NSA: Przedsiębiorca nie zmienił wpisu w CEIDG, więc został wykreślony

Prawo gospodarcze

Wpis przedsiębiorcy w CEIDG wzbudził wątpliwości skarbówki, która poinformowała o tym ministra właściwego do spraw gospodarki. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku powzięcia przez organ informacji o tym, że wpis do ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wzywa on przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany. Bierność w tym zakresie może skutkować wykreśleniem z CEIDG.

27.05.2024

WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.

27.05.2024

SN: Wdowie należą się pieniądze z OFE męża

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Środki z OFE i subkonta ubezpieczonego zostały przeniesione do funduszu emerytalnego. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że posiadanie przez ubezpieczonego subkonta musi mieć miejsce w chwili jego śmierci, aby wdowie wypłacić jednorazowe świadczenie – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. I uznał, że skarga kasacyjna ZUS jest niezasadna.

25.05.2024

Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

Prawo cywilne Prawnicy

Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.

24.05.2024

SN: Koszty ryczałtu syndyka nie podlegają rozliczeniu ani kontroli sądu

Prawo cywilne Upadłość

Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania tych wierzytelności, nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli przez sędziego komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

23.05.2024

SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

Prawo cywilne

Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki jest sens środowej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego. Nie można zatem przyjąć, że w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wyłączona jest możliwość podejmowania czynności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia - zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.

22.05.2024

SN: Sprawa burmistrza Giżycka będzie rozpoznana przez miejscowy sąd

Samorząd terytorialny

Tylko okoliczności, które mogą wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy, mogą stać się podstawą przekazania sprawy innemu sądowi – orzekł Sąd Najwyższy i odmówił przekazania sprawy byłego burmistrza Giżycka, który jest oskarżany o zaniedbania w nadzorze, mimo że ze sprawy wyłączyli się lokalni prokuratorzy. SN uznał, że zmiana sądu działałaby na szkodę wymiaru sprawiedliwości.

22.05.2024

TSUE: Brak personelu lotniczego do załadunku bagażu to „nadzwyczajna okoliczność”

Turystyka Prawo unijne Transport

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał właśnie wyrok dotyczący praw pasażerów lotniczych. Orzekł, że brak personelu lotniczego do załadunku bagaży, który spowodował duże opóźnienie lotu, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”. A taka występuje wówczas, gdy, po pierwsze - dane zdarzenie nie jest właściwe dla normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie - pozostaje poza zakresem jego skutecznej kontroli.

21.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.

21.05.2024

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe

Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

21.05.2024

SN: Prokurator przyznał się do wypicia pięciu piw i stracił immunitet

Prawnicy

Prokurator rejonowy został przez Sąd Najwyższy pozbawiony immunitetu, mimo że uporczywie kwestionował wadliwość pomiarów dokonanych przez policję. Zachowanie prokuratora godziło w bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym i stanowiło oczywiste naruszenie podstawowego obowiązku uczestnika tego ruchu, jakim jest zachowanie należytej ostrożności – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

20.05.2024

SN: Gwałt w małżeństwie to też wymuszony seks dla „świętego spokoju”

Prawo karne

Jeżeli w sprawie ustalono niekonsensualny charakter stosunków seksualnych i podejmowanie się ich wbrew woli, ale dla „świętego spokoju” w związku z nagabywaniem, to mamy do czynienia z realizacją znamion przestępstwa zgwałcenia. Brak akceptacji ofiary może być wnioskowany także z innych okoliczności relacji ze sprawcą, czy wcześniejszych zachowań – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie gwałtu w małżeństwie i wieloletniego znęcania się nad żoną.

18.05.2024

Milczenie nie zawsze jest złotem, burmistrz zapłaci 1 tys. zł grzywny

Samorząd terytorialny

Burmistrz zastosował nieznany ustawie środek w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z uwagi na niewykazanie przez skarżącego szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu żądanej informacji publicznej. WSA w Łodzi uznał, że burmistrz pozostawał bezczynny w sprawie przez blisko dwa lata i wymierzył mu grzywnę.

18.05.2024

SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

Prawo karne Prawnicy

Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych o sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży ziemi cudzoziemcowi. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że wbrew twierdzeniom ministra sprawiedliwości, nie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego.

17.05.2024

TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten regulamin narusza zasadę niezawisłości sędziów. Godzi w fundamenty polskiego porządku prawnego, choćby dlatego, że jest aktem pod-ustawowym. Wprowadzony zakaz orzekania przez neo-sedziów traci moc prawną.

16.05.2024

SN: Przeszczep nerki u psa ukarany upomnieniem

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Przeszczep nerki u żywego dawcy, którym jest pies, nie został objęty regulacjami ustawy o ochronie zwierząt, ani ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Dlatego sądy karny i dyscyplinarny mają poważny problem z określeniem czy doszło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czy było to ratowanie życia biorcy. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej nie przesądził ani o winie, ani o karze weterynarza, czeka na wyrok sądu karnego.

16.05.2024

WSA: Niekorzystne orzeczenie lekarskie oznacza dla kierowcy cofnięcie uprawnień

Transport

Decyzja organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że w sytuacji istnienia orzeczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdami, nie można w drodze uznania odstąpić od wydania decyzji o cofnięciu uprawnień. Organ jest bowiem związany treścią wydanego orzeczenia i nie może dokonywać jego merytorycznej oceny.

16.05.2024

Korekta nie zawsze stanowi o "urynkowieniu" transakcji

CIT Doradca podatkowy

Korekta warunków transakcji i uaktualnienie jej do warunków rynkowych nie spowoduje wstecznie zmian na gruncie przepisów o cenach transferowych. Dla grupy kapitałowej oznacza to utratę statusu podatnika CIT – wynika z orzeczenia WSA w Warszawie. Według ekspertów wyrok zmusza podatników do bezpośredniej i bardzo restrykcyjnej, bieżącej weryfikacji warunków transakcji kontrolowanych.

16.05.2024

NSA: Szczepienie dziecka bez zgody rodzica to konieczny przymus

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Wynikający z przepisów obowiązek poddania dziecka szczepieniu ochronnemu jest bezpośrednio wykonalny. Jego niedopełnienie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem jest grzywna dla matki – podkreślił sąd II instancji. NSA przyznał wprawdzie, że obowiązek szczepienia wchodzi w zakres gwarancji prawa do poszanowania życia prywatnego, jednak sankcje administracyjne realizują ważne cele społeczne.

15.05.2024

SN: Sąd z urzędu orzeka o roztrwonionym przez małżonka majątku

Prawo rodzinne Domowe finanse

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd z urzędu rozstrzyga także o roszczeniach wynikających z nieusprawiedliwionego rozporządzenia majątkiem wspólnym na własne potrzeby przed ustaniem wspólności małżeńskiej – taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła we wtorek 14 maja br. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w poszerzonym składzie.

14.05.2024
1  2  3  4  5    711