Podatek od środków transportowych płaci ten, kto zarejestrował pojazd

Podatki i opłaty lokalne

Przepisy wiążą wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, na właścicielu ciążą obowiązki podatkowe, nawet jeśli pojazdu faktycznie nie posiada albo z niego nie korzysta. Wyrejestrowanie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wywołuje wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca, w którym dokonano czynności.

30.06.2023

WSA: Sposób reprezentacji trzeba wykazać odpisem z KRS

Spółki Prawo gospodarcze

Pełnomocnik spółki przekazał szereg dokumentów, by wykazać swoje umocowanie do działania. Złożona przez niego skarga została jednak odrzucona, ponieważ nie złożył w terminie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że dokument ten był konieczny, ponieważ wskazuje sposób reprezentacji spółki i osoby umocowane do działania w jej imieniu.

30.06.2023

Inwestorzy unikną podwójnego opodatkowania dochodów

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Przepisy nie uzależniają możliwości odliczenia podatku zapłaconego za granicą od tego, czy pomiędzy Polską a państwem, w którym pobrano daninę, obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Można odliczyć faktycznie zapłacony podatek, bez ograniczania go do stawek wynikających z umowy między państwami. Tak wynika z korzystnego orzeczenia NSA.

30.06.2023

TSUE wydał ważny wyrok w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT

VAT Prawo unijne

W celu ustalenia miejsca świadczenia usług nie jest istotne, gdzie znajdują się sprzedawane towary, tylko gdzie znajdują się zasoby techniczne i osobowe, z których spółka korzysta w celu produkcji towarów – wynika z orzeczenia TSUE z 29 czerwca 2023 r. (sygn. C 232/22). O tezach wyroku pisze Magdalena Jaworska, partnerka w Quidea.

29.06.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

WSA: Burmistrz powinien przeanalizować kolejny wniosek o dodatek węglowy z tego samego adresu

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Kolejny wniosek o wypłatę dodatku węglowego spod tego samego adresu organ może pozostawić bez rozpoznania. Aby jednak nie narazić się na bezczynność powinien ustalić, czy do dnia 30 listopada 2022 r. było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.06.2023

NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023

WSA: Udziałowcy powinni ponieść koszty sądowe spółki

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że nie stać ją na poniesienie kosztów sądowych, więc zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że spółka miała możliwość pozyskania środków poprzez zobowiązanie wspólników do dopłat. Tym samym w pierwszej kolejności powinna zwrócić się do nich, a nie oczekiwać, że koszty sądowe zostaną pokryte z budżetu państwa.

27.06.2023

TSUE: Każdy ma prawo wiedzieć, kiedy i jak jego dane osobowe były przeglądane

Rynek i konsument RODO Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w ubiegłym tygodniu, że informacje dotyczące operacji przeglądania danych osobowych danej osoby, dotyczące dat i celów tych operacji, stanowią informacje, które osoba ta ma prawo uzyskać od administratora. Nie ogranicza tego fakt, że administrator prowadzi działalność bankową.

26.06.2023

Sąd: Nie będzie kary za zwolnienie związkowca z pominięciem procedur

Prawo pracy

Obwiniony zwolnił działacza związkowego z pominięciem procedur, które gwarantują szczególną ochronę stosunku pracy. Został on jednak uniewinniony od zarzutu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Sąd uznał, że nie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa pracy, ponieważ decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę nie była całkowicie nieuzasadniona, subiektywna i złośliwa.

26.06.2023

WSA: Braki w ofercie eliminują z konkursu na dyrektora szkoły

Zarządzanie oświatą

Konkurs na dyrektora szkoły jest wysoce sformalizowany. Każdy brak, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów, eliminuje kandydata. Komisja konkursowa nie może przy tym wzywać do usunięcia dostrzeżonych braków, a kandydat po terminie uzupełniać swojej oferty. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

24.06.2023

SN: Sąd pracy wydaje wyrok w sprawie o zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu za granicą

Ubezpieczenia społeczne

Uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania następuje wyrokiem. Rozstrzygnięcie ma charakter merytoryczny, także co do istoty sprawy – taką uchwałę podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła wydania zaświadczenia pracodawcy A1.

23.06.2023

SN: Zasiedzenie lasów państwowych jest możliwe

Środowisko Administracja publiczna

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, stanowiącą, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia lasu państwowego. Ustawa zasobowa nie eliminuje też zastosowania Kodeksu cywilnego. Do uchwały zgłoszone zostały dwa zdania odrębne.

23.06.2023

SN: Śmierć cywilna radcy prawnego - wstrzymana

Prawnicy

Z powodu użycia niewłaściwych słów nie można usunąć radcy prawnego z zawodu. Niekiedy grzeczne wyrażenia mogą być bardziej obraźliwe niż negatywne sformułowania obwinionego – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i nie zgodził się na skreślenie z listy radcy prawnego, który ukarany licznymi karami nadal w pismach procesowych nadużywał – poza rzeczową potrzebę - wolności wypowiedzi.

22.06.2023

SN: Marsz Powstania Warszawskiego będzie zgromadzeniem cyklicznym narodowców

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i poprzedzające je postanowienie Sądu Okręgowego, które nie zgodziły się, aby nadać status zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego. Sądy te uznały, że decyzja wojewody zezwalającego na taki marsz była niesłuszna, gdyż organizatorem zgromadzenia w latach 2019-2021 nie był ten sam podmiot.

22.06.2023

SN: Jeden sędzia w covidzie - to tylko pretekst do ograniczenia prawa stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowane na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania - taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

21.06.2023

SN: Prokurator nie zniesławiła swojej szefowej, bo miała prawo do skargi

Prawnicy Prawo pracy

Prokurator ma prawo, jak każdy pracownik, do godnych warunków wykonywania zawodu, aby nie czuł się przez swoich szefów mobbingowany – orzekł Sąd Najwyższy. Pracownik, także prokurator, ma prawo zwrócić uwagę na nieprawidłowości zachodzące w jego jednostce, nie jest przecież niewolnikiem.

21.06.2023

WSA: Trzeba ujawnić ofertę zwycięzcy konkursu na wykonanie zadania publicznego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Starosta nie chciał udostępnić oferty podmiotu, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że złożona oferta odnosiła się do projektowanego sposobu wykonania zadania publicznego, które było finansowane ze środków publicznych. Tym samym stanowiła ona informację publiczną oraz podlegała udostępnieniu.

21.06.2023