SN: Niejasne pozyskanie 330 zł przez partię nie może powodować utraty subwencji

Kredyty Wybory

Sąd Najwyższy, wbrew uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uznał za zasadną skargę pełnomocnika partii Lewica Razem. Nie chciał doprowadzić do jej marginalizacji. Uchwała PKW ze stycznia 2023 r. odrzuciła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Chodziło o kredyty bankowe i warunki ich uzyskania oraz o wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r.

07.04.2023

SN: Kredyt frankowy ważny, choć bank nadużył swej pozycji

Prawo cywilne Finanse Banki

Sąd Apelacyjny w Krakowie trafnie przyjął, że regulacja dotycząca obowiązku wpłaty kwoty będącej równowartością podwójnej raty kredytu stanowiła przykład nadużywania przez bank pozycji dominującej wobec kredytobiorcy i powinna być uznana za nieważną – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli. - Jednak weryfikacja dowodowa, na którą powołuje się Prokurator Generalny, nie mogłaby doprowadzić do zmiany oceny sytuacji prawnej pozwanej.

06.04.2023

ETPC w obronie polskich aktywistów z zakazem wstępu do Sejmu 

Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie przez Polskę swobody wypowiedzi, w tym dostępu do informacji, w sprawie dotyczącej rocznego zakazu wstępu do Sejmu dla polskich aktywistów – Dagmary i Pawła Drozd. Zdaniem Trybunału, zakaz ten negatywnie wpłynął na możliwość korzystania przez nich z wolności wyrażania opinii, gwarantowanej przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

06.04.2023

SN: Płatna protekcja skutkuje usunięciem radcy prawnego z zawodu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Cztery lata zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego to kara zbyt łagodna dla osoby, która przyjęła łapówkę w zamian za załatwienie korzystnego orzeczenia – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej i opowiedziała się za usunięciem z zawodu. Uznała, że trudno dopuścić możliwość dalszego wykonywania zawodu związanego ‎z podejmowaniem czynności przed organami, przeciwko którym radca wystąpił.

06.04.2023

WSA: Zarobki sekretarki szkolnej chronione, ale nie nauczyciela

Kadry w oświacie Administracja publiczna RODO

Wynagrodzenia nauczycieli są jawne, ale to nie dotyczy osób pełniących w szkole funkcje usługowe, takich jak np. sekretarka, kucharka, czy kierownik administracyjny szkoły. Te osoby nie wypełniają bowiem zadań publicznych, więc dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności i tajemnicę przedsiębiorcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

06.04.2023

SN: Umorzenie wierzytelności upadłego dłużnika powoduje wygaśnięcie hipoteki na cudzej nieruchomości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Umorzenie wierzytelności na podstawie ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności - taką uchwałę podjęło 4 kwietnia br. siedmioro sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

05.04.2023

NSA: Test niezawisłości sędziego poza postępowaniem o wyłączenie

Prawnicy Doradca podatkowy

Zakres przedmiotowy art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności. Wyłączenie sędziego i test niezawisłości to dwie różne procedury. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

Obrońcy chcą wyłączać sędziów, którzy złożyli zdanie odrębne do uchwały SN, ale bez skutku

Prawnicy

Wnioski o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego z powodu złożenia przez nich zdań odrębnych do uchwały składu trzech połączonych Izb z 23 stycznia 2020 r. są konsekwentnie oddalane. Uchwała ta wiąże zarówno osoby, które ją poparły, jak i te, które złożyły od niej zdanie odrębne. Nie stanowi braku bezstronności także orzekanie razem z tzw. neo-sędziami – taki jest sens ostatnich orzeczeń.

04.04.2023

NSA: Wiceminister może zostać sędzią, nie badamy okoliczności powołania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowaniu po powołaniu według Prawa o ustroju sądów administracyjnych – taką uchwałę podjęło siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

ETPCz oceni, czy polskie przepisy podatkowe dyskryminują osoby LGBT+

PIT Doradca podatkowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpozna sprawę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze prawa podatkowego. Chodzi o sprawę Rafała Kowalskiego, którego polskie prawo zmusiło do podpisania z partnerem umowy pożyczki i zapłacenia wysokiego podatku. Polskie sądy oddaliły skargę - sprawa trafiła do ETPCz dając tym samym nadzieję na zmianę sytuacji par osób tej samej płci z Polski.

03.04.2023

Groźba powtórzenia procesów o przestępstwa skarbowe, bo w pandemii orzekał jeden sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości PIT

W czasie pandemii Covid-19 Urzędy Skarbowe stawiały zarzuty karne podatnikom i trochę skracały sobie drogę. Przy zbiegu przestępstw podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego Urząd Skarbowy prowadził dochodzenie i kierował sprawę do sądu. A prawidłowo powinno być prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która sporządza akt oskarżenia, dlatego, że w sądzie mogło się okazać, że czynności te trzeba powtórzyć.

03.04.2023

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

SN: Sprawa znieważenia prezydenta poczeka, bo sędzia był doradcą głowy państwa

Prawnicy

Sędzia, który na Tweeterze napisał, że Duda jest marnym prezydentem poczeka na rozprawę do czerwca. Powód: jeden z sędziów składu był doradcą prezydenckim. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uczyniła wyłom w swojej praktyce: najpierw rozpozna wniosek o wyłączenie sędziego, a dopiero potem – odniesie się merytorycznie do zarzutów odwołań. SSN prof. Wiliński przekonał SSN Kozielewicza, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga takiej kolejności.

31.03.2023

Sąd: Nieskierowanie na badania lekarskie nie przesądza o nieważności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica posiadała zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu. Pracodawca błędnie ocenił, że w takiej sytuacji nie musi jej skierować na badania dopuszczające do podjęcia pracy. Sąd uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o nieważności stosunku pracy.

31.03.2023

WSA: Miejscowy plan przyczyną umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

Administracja publiczna Budownictwo

Obowiązywanie dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyklucza prowadzenie postępowania oraz możliwość i konieczność uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji. Uchwalenie i wejście w życie tego aktu w toku prowadzenia postępowania skutkuje uznaniem, że stało się ono bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.03.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Można skazać nieletniego mordercę, dorosłego w chwili orzekania przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary

Wymiar sprawiedliwości

Zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich sformułowanie „stosuje się przepisy dotychczasowe” odnosi się zarówno do przepisów o charakterze procesowym, jak i materialnym – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiorga sędziów. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy dorosłego za czyny popełnione w okresie pełnoletności.

29.03.2023

Po 522 dniach bezprawnego zawieszenia sędzia Ferek wraca do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydanie wadliwego zarządzenia prezesa sądu musiało skutkować uchyleniem decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Ta uchwała wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która od września 2022 r. stoi na stanowisku, że sędzia nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy prawne wyrażone w orzeczeniu.

28.03.2023

SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.

28.03.2023

SN: Zmiana miejsca służbowego sędziego to nie zawsze awans

Prawnicy

Sformułowanie „zmiana miejsca służbowego sędziego” odnosi się wyłącznie do zmiany miejsca służbowego niepowiązanej ze zmianą stanowiska sędziego. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia, z tym że nie ma zastosowania do spraw, w których rozpoczęto przewód sądowy - tak brzmi uchwała siedmiorga sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.

28.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski