Regulator nie może mówić wodociągom, jak amortyzować środki trwałe

Samorząd terytorialny

Prezes Wód Polskich nie może odmówić zatwierdzenia taryfy dlatego, że jego zdaniem przedsiębiorstwo wodociągowe stosuje nieprawidłową stawkę amortyzacji. Nie może także żądać jej zmiany (obniżenia), takie działania regulatora nie mają żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

10.06.2023

TSUE: Polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE

Ordynacja CIT Prawo unijne

Podatnikowi należą się odsetki aż do dnia, gdy fiskus zwróci mu nadpłacony podatek. Ograniczenie nadpłaty do 30. dnia od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku TSUE, z którego wynika nadpłata, jest niezgodne z prawem unijnym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

09.06.2023

Samo przywołanie cudzego nazwiska nie stanowi o naruszeniu dobra osobistego

Prawo cywilne Prokuratura

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, ale posługiwanie się nim przez inną osobę, co do zasady nie narusza tego dobra, skoro pełni ono funkcję identyfikacyjną. Dopiero posłużenie się nazwiskiem w sposób niezgodny z prawem czy regułami społecznymi może doprowadzić do bezprawności działania – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

09.06.2023

SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.

08.06.2023

NSA: Brak zgody pacjenta na monitoring na sali operacyjnej nie może wpływać na leczenie

Pacjent RODO

Monitoring podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, bez wyraźnej i świadomej zgody pacjenta, stanowi oczywiste naruszenie zbiorowych praw pacjentów do poszanowania intymności i godności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I podkreślił, że pacjent ma prawo nie wyrazić zgody, co powinno pozostawać bez wpływu na udzielone mu świadczenia zdrowotne.

08.06.2023

NSA: Nadużywający prawa do informacji publicznej nie jest chroniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Żądanie informacji publicznej nie może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania pracy urzędu albo ograniczenia dostępu do informacji innym osobom. To nadużycie prawa do informacji publicznej i nie zasługuje na ochronę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu, takie działanie miało na celu zakłócenie funkcjonowania organów administracji.

08.06.2023

Sąd: Covid uniemożliwił podjęcie pracy, ale umowa nie była pozorna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracownica nie mogła rozpocząć pracy, ponieważ rząd wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w galeriach handlowych. W tym samym czasie stała się ona też niezdolna do pracy, ponieważ zamknięto szkoły i musiała zająć się małoletnim synem. ZUS zarzucił, że umowa została zawarta dla pozoru, ponieważ nie było dowodów na świadczenie pracy. Sąd nie podzielił tej oceny.

07.06.2023

SN: Ułaskawienie ministrów przez prezydenta wraca do sądu, wyrok TK bez skutków prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA; sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Zdaniem SN wydany kilka dni temu przez Trybunał Konstytucyjny wyrok, po 6 latach oczekiwania, że Sąd Najwyższy nie może wkraczać w prezydenckie prerogatywy do zastosowania prawa łaski, nie ma skutków prawnych.

06.06.2023

WSA: Duży przewoźnik przewiezie więcej pasażerów, dlatego nie może płacić tyle co mały

Samorząd terytorialny Drogi Transport

Ustalana przez gminy stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na ich terenie nie może dyskryminować żadnego z przewoźników. Jednolita stawka dla wszystkich, jest krzywdząca dla małych operatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Zwrócił uwagę, że tabor mniejszych przewoźników w mniejszym bowiem stopniu zużywa infrastrukturę.

06.06.2023

TSUE: Polskie przepisy o sędziowskich dyscyplinarkach niezgodne z prawem Unii

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w poniedziałek wyrok stwierdzający, że stworzony w Polsce system dyscyplinarny wobec sędziów oraz ograniczenie możliwości sprawdzania ich niezawisłości, naruszyły zasady prawa UE. Trybunał odniósł się do powołania i funkcjonowania zlikwidowanej już Izby Dyscyplinarnej SN, działania tzw. ustawy kagańcowej, a także stwierdził, że tylko on ocenia przestrzeganie prawa Unii.

05.06.2023

NSA: Burmistrz mógł odwołać dyrektora szkoły, który wyzywał w internecie polityków

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Burmistrz może odwołać z dnia na dzień dyrektora szkoły obrażającego w sieci polityków. Prawo do wyrażania poglądów musi bowiem ustąpić misji wychowawczej placówki, którą dyrektor kieruje. Dyrektorowi nie pomoże wówczas ani pozytywna opinia środowiska nauczycielskiego, ani nawet kurator oświaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

03.06.2023

Trwa postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora, który przyjmował prezenty od podejrzanych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego odroczyła do 11 sierpnia sprawę prokuratora rejonowego z Warszawy, na którym ciążą oskarżenia korupcyjne. Miał on wziąć od żony oskarżonego o zabójstwo dwie markowe koszule i cztery bilety na mecz piłkarski reprezentacji narodowej. Prokurator przyznał się do tych czynów, natomiast nie potwierdza, iż przyjął milion złotych za uwolnienie z aresztu oskarżonego.

03.06.2023

Sąd: Bibliotekarka zasadnie ukarana za podniesienie głosu na dziecko

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Bibliotekarka podniosła głos i kazała dziewczynce oddać jej prywatny strój księżniczki, ponieważ uznała, że dziecko miało problem z przeczytaniem swojej roli w spektaklu. Pracodawca uznał, że sposób zachowania pracownicy był nieodpowiedni, więc ukarał ją karą porządkową. Sąd przyznał mu rację i podkreślił, że postępowanie bibliotekarki było niewłaściwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

03.06.2023

SN: Praca interwencyjna nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Istnieje różnica między zwykłą umową o pracę w ramach prawa prywatnego a umową o pracę interwencyjną, wykonywaną na podstawie porozumienia urzędów publicznych, takich jak starostwo i urząd miasta. W takich przypadkach wielokrotne zatrudnienie osób na umowę na czas określony, przekraczające 33 miesiące, nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony - orzekł Sąd Najwyższy.

02.06.2023

SN: Radca prawny uczestniczył w bezprawnym zaborze mienia i uniknął kary

Prawnicy

Wyższy Sąd Dyscyplinarny dwukrotnie uniewinnił radcę prawnego, który asystował w nielegalnej eksmisji. Sąd Najwyższy uchylał już dwa razy orzeczenie stwierdzające raz brak winy, a ostatnio - przedawnienie karania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej stwierdziła, że błędem sądu II instancji było nierozpoznanie zarzutów stawianych przez poszkodowanego. Po ich rozpoznaniu można dopiero orzekać o przedawnieniu.

01.06.2023

Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie sędziego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Stanisław K. nie zostanie zatrzymany i przymusowo doprowadzony w celu wykonania czynności procesowych do prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej SN prawomocnie uchylił immunitet tego sędziego na wniosek IPN dotyczący trzech czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

01.06.2023

NSA: Bezprawne opłaty za pobyt i wyżywienie w lecznicy

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę zakładu leczniczo-rehabilitacyjnego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Chodziło o ustalenie dobowej opłaty za pobyt i wyżywienie, bez uwzględniania dochodu pacjenta, a tym samym pobieraniu tej opłaty w przeliczeniu na miesiąc pobytu, w wysokości przewyższającej kwotę odpowiadającą 70 proc. miesięcznego dochodu.

31.05.2023

SN: Rzecznik ma przyjąć zażalenie w sprawie łączenia stanowisk przez Pierwszą Prezes

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uznała, że należy przyjąć zażalenie na odmowę zajęcia się przez rzecznika dyscyplinarnego sprawą I prezes Małgorzaty Manowskiej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, mimo sprzeciwu ówczesnej I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Wcześniej rzecznik odmówił przyjęcia takiego zażalenia.

30.05.2023

NSA: Wynagrodzenia przenoszonych prokuratorów nie do ruszenia

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Bezpodstawne jest wstrzymywanie prokuratorom przeniesionym do rejonu stawek wynagrodzenia. Zdegradowany prokurator byłej prokuratury okręgowej zachowuje prawo do zmiany stawek wynagrodzenia, jakie przysługiwałyby mu, gdyby pozostał na stanowisku – taki jest sens ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należało wypłacić tym prokuratorom dodatek wyrównawczy, tak jakby nie zmienili miejsca służbowego.

30.05.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.

29.05.2023