SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

WSA: Prezes UODO nie może nakazać udostępnienia danych na potrzeby pozwu

Prawo gospodarcze RODO

Skarżący potrzebował danych osobowych autorów komentarzy, by zainicjować postępowania sądowe o ochronę dóbr osobistych. Spółka prowadząca portal odmówiła ich udostępnienia. Nie pomógł też Prezes UODO, który uznał, że sprawa ta wykracza poza zakres jego kompetencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację, ponieważ przepisy nie dają podstaw do wystosowania nakazu udostępnienia danych osobie trzeciej.

04.05.2023

SN: Test niezawisłości sędziego wymaga wiążącej interpretacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wszystkie okoliczności powołania sędziego mogą oczywiście podlegać testowi niezawisłości sędziego - uważa pięciu sędziów SN, ale domagają się podjęcia uchwały w szerszym składzie. Pytają jednak, czy konieczne jest spełnienie się wszystkich przesłanek wymienionych w ustawie, w świetle których sędzia Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości i bezstronności.

03.05.2023

SN: Przepadek tytoniu nie mógł być orzeczony

Prawo karne Akcyza

Naruszenie polegało na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych w postaci paczek tytoniu bez znaków akcyzy, które to dowody nie stanowiły dowodów rzeczowych w tej sprawie – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego że nie zostały wyłączone z postępowania. Sąd Rejonowy orzekł w kwestii, w której nie wolno mu było orzekać – dodał SN.

02.05.2023

SN: Sędzia, który podważał wybór asesora - uniewinniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie wydał postanowienie w sprawie odbycia narady nad statusem asesora. Z tego powodu rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzuty i wnosił o ukaranie upomnieniem, jednak Sąd Najwyższy sędziego uniewinnił. Uznał, że wobec sędziego nie można stosować wszystkich form przestępstw z kodeksu karnego, które podlegają represji.

01.05.2023

WSA: Koszt organizacji majówki to nie sekret gminy

Samorząd terytorialny

Żądane przez skarżącego informacje o kosztach organizacji Dnia Dziecka w ramach majówki stanowią informację publiczną. Jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. I dodał, że dyrektor ośrodka zwlekał długo z odpowiedzią, bo cztery miesiące.

29.04.2023

Sąd: Korzystanie z uprawnień nie świadczy o pozorności umowy o pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS zarzucił, że wolą stron umowy o pracę było stworzenie pozoru zatrudnienia, w celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczeń. Jedynym z powodów był fakt, że po miesiącu od jej zawarcia okazało się, że pracownica jest w ciąży. Sąd przyznał, że okres wykonywania pracy był krótki, ale zwrócił też uwagę, że jednym z podstawowych świadczeń, na których opiera się stosunek pracy, jest korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej.

28.04.2023

SN: Nagana dla prokuratora w stanie spoczynku za arogancję i nadmierną szybkość

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przekroczenie prędkości o 26 km/h przez prokuratora - to wykroczenie, a nie przewinienie dyscyplinarne. Choć kara wymierzona jest karą dyscyplinarną, gdyż każde wykroczenie uchybia godności sprawowanego urzędu prokuratorskiego – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie odpowiedzialności Zawodowej. Prokurator współpracuje na co dzień z policjantami, więc te relacje powinny i w życiu prywatnym być poprawne.

27.04.2023

NSA: Naukowiec chce wiedzieć, ilu jest adwokatów w Polsce, a samorząd adwokacki odmawia informacji

Prawnicy

Sąd pierwszej instancji nie dokonał ustalenia, czy żądane dane o polskich i zagranicznych adwokatach stanowią informację publiczną. Ale a priori przyjął, że skoro żądana informacja jest potrzebna wnioskodawcy do badań naukowych, to takie żądanie wykracza poza cele prawa do informacji publicznej – ocenił Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

26.04.2023

Pediatra mówi o epidemii medialnej - SN uchyla wyrok lekarski

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.

26.04.2023

SN: Dłużnik wykreślony z KRS, wierzyciel może jednak pozwać Skarb Państwa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Uwzględniając powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd zastrzega pozwanemu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności z nabytego mienia – taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

25.04.2023

SN: Wynagrodzenie likwidatora można zaskarżyć do sądu drugiej instancji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że jest w przepisach luka. I należy ją wypełnić w drodze zastosowania analogii przez odwołanie się do Prawa upadłościowego.

24.04.2023

SN: Mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która była emerytką

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.

22.04.2023

TSUE obniża do 0,5 mln euro karę za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Kwota dziennej okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia mającego polegać na zawieszeniu działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została obniżona z miliona na 500 tysięcy euro - zdecydował w ogłoszonym w piątek postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok w tej sprawie TSUE ma wydać 5 czerwca 2023 r.

21.04.2023

SN: Oczekiwanie na zmiany legislacyjne w dyscyplinarkach to nie przeszkoda w rozpoznawaniu spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

"Długotrwałą przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie postępowania" mogą być również inne przyczyny niż niemożność ujęcia oskarżonego lub jego choroba. Ale nie jest to oczekiwanie obwinionego na zmiany legislacyjne w systemie odpowiedzialności prokuratorów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, uznając zażalenie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza za niezasadne.

21.04.2023

Strasburg: Szkoła nie dyskryminowała ucznia z ADHD

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Brak indywidualnego dostosowania szkoły państwowej do wszystkich szczególnych potrzeb dziecka cierpiącego na zaburzenia hiperkinetyczne nie miało charakteru dyskryminującego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał dodał w swoim orzeczeniu, że szkoła zrobiła co mogła, a skarżący nie był odmienne traktowany przez nauczycieli i szkołę z nieuzasadnionych lub arbitralnych powodów.

21.04.2023

Bezprawie legislacyjne sąd może stwierdzić po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu bezprawia legislacyjnego jest dopuszczalne wyłącznie po stwierdzeniu niekonstytucyjności rozporządzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd samodzielnie nie może rozstrzygać tej kwestii - stwierdził w precedensowym, prawomocnym już wyroku, dotyczącym wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Sąd Okręgowy w Warszawie.

21.04.2023

SN: Jedna izba oddala kasację, druga uniewinnia autora wpisu o "k...e z tęczowych polityków"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uniewinniła internautę, który wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!” Sąd uznał, że aby wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

20.04.2023

SN: Niepoprawny sędzia pracuje opieszale i pobiera coraz niższe uposażenie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kara obniżenia wynagrodzenia o 30 procent orzeczona sędziemu na rok za nieterminowe załatwianie spraw nie jest oczywiście i rażąco łagodna – stwierdził Sąd Najwyższy. Wcześniejsze ukaranie sędziego nie zawsze powoduje zaostrzenie kary - wynika z tego orzeczenia, gdyż obwiniony sędzia był karany finansowo i jest oceniany przez rzecznika dyscyplinarnego jako „niepoprawny sprawca”, na którego kara nie działa.

20.04.2023

SN coraz mniej chętnie przyjmuje skargi banków na unieważnienie kredytów frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Izba Cywilna Sądu Najwyższego coraz częściej odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawie unieważniania zapisów w umowach frankowych. Sędziowie tej Izby stwierdzają, że orzeczenia TSUE są jasne: w razie stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.

20.04.2023