SA: Subklauzula 2.5 nie określa sztywnego terminu na zgłoszenie roszczenia

Prawnicy

Termin na zgłoszenie roszczenia przez zamawiającego wynikający z subklauzuli 2.5 Warunków Kontraktu „FIDIC” nie jest terminem zawitym – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Naliczenie kary umownej mogło nastąpić dopiero po ustaniu okoliczności będących podstawą jej naliczenia i po usunięciu wady przez wykonawcę kontraktu.

05.07.2023

Trybunał Konstytucyjny: Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją

Finanse samorządów Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. Ustawodawca ma wprowadzić nową definicję budowli oraz budynku, które nie będą odwoływać się do ustaw niepodatkowych.

04.07.2023

TK: Rozszerzające traktowanie zakazu prowadzenia pojazdów jest niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny

Fakt niewydania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kategorii C i D w sytuacji, gdy na daną osobę nałożono zakaz kierowania pojazdami kategorii B, jest niedopuszczalnym rozszerzeniem sankcji – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie doszli do wniosku, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie są niezgodne z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów.

04.07.2023

Monitoring transportu w ramach SENT bez uchwały NSA

Ordynacja

NSA odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który pytał czy przepisy ordynacji podatkowej dotyczące terminu wszczęcia postępowania znajdują zastosowanie w postępowaniu w przedmiocie kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Sąd stwierdził, że od roku dominuje już linia orzecznicza, zgodnie z którą termin wskazany w ordynacji podatkowej nie ma zastosowania w tym trybie.

04.07.2023

SN: Sędzia nie zatrzymał się przed pasami - prosi o odebranie mu immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa jest rzadka i nietypowa. Pokazuje, że immunitet nie jest przeszkodą w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego. Sprawca nieumyślnego wypadku sam złożył wniosek o uchylenie mu immunitetu i pozwolenie na osądzenie przed sądem karnym. Postępowanie miało przebieg sprawny, wręcz wzorcowy – zaznaczył Sąd Najwyższy i nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych.

04.07.2023

NSA: PESEL jest niezbędny, by skarga nie została odrzucona

Wymiar sprawiedliwości

Niepodanie numeru PESEL przez skarżącego w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego, będącej pierwszym pismem w sprawie, stanowi brak formalny. Powinien być on uzupełniony w trybie art. 49 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. Taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.

04.07.2023

Zaradkiewicz i dwaj inni sędziowie pytają, czy sędziowie holenderscy są niezależni od polityków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwróciło się do holenderskiego ministra sprawiedliwości oraz niderlandzkiej Rady Sądownictwa o udostępnienie informacji dotyczącej sposobu powołania sędziego tamtejszego Sądu Okręgowego i spełnienia przez niego standardów niezawisłości. A także, jaki wpływ na te nominacje mają holenderscy politycy.

03.07.2023

SN: Przekazane gospodarstwo wchodzi do wspólnego majątku małżonków

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

​Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

03.07.2023

SN: Czy nieżyjący współwłaściciel może ustanowić kuratora?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.

03.07.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo przekonywał policjantki, że alkomat jest zbędny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchylił immunitet prokuratorowi delegowanemu do Prokuratury Krajowej, który uchybił godności urzędu i zachodzi duże prawdopodobieństwo, że popełnił także przestępstwo. Skłanianie funkcjonariuszy do odstąpienia od badania alkomatem jest działaniem na szkodę interesu publicznego – uznał oskarżyciel i Sąd Najwyższy zgodził się z tym twierdzeniem.

01.07.2023

NSA: Dostęp do dokumentacji wspólnoty nie obejmuje danych jej członków

RODO

Każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Nie rodzi to jednak uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych wszystkich członków wspólnoty. Uzasadnieniem dla ich przekazania nie może być też chęć osobistego kontaktu z sąsiadami, w celu omówienia bieżących spraw wspólnoty. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

01.07.2023

Podatek od środków transportowych płaci ten, kto zarejestrował pojazd

Podatki i opłaty lokalne

Przepisy wiążą wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, na właścicielu ciążą obowiązki podatkowe, nawet jeśli pojazdu faktycznie nie posiada albo z niego nie korzysta. Wyrejestrowanie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wywołuje wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca, w którym dokonano czynności.

30.06.2023

WSA: Sposób reprezentacji trzeba wykazać odpisem z KRS

Spółki Prawo gospodarcze

Pełnomocnik spółki przekazał szereg dokumentów, by wykazać swoje umocowanie do działania. Złożona przez niego skarga została jednak odrzucona, ponieważ nie złożył w terminie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że dokument ten był konieczny, ponieważ wskazuje sposób reprezentacji spółki i osoby umocowane do działania w jej imieniu.

30.06.2023

Inwestorzy unikną podwójnego opodatkowania dochodów

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy nie uzależniają możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od tego, czy pomiędzy Polską a państwem, w którym pobrano daninę, obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Można odliczyć faktycznie zapłacony podatek, bez ograniczania go do stawek wynikających z umowy między państwami. Tak wynika z korzystnego orzeczenia NSA.

30.06.2023

TSUE wydał ważny wyrok w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT

VAT Prawo unijne

W celu ustalenia miejsca świadczenia usług nie jest istotne, gdzie znajdują się sprzedawane towary, tylko gdzie znajdują się zasoby techniczne i osobowe, z których spółka korzysta w celu produkcji towarów – wynika z orzeczenia TSUE z 29 czerwca 2023 r. (sygn. C 232/22). O tezach wyroku pisze Magdalena Jaworska, partnerka w Quidea.

29.06.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

WSA: Burmistrz powinien przeanalizować kolejny wniosek o dodatek węglowy z tego samego adresu

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Kolejny wniosek o wypłatę dodatku węglowego spod tego samego adresu organ może pozostawić bez rozpoznania. Aby jednak nie narazić się na bezczynność powinien ustalić, czy do dnia 30 listopada 2022 r. było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.06.2023

NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023