SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

Prawo cywilne

Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Opinie są podzielone, nawet w Sądzie Najwyższym, dlatego trzech sędziów Izby Cywilnej uznało, że powinna zapaść uchwała w składzie siedmiu sędziów w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

30.08.2023

SN: Asesorowi nie postawiono konkretnych zarzutów, wniosek odrzucony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystarczy ogólne stwierdzenie, że asesor sądowy miał nie zostać prawidłowo powołany. W ślad za tak generalnie określoną podstawą wniosku o wyłączenie sędziego nie wskazano żadnych zarzutów, które mogłyby faktycznie wskazywać na ewentualny brak niezawisłości asesora sądowego objętego wnioskiem o wyłączenie. W ten sposób orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i wniosek o wyłączenie odrzuciła.

29.08.2023

Ponowna kontrola podatkowa tych samych rozliczeń jest niedopuszczalna

Ordynacja Doradca podatkowy

Termin na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe wynosi sześć miesięcy. Jeżeli organ podatkowy tego nie dokona, nie będzie mógł wydać decyzji i zakwestionować rozliczeń podatkowych podatnika. Przepisy nie regulują jednak sytuacji ponownej kontroli podatkowej tych samych rozliczeń. Potwierdził to niedawno wojewódzki sąd administracyjny - piszą Marta Smolorz-Mikuła i Piotr Solka z Deloitte Legal.

28.08.2023

WSA: Pensum nauczyciela-dyrektora nie można dowolnie obniżać

Zarządzanie oświatą

Obniżenie pensum nauczycielowi, pełniącemu funkcję kierowniczą w szkole, zależy wyłącznie od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Niedopuszczalne jest kreowanie przez organ prowadzący innego, pozaustawowego kryterium - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Problem miała rada powiatu w Sandomierzu, która uchwaliła obniżenie tygodniowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach.

28.08.2023

NSA: „Pozorna pseudoartystyczna trywializacja rzeczywistości” na wydziale sztuki

Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Przyznawanie uczelniom uprawnienia do nadawania stopni dotyczy nie tylko suchego wypełniania kryteriów formalnych. Wiąże się przede wszystkim z pełnym przekonaniem, że jednostka posiada wysoki poziom kształcenia i działalności naukowo-badawczej czy artystycznej w danej dziedzinie. Jeśli Komisja ds. Stopni i Tytułów nie ma takiego przekonania, może cofnąć uprawnienie do nadawania tytułów doktora – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

28.08.2023

Miłosne uniesienie spowodowało wstrząs septyczny, mężczyzna nie uniknął kary

Prawo karne

Oskarżony podjął decyzję o realizacji swojej fantazji seksualnej pod wpływem seksualnego podniecenia, uniesienia podczas fizycznego zbliżenia z partnerką i był przekonany o braku przeciwskazań dla zdrowia partnerki. Naruszył reguły ostrożności i spowodował skutek, który mógł przewidzieć, a zatem nie należy mu się kara wyższa niż pięć miesięcy więzienia – orzekł sąd II instancji.

26.08.2023

SN: Pracownik akademicki może żądać zadośćuczynienia za uniemożliwienie rozwoju naukowego

Prawo cywilne

Skoro pracownik naukowy uczelni nie może być przywrócony do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, to ma roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przedawnienie w tym zakresie nie nastąpiło – orzekł Sąd Najwyższy. Dodał, że profesor zwyczajny zwolniony z pracy, może dochodzić zastępczego roszczenia za naruszenie dóbr osobistych i swego dobrego imienia.

26.08.2023

WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta

Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił te decyzje. Uznał, że obydwa organy dopuściły się, bez podstawy prawnej, ingerencji w życie osobiste aplikanta.

24.08.2023

Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Prawo pracy

Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.

24.08.2023

Prokurator pogubiła się w sprawach o wydanie dzieci za granicę

Prawo cywilne

Po raz kolejny Prokurator Generalny interweniuje w sprawie sporu między rodzicami i wydania dzieci ojcu - obcokrajowcowi. Sąd Najwyższy uznał wniesioną przez PG skargę nadzwyczajną za błędną i odrzucił ją. SN ustalił, że Prokurator Generalny winien domagać się oddalenia apelacji wnioskodawcy. Tymczasem zamiast tego, żądał uchylenia korzystnego dla matki dzieci postanowienia sądu II instancji.

23.08.2023

NSA: Informacja o premiach nie była tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że informacje o wypłaconych premiach i nagrodach stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Natomiast ich ujawnienie może mieć wpływ na potencjalne kształtowanie się cen akcji. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak tej oceny i podkreślił, że sporne informacje dotyczą jedynie dodatkowych elementów wynagrodzenia, które nie dają pełnego obrazu polityki płacowej spółki.

23.08.2023

WSA: KNF musi zwrócić Czarneckimu karę 20 mln zł

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego na biznesmana Leszka Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank. Teraz Komisja jest zobowiązana przez sąd do zwrotu 20 mln złotych wpłaconej kary wraz z odsetkami, które wynoszą 3 mln zł. Sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji.

22.08.2023

SN: Ogłoszenie wyroku jest konieczne, inaczej proces trzeba ponowić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok musi być ogłoszony, nawet przy pustej sali sądowej. Jeśli sędzia nie ogłosi wyroku, sporządzony i podpisany wyrok nie uzyskuje statusu wyroku w znaczeniu prawnym, jako, że nie został jeszcze wydany – stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że apelacja od nieogłoszonego wyroku traktowana jest jak niebyła. W rezultacie należy ponowić w całości przewód sądowy.

22.08.2023

WSA: Burmistrz musi ustalić rzeczywisty rodzaj źródła ciepła przy dodatku węglowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dodatek węglowy przysługuje szerokiemu kręgowi uprawnionych. Organy administracji powinny zatem podjąć wysiłek, by móc go wypłacić. Jeżeli pojawią się wątpliwości czy dany wniosek uwzględnić, aby je rozwiać, oprócz danych z CEEB muszą sięgnąć do innych dowodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

21.08.2023

SN: Eksperyment szczepionkowy spowodował krzywdę badanych

Prawo cywilne

Poszkodowani w eksperymentalnym badaniu szczepionki na grypę powinni otrzymać wyższe zdosćuczynienie niż 500 zł – uznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Uwzględniła więc skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego. Charakter naruszonego dobra i stan w jakim pokrzywdzony się znajduje, powinny być zawsze brane pod uwagę przy wymiarze zadośćuczynienia – wskazał Sąd Najwyższy.

19.08.2023

SN: Utrata nogi po ataku nożowniczki wymaga stosownego zadośćuczynienia

Prawo karne

Kobieta zaatakowała pokrzywdzonego bez jakiegokolwiek racjonalnego powodu, powodując u mężczyzny ciężkie kalectwo i amputację prawej nogi. Sądy wahały się jaką rekompensatę przyznać - raz zasądzały milion zł, innym razem 150 tys. złotych. Sąd Najwyższy uznał, że wyrok trzeba uchylić i przeanalizować jak utrata nogi wpływa na niepełnosprawność i zmianę dotychczasowego życia młodego człowieka.

19.08.2023

WSA: Nazwisko i certyfikat terapeuty powinny być znane

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne RODO

Rehabilitację i psychoterapię osoby uzależnionej od narkotyków czy alkoholu mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi kwalifikacjami, posiadające stosowne certyfikaty. Informację publiczną stanowią w związku z tym dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego z udziałem poradni NZOZ. Są one dostępne, i to nie tylko anonimowo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

18.08.2023

SN: Adwokata oskarżała nieuprawniona osoba

Prawo karne

Wyższy Sąd Dyscyplinarny adwokatury nie zauważył, że wniosek o ukaranie został podpisany przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, a nie przez głównego rzecznika. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej musiał uchylić orzeczenie, z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela. Choć projekt wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub projekt postanowienia o umorzeniu może przygotować zastępca.

18.08.2023

Rozliczając współpracę reklamową z influencerem, obie strony popełniają błędy

CIT PIT Nowe technologie Małe i średnie firmy

Spółka współpracująca z influencerem odliczy wartość przekazanych mu towarów, np. ubrań czy obuwia. Ale wartość świadczonej przez niego usługi reklamowej musi uznać za przychód - wynika z najnowszego wyroku WSA. Eksperci wskazują, że odrębną równie istotną kwestią jest rozliczenie samego twórcy internetowego. Zapłata za reklamę będzie dla niego najczęściej przychodem z działalności gospodarczej.

18.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023