SN: Nawet w czasie mszy nie można przerywać ciszy wyborczej

Prawo karne Wybory

Modlitwa w kościele o pomyślny wynik wyborów i opinie wygłaszane w czasie mszy przez księdza w dniu głosowania są rodzajem niedozwolonej agitacji wyborczej. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej oddalił jako oczywiście niezasadną kasację na korzyść duchownego, wniesioną przez Prokuratora Generalnego. Uznał, że sąd w Kętrzynie miał podstawy do takiego orzeczenia.

16.02.2022

TSUE: Mechanizm "fundusze za praworządność" zgodny z prawem UE

Prawo unijne

W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił oddalić skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność". Ma on być wykorzystywany do ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich.

16.02.2022

NSA potwierdził obywatelstwo córki dwóch ojców

Administracja publiczna

W ogłoszonym w środę wyroku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził obywatelstwo polskie dziewczynki urodzonej przez matkę surogatkę w Kanadzie, w której akcie urodzenia wskazano dwóch ojców, z których jeden był obywatelem Polski. NSA uznał, że "państwo nie czyni małoletniej żadnej łaski, że potwierdzi posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego".

16.02.2022

SN: Brak zgody na dalszą pracę prokuratora był sprzeczny z interesem służby

Prawnicy Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła decyzję Prokuratora Generalnego, który nie zgodził się na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora. Prokurator Generalny nie wziął pod uwagę innych okoliczności, w tym również - interesu służby. SN ocenił też, że wydanie decyzji nastąpiło bez poszanowania zasady proporcjonalności i zasady równego traktowania.

16.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022

Izba Dyscyplinarna wciąż rozważa zasadność kasacji prokuratorów, mimo że ustawa na to nie pozwala

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy nadal nie mają możliwości złożenia kasacji w sprawach dyscyplinarnych do Sądu Najwyższego, mimo że według Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca popełnił błąd. Jednak stare sprawy deliktowe, popełnione jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2017 r., nadal krążą w Izbie Dyscyplinarnej, gdyż dostrzega się w nich bezwzględne przyczyny odwoławcze.

15.02.2022

WSA: UODO nie zajmie się monitoringiem w klinice weterynaryjnej

Administracja publiczna RODO

Właścicielka psa wniosła skargę na odmowę udostępnienia nagrania monitoringu z dźwiękiem. Materiał ten miał jej posłużyć do sformułowania roszczeń odszkodowawczych wobec kliniki weterynaryjnej. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił jednak wszczęcia postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał mu rację, ochrona danych osobowych nie dotyczy zwierząt.

15.02.2022

NSA: Podatnik też odpowiada za niepobrane przez płatnika zaliczki

Ordynacja PIT Rachunkowość

W sytuacji, gdy płatnik korzysta z ochrony wynikającej z błędnej indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie niepobranych zaliczek, to na podatniku nadal ciąży odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe w zakresie PIT z tytułu otrzymanego odszkodowania. To podatnik odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Tak stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny.

14.02.2022

NSA: Odpisy amortyzacyjne za okres najmu prywatnego zmniejszają wartość nieruchomości

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

14.02.2022

SN: Fikcyjny konwój na zagranicznej misji wojskowej wymaga dłuższego śledztwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Jeśli postępowanie przygotowawcze trwa 13 miesięcy i dotyczy przestępstwa popełnionego przez oficera w czasie misji wojskowej za granicą, to nie można uznać je za przewlekłe. Zwłaszcza że podejrzanych było pięciu, zgromadzenie dowodów wymagało przeprowadzenia eksperymentów w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, a obrońca wykazał się pasywnością.

14.02.2022

WSA: Lokalizacja apteki nie bez znaczenia przy ustalaniu rozkładu dyżurów

Samorząd terytorialny Farmacja

Rada powiatu uchwaliła, że tylko apteki z miasta położonego geograficznie w centrum powiatu bedą prowadziły dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Spółka zaskarżyła podjętą w tej sprawie uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stanął po stronie samorządu i wskazał, że dzięki temu zagwarantowano możliwie szybki i krótki dojazd dla wszystkich mieszkańców powiatu.

14.02.2022

WSA: Małżonka opuściła dom przez konflikt, więc nie zostanie wymeldowana

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna

Wojewoda wymeldował kobietę, która z powodu konfliktu z mężem musiała opuścić dom i znaleźć nowy dach nad głową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Uznał, że organ nie wziął pod uwagę braku dobrowolności przy zmianie miejsca pobytu i pozwu, w którym małżonka domagała się wydania kluczy oraz dopuszczenia do współposiadania nieruchomości.

12.02.2022

SN: Do 2021 roku niepełne dobrowolne składki zdrowotne oznaczały ustanie ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej pozarolniczą działalność ustaje w przypadku opłacenia składki w terminie, ale w wysokości niższej niż należna w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2022 roku - taką uchwałę w powiększonym składzie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjął Sąd Najwyższy. Od tego roku przepis ten już nie obowiązuje.

11.02.2022

Prokurator Święczkowski nie odpowie za nazwanie adwokata Giertycha podejrzanym

Prawo karne Prawnicy

W czwartek 10 lutego w Izbie Dyscyplinarnej odbyła się rozprawa w sprawie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Wniósł ją adwokat Romana Giertycha, który zaskarżył uchwałę o odmowie uchylenia immunitetu prokuratorowi, aby był on sądzony za zniesławienie polegające na udzieleniu wywiadu, w którym stwierdził, że Giertych ma status podejrzanego.

10.02.2022

WSA: Bez uchwały o ogłoszeniu konkursu nie da się powołać dyrektora szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Zarząd powiatu powołał komisję konkursową, która miała wyłonić kandydata na dyrektora liceum. Nie przyjął jednak wcześniej uchwały o ogłoszeniu konkursu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że jej podjęcie jest konieczne. Dlatego też zignorowanie tego obowiązku będzie skutkować tym, że wszystkie późniejsze akty i czynności będą istotnie naruszać prawo.

10.02.2022

Izba Dyscyplinarna: Nagana dla radcy za pomoc w upadłości spółki, której wcześniej doradzał

Prawo karne Prawnicy

Radca prawny został ukarany za nielojalność wobec swego byłego klienta - spółki, której byt został zagrożony. Niedopuszczalnie etyczne bowiem jest reprezentowanie byłego prokurenta spółki, w której świadczył usługi, w toczącym się postępowaniu upadłościowym - orzekły samorządowe sądy dyscyplinarne, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podzieliła tę ocenę.

09.02.2022

Odmowa dostępu do tajnych dokumentów prezydenta nie narusza wolności wyrażania opinii i prawa do informacji

Administracja publiczna

Odmówienie emerytowanemu politykowi dostępu do tajnych dokumentów kancelarii prezydenta ze względu na przesłanki bezpieczeństwa publicznego nie naruszyło prawa skarżącego do otrzymywania i rozpowszechniania informacji - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według Trybunału, utajnienie dokumentów służyło uprawnionemu celowi związanemu z bezpieczeństwem państwa.

09.02.2022

SN: Użycie narkotyku to nie to samo co pozostawanie "pod wpływem"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sądy niekiedy nie rozróżniają stanu po zażyciu i pod wpływem środka odurzającego. Taki błąd wytknął w kasacji Rzecznik Praw Obywatelskich, a Sąd Najwyższy przyznał mu rację i uchylił wyrok sprzed ośmiu lat. Rozróżnienie tych stanów stanowi jednocześnie rozgraniczenie pomiędzy odpowiedzialnością karną a wykroczeniową.

08.02.2022

Sprzedaż działek bez VAT nadal problemem

Domowe finanse VAT

Wydawane interpretacje podatkowe pokazują, że problem sprzedaży działek, a co za tym idzie, uznanie sprzedającego za podatnika VAT, ciągle budzi spory na linii organ-podatnik. Taki właśnie spór został rozstrzygnięty niedawnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uchylił interpretację organu podatkowego.

08.02.2022

WSA: Brytyjska spółka też może ubiegać się o pomoc na ochronę miejsc pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Koronawirus

Brytyjska spółka prawa handlowego, prowadząca działalność w Polsce w formie oddziału, zwróciła się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Organy odmówiły ze względu na zagraniczną przynależność. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że spółka zatrudniała polskich pracowników i realizowała zobowiązania na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.

08.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski