Student starający się o stypendium socjalne nie uwzględni straty podatkowej

Prawo rodzinne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ustalenie dochodu rodziny do celów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym również dla celów ubiegania się o stypendium socjalne, następuje wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego nie ma możliwości pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o stratę podatkową powstałą w latach ubiegłych.

18.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

SN: Nie można wydać opinii psychiatrycznej na podstawie nagrań

Pacjent Zawody medyczne

Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.

18.07.2023

SN: Interes społeczny nie uzasadniał określenia „tchórzliwy brutal”

Prawo cywilne

Użycie w artykule prasowym określenia „tchórzliwy brutal” doprowadziło do naruszenia czci publicysty. Ale jak określił Sąd Najwyższy to nie było bezprawne, gdyż krytyczna ocena działalności Rafała Ziemkiewicza mogła być uzasadniona interesem społecznym. Niemniej uchylono wyrok sądu II instancji, gdyż sąd ten nie wyjaśnił aspektów interesu społecznego, które uzasadniałyby użycie pejoratywnego określenia.

17.07.2023

TSUE: Za pierwszą pomoc medyczną w samolocie odpowiada przewoźnik

Turystyka Prawo unijne

Niezależna od winy odpowiedzialność przewoźników lotniczych, przewidziana w konwencji montrealskiej, obejmuje nieodpowiednią pierwszą pomoc medyczną udzieloną na pokładzie. Dla uznania zdarzenia za „wypadek” wystarczy, by zdarzenie, które spowodowało uszkodzenie ciała pasażera, miało miejsce na pokładzie. Potwierdził to właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczyła pasażera, który został poparzony gorącą kawą.

17.07.2023

WSA: Rada gminy nie decyduje o wszystkim w sprawie cmentarza komunalnego

Samorząd terytorialny

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego wprowadza zarządzeniem wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do niego należy też decyzja w sprawie powołania administratora cmentarza. Tak powołany zarządca nie może mieć jednak szerszych uprawnień od tych wyrażonych w ustawach kompetencyjnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

17.07.2023

SN: Notariusz może sporządzić projekt aktu na życzenie żony testatora

Prawo cywilne

Żona spadkodawcy może przekazać notariuszowi treść projektu testamentu swego męża – stwierdził Sąd Najwyższy. - Nie budzi wątpliwości sporządzanie projektu dokumentu, również przez notariusza, a co ważne - nie determinuje ważności aktu. Istotne jest, aby notariusz odczytał akt i aby był podpis testatora - dodał SN, odrzucając skargę uczestniczki postępowania.

15.07.2023

WSA: Musi być zgoda uczelni na korzystanie ze smartfonu na egzaminie

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Stan zdrowia studenta nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu uczelni. Jeżeli korzystanie z telefonu podczas egzaminu pisemnego warunkowane jest stanem zdrowia, fakt ten musi być uprzednio znany władzom uczelni. Inaczej stanowi poważne wykroczenie w obowiązkach studenta. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

15.07.2023

NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

15.07.2023

TSUE: Polskie sądy muszą ignorować orzeczenia nielegalnej Izby SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sądy krajowe są zobowiązane odstąpić od stosowania aktu zawieszającego sędziego w czynnościach służbowych, wydanego z naruszeniem prawa Unii. To kolejny wyrok przyznający rację sędziom, którym prokurator postawił zarzut nadużycia władzy, a rzecznik dyscyplinarny sędziów - naruszenie zasad etyki w związku z orzekaniem zgodnie z prawm Unii.

14.07.2023

NSA: Strażnik graniczny odpowie za dopuszczanie do nielegalnego przekroczenia granicy

Prawo karne Administracja publiczna

W sytuacji gdy strażnik graniczny zdaje sobie sprawę, że jednoosobowo nie jest w stanie zabezpieczyć wydzielonego odcinka granicy państwowej, powinien poinformować o tym przełożonych. Gdy tego nie zrobi, a podjęto próbę nielegalnego przekroczenia granicy, może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną - potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

14.07.2023

Oszustwo podatkowe i nadużycie prawa podatkowego to nie to samo

VAT Doradca podatkowy

Oszustwo podatkowe i nadużycie prawa to dwie odrębne instytucje prawa. NSA wskazał, że w przeciwieństwie do oszustwa podatkowego, nadużycie prawa zakłada realne zaistnienie zdarzeń gospodarczych, ale ukształtowanych w taki sposób, aby umożliwić uzyskanie korzyści podatkowej, która nie byłaby należna w sytuacji ukształtowania tych zdarzeń w sposób właściwy.

14.07.2023

SN: Postępowanie dyscyplinarne było wystarczającą dolegliwością

Zawody medyczne

Dentyści nie wykazali się należytą starannością w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. Sąd lekarski ostatecznie uznał jednak, że było to przewinienie mniejszej wagi i umorzył postępowanie. Sąd Najwyższy podzielił tę ocenę i wskazał, że sam fakt prowadzenia długotrwałego postępowania dyscyplinarnego stanowił dostateczną dolegliwość.

13.07.2023

Uchwała SN w sprawie kredytu bankowego odroczona do października

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Do października tego roku Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej odroczył podjęcie uchwały w sprawie umowy o kredyt bankowy i czy jest ona umową wzajemną. Posiedzenie w tej sprawie w poszerzonym składzie siedmiorga sędziów było zaplanowane na 12 lipca br. Kwestia ewentualnej wzajemności umowy kredytu hipotecznego to jedno z głównych zagadnień pojawiających się podczas rozstrzygania przez sądy spraw kredytów frankowych w sytuacji unieważnienia umowy kredytu z powodu klauzul abuzywnych.

12.07.2023

NSA: Zatrudnienie przy obsłudze doradców podatkowych daje prawo przystąpienia do egzaminu radcowskiego

Prawnicy Doradca podatkowy

Sześcioletni okres pracy dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych upoważnia kandydata do przystąpienia do egzaminu radcowskiego – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Izba doradców należy do urzędów organów władzy publicznej jako organ samorządu zawodowego, sprawujący pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego w granicach interesu publicznego – dodał.

12.07.2023

SN: Firma pozbawiona zamrażarek do lodów i odszkodowania

Prawo cywilne

Po kilku latach współpracy spółki rozwiązały umowę handlową. Użyczony sprzęt do przechowywania lodów nie został jednak zwrócony właścicielowi. Spółka powodowa pozostała więc bez zamrażarek i bez odszkodowania. Takie orzeczenie jest krzywdzące i niesprawiedliwe – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

12.07.2023

SN: Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym drastycznie narusza wolność

Prawo cywilne

Samodzielne funkcjonowanie uczestnika postępowania w społeczeństwie wskazuje, że nie ma konieczności przymusowego leczenia w zakładzie psychiatrycznym – orzekł Sąd Najwyższy. Sady dwóch instancji nie przeprowadziły wnikliwego postępowania dowodowego, a wniosek córek, by zamknąć matkę w zakładzie psychiatrycznym nie uwzględniał podstawowych praw człowieka do wolności osobistej.

12.07.2023

SN zmienia linię orzeczniczą dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu

Prawo cywilne Nieruchomości

Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

11.07.2023

Prezes nie może płacić ryczałtu od usług na rzecz spółki

Ordynacja PIT

Dyrektor KIS słusznie odmówił wydania interpretacji członkowi zarządu, który chciał zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług i jako przedsiębiorca płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - orzekł WSA w Poznaniu. Sąd zgodził się z fiskusem, że celem wnioskodawcy było unikanie opodatkowania. Planowana przez niego optymalizacja zakładała korzyści podatkowe zarówno dla niego samego, jak i dla spółki.

11.07.2023

SN: Nie ma już wątpliwości, że kredyty walutowe miały poważne wady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego pełnomocnicy banku muszą poważnie brać pod uwagę, czy warto wnosić skargi kasacyjne kwestionujące prawa kredytobiorców do otrzymania jasnych umów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Chodzi o brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości.

11.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski