NSA: Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Dodatnia wartość firmy – goodwill, rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Potwierdził to w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.

21.02.2022

Strasburg: Niedopuszczalne automatyczne odebranie prawa wyborczego przy ograniczeniu zdolności do czynności prawnych

Wybory

Automatyczne odebranie czynnych praw wyborczych osobom, które zostały częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych i poddane kurateli, stanowi dyskryminacyjne naruszenie podstawowego prawa do wolnego wyboru ciała ustawodawczego - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale prawo polskie też jest niezgodne z Konwencją.

21.02.2022

Skarga nadzwyczajna w sprawie weksla i prawomocnego nakazu zapłaty

Prawo cywilne

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Jednak sąd może badać podstawę wydania weksla, a tego nie uczynił w sprawie przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej. Dlatego Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną twierdząc, że sąd złamał zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.

21.02.2022

WSA: Sąd nie zbada odmowy przeprowadzenia egzaminu komisyjnego

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studentka medycyny miała kilka podejść do zaliczenia z anatomii. Po porażce na egzaminie komisyjnym, zwróciła się o jego powtórzenie. Dziekan i rektor odmówili, ponieważ uznali, że naruszyłoby to zasady, które obowiązują na uczelni. Studentka nie dała za wygraną i wniosła skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził jednak, że sprawa ta nie podlega jego kontroli.

21.02.2022

SN odpowie na pytania o szacowanie szkód w uprawach po polowaniu

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jeszcze w tym kwartale Izba Cywilna Sądu Najwyższego powinna rozstrzygnąć o prawie do sądu w sytuacji braku skutecznego odwołania od szacowania ostatecznego szkód powstałych w czasie polowania przez myśliwych. Sąd w Gliwicach uważa, że nie wystarczy protokół o oszacowaniu szkód spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

19.02.2022

Sąd: Zasady współżycia społecznego istotne w porozumieniu o alimentach

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W toku procesu rozwodowego małżonkowie ustalili, że mąż będzie płacił żonie alimenty przez określony czas, m.in. do czasu podziału ich majątku wspólnego. Mimo upływu kilku lat nie doszło do podziału majątku. Rację ma powód, który domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jego utrzymywanie godziłoby w zasady współżycia społecznego - przyjął Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.

19.02.2022

Restaurator ukarany za znieważenie burmistrza Złotowa

Prawo karne Samorząd terytorialny

Dyskusja publiczna powinna być oparta na rzetelności. Można krytykować władzę publiczną, jeśli krytyka odnosi się do faktów. Należy wskazać przy tym, co zdaniem krytykującego zostało zrobione źle, ale nie można używać przy tym słów wulgarnych, takich jak "debil". A to się zdarzyło w wypadku burmistrza Złotowa obrażonego przez hejtera na facebooku. Sądy skazały atakującego na wysoką karę grzywny.

18.02.2022

SN: Składkę wypadkową można kwestionować bez sankcji

BHP Ubezpieczenia społeczne

Jeżeli przedsiębiorca, płatnik składek kwestionuje wysokość kwoty w zawiadomieniu, o którym mowa w ustawie wypadkowej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala w decyzji wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

18.02.2022

SN: Demonstracja bez maseczek była legalna

Prawo karne Koronawirus

Po raz kolejny Sąd Najwyższy uniewinnił demonstranta ukaranego grzywną za udział w zgromadzeniu od zarzutu braku maseczki zasłaniającej usta i nos, a także od bezprawnego udziału w zgromadzeniu. Izba Karna uwzględniła kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i podkreśliła, że tylko zakłócanie porządku publicznego wymaga ponownego rozpoznania.

17.02.2022

WSA: Przedsiębiorca z wyrokiem nie spełnia wymogu dobrej reputacji

Drogi Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorca został prawomocnie skazany za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Organy uznały więc, że przestał on spełniać wymóg dobrej reputacji, który jest wymagany, aby prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał im rację.

17.02.2022

SN: Nawet w czasie mszy nie można przerywać ciszy wyborczej

Prawo karne Wybory

Modlitwa w kościele o pomyślny wynik wyborów i opinie wygłaszane w czasie mszy przez księdza w dniu głosowania są rodzajem niedozwolonej agitacji wyborczej. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej oddalił jako oczywiście niezasadną kasację na korzyść duchownego, wniesioną przez Prokuratora Generalnego. Uznał, że sąd w Kętrzynie miał podstawy do takiego orzeczenia.

16.02.2022

TSUE: Mechanizm "fundusze za praworządność" zgodny z prawem UE

Prawo unijne

W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność". Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich.

16.02.2022

NSA potwierdził obywatelstwo córki dwóch ojców

Administracja publiczna

W ogłoszonym w środę wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził obywatelstwo polskie dziewczynki urodzonej przez matkę surogatkę w Kanadzie, w której akcie urodzenia wskazano dwóch ojców, z których jeden był obywatelem Polski. NSA uznał, że "państwo nie czyni małoletniej żadnej łaski, że potwierdzi posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego".

16.02.2022

SN: Brak zgody na dalszą pracę prokuratora był sprzeczny z interesem służby

Prawnicy Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła decyzję Prokuratora Generalnego, który nie zgodził się na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora. Prokurator Generalny nie wziął pod uwagę innych okoliczności, w tym również - interesu służby. SN ocenił też, że wydanie decyzji nastąpiło bez poszanowania zasady proporcjonalności i zasady równego traktowania.

16.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022

Izba Dyscyplinarna wciąż rozważa zasadność kasacji prokuratorów, mimo że ustawa na to nie pozwala

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy nadal nie mają możliwości złożenia kasacji w sprawach dyscyplinarnych do Sądu Najwyższego, mimo że według Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca popełnił błąd. Jednak stare sprawy deliktowe, popełnione jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2017 r., nadal krążą w Izbie Dyscyplinarnej, gdyż dostrzega się w nich bezwzględne przyczyny odwoławcze.

15.02.2022

WSA: UODO nie zajmie się monitoringiem w klinice weterynaryjnej

Administracja publiczna RODO

Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.

15.02.2022

NSA: Podatnik też odpowiada za niepobrane przez płatnika zaliczki

Ordynacja PIT Rachunkowość

W sytuacji, gdy płatnik korzysta z ochrony wynikającej z błędnej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie niepobranych zaliczek, to na podatniku nadal ciąży odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe w zakresie PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania. To podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Tak stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.

14.02.2022

NSA: Odpisy amortyzacyjne za okres najmu prywatnego zmniejszają wartość nieruchomości

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

14.02.2022

SN: Fikcyjny konwój na zagranicznej misji wojskowej wymaga dłuższego śledztwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Jeśli postępowanie przygotowawcze trwa 13 miesięcy i dotyczy przestępstwa popełnionego przez oficera w czasie misji wojskowej za granicą, to nie można uznać je za przewlekłe. Zwłaszcza że podejrzanych było pięciu, zgromadzenie dowodów wymagało przeprowadzenia eksperymentów w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, a obrońca wykazał się pasywnością.

14.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski