WSA: Wyjazd do sanatorium nie obniży opłaty za śmieci

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Właściciel nieruchomości twierdził, że nie zawsze przebywał w domu, więc powinien zapłacić mniej za odpady. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał, że sam fakt zamieszkiwania na danej nieruchomości powoduje obowiązek uiszczania opłaty, bez względu na to, czy odpady powstają i w jakiej ilości.

05.02.2022

Sąd: Spóźnione zgłoszenie do ubezpieczeń nie świadczy o pozorności umowy

Prawo pracy HR

Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń ze znacznym przekroczeniem ustawowego terminu. ZUS uznał, że świadczy to o pozorności umowy, więc jest ona nieważna. Tym samym zleceniobiorca nie mógł podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Sąd jednak nie podzielił oceny organu. Uznał, że kluczowa dla sprawy była okoliczność rzeczywistego realizowania umowy.

05.02.2022

SN: Pierwszeństwo w zaspokojeniu ma wierzytelność hipoteczna

W sytuacji, gdy dłużnik przeniósł majątek na osobę trzecią i była to umowa nieważna, nie ma uzasadnienia, by wierzyciel pauliański miał pierwszeństwo zaspokojenia. I to przed naczelnikiem Urzędu Skarbowego, którego wierzytelność zabezpieczono hipoteką - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

04.02.2022

WSA: Mandant ma prawo wiedzieć, czy jego adwokat miał dyscyplinarkę

Prawnicy

Dziekan okręgowej rady adwokackiej twierdził, że informacje o postępowaniach dyscyplinarnych nie stanowią informacji publicznej, więc nie zostaną udostępnione. Stanowisko to nie zyskało aprobaty Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Krakowie. Kwestia, czy w stosunku do adwokata było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, stanowi bowiem sprawę publiczną.

04.02.2022

WSA: Trzeba udostępnić informacje o interwencji patrolu

Wnioskodawca chciał uzyskać informacje na temat konkretnej interwencji patrolu policji. Początkowo komendant uznał, że nie ma podstaw do ich udostępnienia, ale ostatecznie przesłał odpowiedzi na zadane pytania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie potwierdził, że informacja o przyczynie interwencji i zastosowanej karze ma charakter informacji publicznej.

04.02.2022

NSA: Błąd programu księgowego to nie oszustwo

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

W sytuacji gdy powodem błędnych rozliczeń jest absencja pracownika, który się nimi zajmował, oraz awaria programu księgowego, a spółka sama ujawniła błędy i złożyła korekty deklaracji, nie można mówić o oszustwie czy nadużyciu. Sankcje w VAT miały na celu zapobieganie oszustwom i celowym nadużyciom – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

03.02.2022

Finanse partii są jawne, ale nie zawsze można je sprawdzić

Finanse Zarządzanie

Nie wszystko i nie zawsze partia polityczna musi ujawnić. Przykładem są choćby starania Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, aby partie polityczne ujawniły swoje dochody i wydatki. W sprawach przeciwko dwóm największym ugrupowaniom – Platformie Obywatelskiej oraz PiS, stowarzyszenie uzyskało korzystne wyroki. Jednak ostatni prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zbacza z tej utrwalonej linii.

03.02.2022

TSUE odpowie, czy firma może wchodzić w prywatną przestrzeń konsumenta

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Rafał Cebula z Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich skierował do TSUE pytanie prejudycjalne o fundamentalnym znaczeniu - odnoszące się do wykładni przepisów chroniących konsumentów przez pryzmat gwarantowanego w Karcie Praw Podstawowych prawa do poszanowania życia prywatnego. Trybunał zdecyduje, czy można wprowadzić do ochrony konsumentów art. 7 Karty.

03.02.2022

SN odpowie, czy decyzja speckomisji powoduje wykreślenie wpisów w księdze wieczystej

Prawo cywilne

Decyzja Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich stwierdzająca nieważność decyzji reprywatyzacyjnej może stanowić podstawę dla wykreślenia wpisów do księgi wieczystej dokonanych bezpośrednio na podstawie decyzji reprywatyzacyjnej. Sąd Okręgowy w Warszawie chce się upewnić, czy słusznie interpretuje przepisy dotyczące indywidualnych lokali i wykreślaniu wszystkich wpisów w księdze wieczystej. Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę w tej sprawie w lutym.

03.02.2022

Siedmiu sędziów NSA przeanalizuje kwestię odpowiedzialności za niepobrane zaliczki

CIT PIT Doradca podatkowy

Kto powinien ponosić odpowiedzialność za zaliczki na podatek dochodowy, które nie zostały pobrane przez płatnika z powodu zastosowania się do uzyskanej przez niego indywidualnej interpretacji podatkowej? Problem ten rozstrzygnie już 14 lutego Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów.

02.02.2022

NSA rozstrzygnie o paliwach silnikowych

VAT Akcyza Doradca podatkowy

Czy o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czy wynikająca z właściwości wyrobu możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych? Kwestię tę rozstrzygnie już wkrótce Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym poszerzonym składzie.

02.02.2022

SN: Opłaty egzekucyjne są niecelowe, gdy umiera dłużnik

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu ustawy o kosztach komorniczych - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Problemy z interpretacją przepisów pojawiły się w 2019 roku, gdy weszły w życie nowe przepisy o egzekucji komorniczej.

02.02.2022

Sąd: Drukarz nie miał dostępu do ważnych informacji, ale dostanie odszkodowanie

Prawo pracy

Drukarz przestrzegał zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca nie chciał jednak wypłacić odszkodowania. Twierdził, że zakaz jest nieważny, ponieważ pracownik nie posiadał dostępu do szczególnie ważnych informacji. Sąd uznał, że okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku wypłaty odszkodowania.

01.02.2022

NSA: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie działa wstecz

Ordynacja Doradca podatkowy

Instytucja obejścia prawa podatkowego nie może być utożsamiana z uprawnieniem organów podatkowych do ustalania rzeczywistej treści czynności cywilnoprawnej. Kwestionowanie ważnych czynności prawnych wymaga spełnienia ustawowych warunków i nie powinno być dokonywane tylko z uwagi na ewentualne korzyści podatkowe. Klauzula o unikaniu opodatkowania dotyczy tylko zdarzeń, które miały miejsce po jej wejście w życie.

31.01.2022

WSA: Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej nie uchroni przed skreśleniem z listy adwokatów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła kasację od wyroku sądu dyscyplinarnego, w którym orzeczono o wydaleniu mecenasa z adwokatury. Organy samorządu wydały więc decyzję o skreśleniu go z listy adwokatów. Prawnik chciał podważyć to rozstrzygnięcie, więc wskazał wątpliwości związane ze statusem sędziów.

31.01.2022

WSA: Rola związku zawodowego przemawia za udostępnieniem przetworzonej informacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Prezes sądu rejonowego odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, ponieważ uznał, że związek zawodowy nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że organizacje te pełnią w społeczeństwie ważną funkcję oraz mają realne możliwości wykorzystania uzyskanych wiadomości.

31.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Adwokat kościelny też musi zachować się etycznie

Prawnicy

W ramach działalności przed sądem metropolitalnym radca prawny, gdy jest jednocześnie adwokatem kościelnym, odpowiada za aktywność w życiu publicznym. Obwiniona reprezentuje zawód zaufania publicznego, który nakazuje zachowanie godności w każdej sytuacji życiowej - wskazała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i utrzymała w mocy karę finansową.

29.01.2022

SN: W Izbie Karnej podział w sprawie sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Nowi" sędziowie Izby Karnej Sądu Najwyższego uchylili postanowienie wydane przez Marka Pietruszyńskiego "starego" sędziego SN powołanego przez Radę Państwa PRL. Orzekli, że sędzia jako członek partii rządzącej był poddany w latach 80. XX wieku niekonstytucyjnej procedurze nominacyjnej. Gdy sprawa wróciła w styczniu br. ponownie do "starego" sędziego - Sądu Najwyższego, odmówił przyjęcia wniosku skazanego o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego.

28.01.2022

SN: Umarza postępowanie ten sam sąd, który rozpoznał wniosek w sprawie kontaktów z dzieckiem

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia umarza sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna SN, odpowiadając na pytanie związane z rozstrzyganiem o kontaktach dziadków z wnukami.

28.01.2022

SN: Sąd nie jest związany orzeczeniem w sprawie ustanowienia służebności

Prawo cywilne

W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu sąd nie jest związany ustaleniami i oceną prawną, które zadecydowały o prawomocnym oddaleniu wniosku o ustanowienie tej służebności w sprawie między tymi samymi uczestnikami z uwagi na uwzględnienie zarzutu jej zasiedzenia - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

27.01.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski