SA: Koniec umowy franczyzy i kara za złamanie zakazu konkurencji

Prawo cywilne Rynek i konsument

Po zakończeniu umowy franczyzy wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez pozwanego, spółka powodowa nie poniosła szkody. Dlatego Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył wysokość kary umownej za ten czyn o połowę. Pozwany fanczyzobiorca doskonale zdawał sobie sprawę z obowiązywania zakazu, gdyż po zakończeniu umowy bezskutecznie poszukiwał nowej lokalizacji dla prowadzenia swego sklepu.

12.05.2023

TK: Kompetencje konserwatora zabytków do wkraczania w prawo własności niezgodne z prawem

Administracja publiczna Nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez wpisanie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej, jest zgodna z prawem własności.

11.05.2023

SN: Ksiądz spóźniony - małżeństwo jest ważne, ślubu nie trzeba powtarzać

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wszystkie wymagania kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

11.05.2023

SN: Wypowiedzenie umowy kredytu nie ma znaczenia dla przedawnienia

Prawo cywilne Finanse

Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez rzecznika finansowego. Uchwała ma duże znaczenie, gdyż zapewnia przewidywalność wyroków, przez ujednolicenie linii orzeczniczej sądów powszechnych.

11.05.2023

SN: Uchylenie immunitetu prokuratorowi, który na szkoleniu częstował marihuaną

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Umyślne podanie poszkodowanej ciasteczek z marihuaną w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów jest czynem o dużej szkodliwości społecznej – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I dlatego uchyliła immunitet prokuratorowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z ustawy o zwalczaniu narkomanii. To już drugi prokurator, wobec którego zastosowano sankcje. Jego kolega został zawieszony w czynnościach służbowych.

10.05.2023

SN: Powołany przez ministra rzecznik dyscyplinarny nie jest niezawisłym sędzią

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wykonywanie funkcji jednego z zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych i Nadzwyczajnego Rzecznika oraz ściganie sędziów za ich orzeczenia dowodzi silnego powiązania Przemysława Radzika z władzą wykonawczą – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wydany przez niego wyrok. Dodał, że aprobowanie odsuwania sędziów od orzekania, tylko za stosowanie norm konwencyjnych i traktatowych potwierdza zależność od ministra sprawiedliwości.

10.05.2023

WSA: Kierowca uniknie kary, bo przez przeoczenie policji doszło do zatarcia skazania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.

09.05.2023

NSA: Rozbudowanie nieruchomości na cudzej działce nie może być jedynym powodem rozbiórki

Budownictwo Nieruchomości

Nawet jeżeli nieruchomość została samowolnie rozbudowana w taki sposób, że znalazła się częściowo na działce należącej do innego właściciela, nie może to stanowić jedynej podstawy do nakazania rozbiórki. Nie przewidują tego bowiem przepisy prawa budowlanego, a ewentualnych roszczeń należy dochodzić na drodze cywilnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

08.05.2023

SN: Zwolnienia grupowe po zmianie warunków wynagradzania

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

06.05.2023

SA: Zamiast renty – unikać silnych zapachów, kurzu i przejadania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Stwierdzenie przez lekarza specjalisty ZUS choroby zawodowej u ubezpieczonego nie musi skutkować orzeczeniem niezdolności do pracy – stwierdziły sądy dwóch instancji. Astma oskrzelowa u pracownika wymaga redukcji nadmiernej wagi ciała nasilającej odczuwane duszności, a także - unikania czynników drażniących jak silne czynniki chemiczne, zapachy kwiatów, brudnej odzieży.

06.05.2023

Ładowanie elektrycznego auta to sprzedaż towaru, nie wykonanie usługi

VAT Doradca podatkowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął ważną dla polskiej branży pojazdów elektrycznych kwestię podatkową. W wydanym w czwartek 20 kwietnia 2023 r. wyroku (sygn. C-282/22) przesądził, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Wyrok dotyczył spółki, która wystosowała poprzednio wniosek o interpretację indywidualną – pisze Sandra Telman z ID Advisory.

05.05.2023

TSUE: Walka z korupcją uzasadnia zakaz sprawowania wybieralnych urzędów publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo unijne

Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie objęciu danej osoby trzyletnim zakazem sprawowania jakichkolwiek wybieralnych urzędów publicznych, jeśli osoba ta naruszyła przepisy dotyczące konfliktu interesów w trakcie pełnienia takiego urzędu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Zastrzegł jednak, że taka osoba powinna mieć możliwość poddania takiej sankcji kontroli przez sąd.

05.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

WSA: Prezes UODO nie może nakazać udostępnienia danych na potrzeby pozwu

Prawo gospodarcze RODO

Skarżący potrzebował danych osobowych autorów komentarzy, by zainicjować postępowania sądowe o ochronę dóbr osobistych. Spółka prowadząca portal odmówiła ich udostępnienia. Nie pomógł też Prezes UODO, który uznał, że sprawa ta wykracza poza zakres jego kompetencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację, ponieważ przepisy nie dają podstaw do wystosowania nakazu udostępnienia danych osobie trzeciej.

04.05.2023

SN: Test niezawisłości sędziego wymaga wiążącej interpretacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie okoliczności powołania sędziego mogą oczywiście podlegać testowi niezawisłości sędziego - uważa pięciu sędziów SN, ale domagają się podjęcia uchwały w szerszym składzie. Pytają jednak, czy konieczne jest spełnienie się wszystkich przesłanek wymienionych w ustawie, w świetle których sędzia Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności.

03.05.2023

SN: Przepadek tytoniu nie mógł być orzeczony

Prawo karne Akcyza

Naruszenie polegało na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych w postaci paczek tytoniu bez znaków akcyzy, które to dowody nie stanowiły dowodów rzeczowych w tej sprawie – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego że nie zostały wyłączone z postępowania. Sąd Rejonowy orzekł w kwestii, w której nie wolno mu było orzekać – dodał SN.

02.05.2023

SN: Sędzia, który podważał wybór asesora - uniewinniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie wydał postanowienie w sprawie odbycia narady nad statusem asesora. Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty i wnosił o ukaranie upomnieniem, jednak Sąd Najwyższy sędziego uniewinnił. Uznał, że wobec sędziego nie można stosować wszystkich form przestępstw z kodeksu karnego, które podlegają represji.

01.05.2023

WSA: Koszt organizacji majówki to nie sekret gminy

Samorząd terytorialny

Żądane przez skarżącego informacje o kosztach organizacji Dnia Dziecka w ramach majówki stanowią informację publiczną. Jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. I dodał, że dyrektor ośrodka zwlekał długo z odpowiedzią, bo cztery miesiące.

29.04.2023

Sąd: Korzystanie z uprawnień nie świadczy o pozorności umowy o pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS zarzucił, że wolą stron umowy o pracę było stworzenie pozoru zatrudnienia, w celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń. Jedynym z powodów był fakt, że po miesiącu od jej zawarcia okazało się, że pracownica jest w ciąży. Sąd przyznał, że okres wykonywania pracy był krótki, ale zwrócił też uwagę, że jednym z podstawowych świadczeń, na których opiera się stosunek pracy, jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.

28.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski