; wyprowadzała majątek, aby nie zapłacić należności. Izba Odpowiedzialności Zawodowej orzekła, że o winie prokuratora musi przesądzić sąd karny i dlatego uchyliła mu immunitet. Uchwała podlega zaskarżeniu do tej samej izby w drugiej instancji.

14.03.2023

Nie wiadomo, kto po rozwodzie może wnieść powództwo o unieważnienie kredytu

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy były mąż, kredytobiorca, jest zobowiązany brać udział w sprawie wszczętej przez byłą żonę w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu. Powódka żądała stwierdzenia przez sąd, że w umowie zawarte były klauzule niedozwolone. W pierwszej instancji sąd oddalił powództwo wobec banku.

14.03.2023

SN: Niedopuszczalna ingerencja ZUS w podstawę wymiaru składki

Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Uprawnienie do zadeklarowania w granicach ustawy dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlega korekcie ZUS. I wobec tego sposób, w jaki realizuje to uprawnienie, zależy wyłącznie od jej decyzji – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i uchyliła niekorzystny dla przedsiębiorcy wyrok.

14.03.2023

NSA: Trybunał wskazał, jak liczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Policja Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.

13.03.2023

Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami zmarłego nie chroni spadkobierców od przejęcia długu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Jeśli spadkobiercy mieli świadomość długów obciążających spadek wcześniej niż w dacie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, to odpowiadają za długi zmarłego. Uczestnicy sprawy oparli się wyłącznie na zaświadczeniach o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi i decyzji o ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych. Pominęli przy tym zupełnie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o zabezpieczeniu majątkowym.

11.03.2023

SN wyjaśni - o zmianie pełnomocnika z urzędu decyduje sąd, czy rada adwokacka?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy we Włocławku powziął wątpliwość, którą przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, czy zwolnienie przez Okręgową Radę Adwokacką występującego dotychczas w postępowaniu pełnomocnika procesowego strony, ustanowionego przez sąd z urzędu, oraz wyznaczenie w jego miejsce przez ORA nowego pełnomocnika procesowego z urzędu, jest prawnie skuteczne?

10.03.2023

SN: Rzecznik Finansowy nie przekonał o bezprawności wyroku w sprawie kredytu w SKOK

Prawo cywilne Finanse

Rzecznik Finansowy występując ze skargą nadzwyczajną w obronie kredytobiorcy nie uzasadnił, w jaki sposób postępowanie sądowe przeprowadzone przez sąd powszechny i wydany wyrok miały naruszyć podstawowe zasady i gwarancje konstytucyjne, składające się na klauzulę demokratycznego państwa prawa – orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i odrzuciła skargę.

10.03.2023

SN: Prokurator Wrzosek poczeka na orzeczenie do 18 maja

Prawo karne Prawnicy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała w czwartek wniosek Prokuratora Regionalnego w Szczecinie o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek z Warszawy. Prokuratura zamierza ją oskarżyć o przekroczenie uprawnień, czyli przekazanie informacji ze śledztwa nieuprawnionym osobom. Rozpoznający sprawę sędzia Zbigniew Korzeniowski odroczył ją do 18 maja.

09.03.2023

TSUE: Na zmowę między przedsiębiorcami trzeba mieć wyraźne dowody

Prawo unijne Ochrona konkurencji

Komisja Europejska powinna była rejestrować rozmowy z przedsiębiorcami dotyczące potencjalnego stosowania antykonkurencyjnych praktyk, nawet jeśli nie prowadzono jeszcze formalnego dochodzenia. W przeciwnym razie brak wyraźnych dowodów może być podstawą do uchylenia wydanych decyzji. Do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

09.03.2023

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

09.03.2023
1  2  3  4  5    728
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski