TSUE: Jeśli oskarżony zbiegł, możliwy wyrok zaoczny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W razie niemożności ustalenia miejsca pobytu oskarżonego może on być sądzony lub skazany w trybie zaocznym, lecz ma następnie prawo do wznowienia postępowania co do istoty sprawy i przeprowadzenia go w swojej obecności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ale zastrzegł, że prawa tego można mu jednak odmówić, jeżeli rozmyślnie uchylał się on od wymiaru sprawiedliwości.

19.05.2022

SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

Emerytury i renty

Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca, czego wymaga ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

19.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja

Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na interes służby. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że każdy policjant, by mógł skutecznie wykonywać obowiązki, musi pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z prawem.

18.05.2022

SN: Umowy kredytowe we frankach z rażącym naruszeniem Konstytucji

Prawo cywilne Rynek i konsument

W skargach nadzwyczajnych dotyczących kredytów frankowych doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. A zwłaszcza zasady ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami oraz zasady sprawiedliwości społecznej. Spowodowało to wyeliminowanie zaskarżonych nakazów zapłaty z obrotu prawnego przez sąd.

18.05.2022

TSUE: Konsument słabszą stroną, więc sądy powinny badać umowy

Rynek i konsument Prawo unijne

Gdy mają miejsce nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich, krajowe zasady procesowe nie mogą sprzeciwiać się prawom, które jednostki wywodzą z prawa Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że zasada skuteczności wymaga skutecznej kontroli potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umownych.

17.05.2022

SN: Sędzia z kredytem hipotecznym może rozstrzygać spory frankowe

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem - taka uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w zeszłym tygodniu.

17.05.2022

SN: Uchwała na korzyść pożyczkodawców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego - taką uchwałę, niekorzystną dla przeciętnego pożyczkobiorcy, przyjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

17.05.2022

NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się to przedmiotem sporu. NSA potwierdził, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat.

17.05.2022

Strasburg: Grzywna za pokojowy protest narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Policja

Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.

16.05.2022

SN: Urzędnik skarbowy był dyskryminowany, miał prawo do odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy w izbie skarbowej było niezgodne z prawem i w związku z tym, zwalniany pracownik miał prawo domagać się zasądzenia stosownego odszkodowania - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że ujawnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa nie może być podstawą pozbycia się pracownika. Zwłaszcza, gdy przez wiele miesięcy wykonywał sumiennie pracę dla organów skarbowych.

16.05.2022

SN wyjaśni, kiedy przestępstwa mogły się przedawnić z powodu pandemii covid

Prawo karne Prawnicy

Bałagan we wprowadzeniu przepisów antycovidowych spowodował niejasności co do terminów przedawnienia karalności czynów zabronionych. Sąd Najwyższy zatem rozstrzygnie, czy wstrzymanie biegu przedawnienia dotyczy przestępstw popełnionych przed, czy po 31 marca 2020 roku. Ustalenie tych terminów będzie miało znaczenie także w skrajnych przypadkach, nawet do spraw rozpoznawanych kilkadziesiąt lat po 2020 roku.

14.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022

Strasburg: Skazanie związkowca za odmowę przyjęcia nowych członków naruszyło Konwencję

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skazanie przez sąd karny przedstawiciela związku zawodowego za odmowę przyjęcia 15 nowych osób do grona członków związku stanowiło naruszenie swobody zrzeszania się - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że intencją skarżącego nie było permanentne odrzucenie ich kandydatur, lecz wstrzymanie się z procedurą przyjmowania nowych członków do kolejnego walnego zebrania.

13.05.2022

SN odpowie, czy wyznaczenie innego sędziego po uchyleniu wyroku powoduje nieważność

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie. Jednak, gdy przewodniczący wyznaczył nowy skład wbrew ustawie, czy postępowanie jest nieważne? - takie zagadnienie przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Kwestia ta wyłoniła się po zmianie przepisów procedury cywilnej trzy lata temu.

12.05.2022

SN: Sąd jest związany decyzją nadleśniczego w sprawie szkody po polowaniu

Środowisko Administracja publiczna

W sprawie o zapłatę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego odszkodowania za szkodę łowiecką sąd jest związany decyzją nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ustalającą wysokość odszkodowania, która nie została zakwestionowana w terminie określonym w Prawie łowieckim - tak orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

12.05.2022

SN pomaga rozwiązać spór o nieistnienie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Budownictwo

W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej sąd nie jest związany ustaleniami dotyczącymi jej istnienia zawartymi w uzasadnieniu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o uchylenie tej uchwały - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

11.05.2022

WSA, na wniosek RPO, uchylił kolejne uchwały „anty-LGBT”

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Rady Powiatu Ryckiego w sprawach "ideologii gender i LGBT". Łącznie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich sądy pierwszej instancji unieważniły już 9 uchwał samorządów dyskryminujących osoby nieheteronormatywne.

10.05.2022

SN: Niezgłoszone w terminie zmiany w umowie spółki bez skutków

Prawo cywilne Spółki

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmując uchwałę w składzie trzech sędziów. Sąd oceniał charakter prawny podwyższenia kapitału, a przy okazji - nazwy, siedziby i reprezentacji.

10.05.2022

WSA: Więzienny grafik zajęć sportowych to informacja publiczna

Administracja publiczna RODO

Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

10.05.2022
1  2  3  4  5    702
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski