WSA: Komunalna spółka nie mogła objąć ceny usługi tajemnicą

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Prezes komunalnej spółki nie chciał udostępnić faktur związanych z wynajmem obiektów sportowych. Odmówił, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny i jej szczegółowe elementy składowe. Natomiast waloru takiego nie mają same ceny.

24.05.2023

SN: Użycie słowa „debil”, nawet wobec prezydenta, ma znikomą społeczną szkodliwość

Prawo karne Administracja publiczna

W ramach wolności wypowiedzi można krytykować organy państwa w imię dobra społecznego – orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując w mocy wyrok umarzający sądu drugiej instancji w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze przez pisarza Jakuba Żulczyka. Swoim wpisem nie popełnił on przestępstwa, a czyn, którego się dopuścił, ma znikomą szkodliwość społeczną.

23.05.2023

Groźby karalne wobec polityków zakończone karą więzienia i terapią

Prawo karne

Na pół roku pozbawienia wolności i przymusową terapię został skazany mężczyzna, który groził kilku politykom podjęciem radykalnych działań, jeśli nie zrzekną się immunitetu i nie zrezygnują z aktywności politycznej. Sąd stwierdził, że nie odmawia oskarżonemu prawa do krytyki władz czy osób publicznych, jednak nie można pozwalać na formułowanie gróźb karalnych wobec osób publicznych.

23.05.2023

WSA: Praca na stanowisku asesora wliczona do dodatku wyrównawczego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skarżący sędzia powinien mieć doliczony do dodatku okres sprawowania stanowiska asesora do okresu zajmowania przez niego stanowiska sędziego, łącznie dziewięć lat i dziewięć miesięcy. Organy obu instancji dokonały zatem błędnej interpretacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, stąd ich decyzje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił.

23.05.2023

Strasburg: Instytucje państwowe mogą przekazywać sobie dane, ale zgodnie z ustawą i z gwarancjami procesowymi

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO

Organy ścigania mogą przekazywać legalnie zebrane dane o podmiotach gospodarczych innym organom państwa do wykorzystania w postępowaniu administracyjnym - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że stosowanie takich środków musi być przewidywalne i zabezpieczone odpowiednimi gwarancjami dla osób, wobec których środki są stosowane.

22.05.2023

SN: Prawa bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach muszą być zabezpieczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.

22.05.2023

NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Spółka została ukarana za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, a sąd pierwszej instancji oddalił wniesioną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jednak uchylić sporne rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że organy powinny rozważyć możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.

20.05.2023

Sąd: Przeniesienie pracownika w ramach holdingu nie świadczyło o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.

20.05.2023

Policja używa nieproporcjonalnych środków wobec demonstrantów, państwo płaci odszkodowania

Prawo karne Policja

Sypią się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na rzecz demonstrantów sprzeciwiających się prawu antyaborycyjnemu w Polsce. Osoby te były niesłusznie zatrzymane i źle traktowane przez policję – co stwierdzają sądy karne. W następstwie pokrzywdzeni wnoszą o naprawienie krzywd. Zadośćuczynienia za dzień pozbawienia wolności zwykle nie przekraczają kwoty 1000 zł za dobę.

19.05.2023

SN: Sędzia odpowie za najechanie na motorowerzystę, ale może nadal orzekać

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wniosek prokuratora o uchylenie immunitetu sędziemu był zasadny, gdyż zachodziła przesłanka uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa, lecz sędzia nie jest zawieszony w czynnościach i nadal pobiera pełne uposażenie - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. I podkreślił, że czyn był popełniony nieumyślnie i na trzeźwo.

19.05.2023

SN: Immunitet uchronił prokuratora przed naciskami ze strony szefów

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Prokurator z Elbląga nie stanie przed sądem karnym za przestępstwo ujawnienia i wykorzystania informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Przekazał on bowiem dokumenty prokuratorskie w celu prowadzenia postępowania cywilnego w swojej sprawie pracowniczej. SN orzekł, że przestępstwa nie ma. A prokurator zapewniał, że realizuje tylko słuszny obowiązek wynikający z regulaminu ministra sprawiedliwości.

18.05.2023

TSUE: Nieudzielenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy uzasadnia odmowę zapłaty

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.05.2023

SN pyta siedmiu sędziów o prawo zatrzymania przez bank przy kredytach frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Można przychylić się do stanowiska, że w przypadku wzajemnych świadczeń pieniężnych prawo zatrzymania nie ma zastosowania, tym bardziej, jeśli chodzi o wzajemne świadczenia stron wynikające z nieważnej umowy kredytu powiązanego z walutą obcą – uważają trzej sędziowie, ale kierują pytanie do składu rozszerzonego izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w celu podjęcia uchwały.

17.05.2023

SN: Burmistrz nie może zamknąć ust dziennikarzowi, który ma prawo pytać

Prawo cywilne

Nie było innego sposobu sprawdzenia informacji przez dziennikarza niż przez zadanie pytań burmistrzowi. Można mieć zastrzeżenia co do rzetelności, staranności przy zbieraniu materiałów, ale sam fakt niedochowania staranności ma wpływ na ocenę umyślności zachowania. Naruszenie reguł ostrożności przemawia za nieumyślnością – orzekł Sad Najwyższy i uniewinnił dziennikarza od zarzutu zniesławienia.

16.05.2023

Strasburg: Pierwsze przesłuchanie podejrzanego bez adwokata dyskwalifikuje rzetelny proces

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Niezapewnienie podejrzanemu adwokata przy pierwszym przesłuchaniu przez policję, przesłuchanie podejrzanego znajdującego się pod wpływem alkoholu, a następnie wykorzystanie tak zgromadzonych dowodów w procesie karnym - stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku dotyczącym Polski.

16.05.2023

SA: Nie trzeba zwracać renty socjalnej, bo ZUS się pomylił

Emerytury i renty

ZUS żądał od ubezpieczonego zwrotu 32 tys. zł renty socjalnej, ale się pomylił dwukrotnie. Raz – naliczył wadliwą sumę do zwrotu, jako nienależnego świadczenia, a dwa – pozwany nie miał obowiązku jej zwracać – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i wskazał, że pouczenia Zakładu były dla wnioskodawcy niezrozumiałe i niejasne. Uchylił więc wyrok I instancji i wcześniejsze decyzje organu.

16.05.2023

Trzech sędziów SN wnosi o zbadanie konstytucyjności mocy wiążącej uchwał

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej, rozpoznając skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach, postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące nadania uchwale mocy zasady prawnej. Zdaniem trzech sędziów związanie wszystkich składów SN zasadą prawną może być sprzeczne z konstytucyjną hierarchią źródeł prawa.

15.05.2023

SA: Szpital nie zwróci NFZ ponad miliona zł wypłaconych pracownikom

Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Szpital nie musi zwracać Narodowemu Funduszowi Zdrowia ponad miliona złotych wypłaconych na podwyżki wynagrodzenia personelowi. Nakładanie na placówkę medyczną obowiązków wyłącznie na podstawie wystąpienia pokontrolnego jest bezprawne, bo strony łączy stosunek cywilny, który należy respektować – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

15.05.2023

SN: Kierowca nie pójdzie do więzienia, choć wbrew zakazowi prowadził auto

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego uniewinniła skazanego, gdyż sprawca złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów miał prawo do kłamstwa we własnej obronie. Zwłaszcza gdy obciąża zeznaniami osobę posiadającą prawo jazdy. Nie jest dobrze, gdy policja i prokuratura skłaniają sprawcę do składania fałszywych zeznań, dlatego że jeśli odmówi on odpowiedzi, to ciężar podejrzeń przesuwa się na niego - dodał sąd.

13.05.2023

TSUE: Organ prowadzący postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom musi być niezależny i bezstronny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przepisy regulujące sprawowanie kontroli nad działaniami kierownika organu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom muszą być ukształtowane tak, by uniknąć wszelkich uzasadnionych wątpliwości w tym względzie - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I podkreślił, że w Rumunii organ ten za bardzo jest związany z władzą wykonawczą.

12.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski