SN zmienia linię orzeczniczą dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu

Prawo cywilne Nieruchomości

Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

11.07.2023

Prezes nie może płacić ryczałtu od usług na rzecz spółki

Ordynacja PIT

Dyrektor KIS słusznie odmówił wydania interpretacji członkowi zarządu, który chciał zawrzeć ze spółką umowę o świadczenie usług i jako przedsiębiorca płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - orzekł WSA w Poznaniu. Sąd zgodził się z fiskusem, że celem wnioskodawcy było unikanie opodatkowania. Planowana przez niego optymalizacja zakładała korzyści podatkowe zarówno dla niego samego, jak i dla spółki.

11.07.2023

SN: Nie ma już wątpliwości, że kredyty walutowe miały poważne wady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego pełnomocnicy banku muszą poważnie brać pod uwagę, czy warto wnosić skargi kasacyjne kwestionujące prawa kredytobiorców do otrzymania jasnych umów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Chodzi o brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości.

11.07.2023

SN: Nie można zmuszać sędziego do samooskarżania w deklaracji podatkowej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zatajenie w oświadczeniach majątkowych dodatkowych i nielegalnych dochodów przez sędziego – to sprawa dyscyplinarna. Jednak wynagrodzenia, które uzyskiwał sędzia tą drogą były niewielkie, nie przekraczały limitu nieujawnionych dochodów, będących przestępstwem skarbowym. SN odmówił więc uchylenia immunitetu sędziemu, mimo dowodów zebranych przez CBA.

08.07.2023

SN: To ostrzeżenie dla wszystkich sędziów - krytyczne posty są niedopuszczalne

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ukarała sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie upomnieniem za wpisy na Facebooku - uznała, że sędzia uchybił godności urzędu. Chodziło o dziennikarkę TVP Danutę Holecką, prezydenta Andrzeja Dudę oraz wiceministra i sędziego Łukasza Piebiaka. Wyrok ten to sygnał kierowany do całego środowiska prawniczego. Jeśli ten sygnał nie dotrze, to przyszłe wyroki będą zdecydowanie surowsze – ostrzegł SN.

07.07.2023

Programy motywacyjne także dla byłych pracowników

PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Uczestnicy programów firmowych motywacyjnych, którzy w momencie objęcia akcji zakończyli już pracę w spółce, nadal są objęci preferencjami wynikającymi z art. 24 ust. 11 ustawy o PIT - wynika z wyroku WSA w Warszawie. Oznacza to, że powinni być traktowani na równi z obecnymi pracownikami. W konsekwencji spółka nie ma obowiązków informacyjnych, ani nie pobiera od nich podatku.

07.07.2023

SN: Potrójna kara dla PSL - nie ma dotacji, subwencji i traci 9 mln złotych

Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenia Sądu Najwyższego wydawane w toku procedury wyborczej, dotyczące uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii - są niezaskarżalne – potwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie nałożenia na PSL kary w postaci przepadku korzyści majątkowej – 9 mln zł z wpłat zwolenników tej partii. Pieniądze te muszą zostać przekazane urzędowi skarbowemu.

06.07.2023

Sąd Apelacyjny pyta, czy może orzekać jednoosobowo

Prawo cywilne

Sędziowie sądów powszechnych drugiej instancji nie wiedzą jak traktować uchwałę Izby Pracy Sądu Najwyższego w kwestii nieważności jednoosobowych składów sędziowskich. Pierwszym sądem, który zadał pytanie Sądowi Najwyższemu o skutki tej uchwały, jest Sąd Apelacyjny w Krakowie. Moc zasady prawnej pośrednio wiąże bowiem sądy odwoławcze. Ale czy SN nie wykroczył poza swoje uprawnienia?

06.07.2023

ETPCz: W sprawie sędziego Tulei naruszono prawo do prywatności i rzetelnego procesu

Prawo karne Prawnicy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że Polska w sprawie sędziego Tulei naruszyła trzy przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, m.in. w zakresie prawa do prywatności. Wyrok zapadł na tle dwóch skarg złożonych do Strasburga przez pełnomocników sędziego Igora Tulei z Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodziło o bezprawne zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego na 740 dni.

06.07.2023

TSUE: Krajowe organy ochrony konkurencji same mogą stwierdzić naruszenie przepisów RODO

RODO

Jeżeli na terenie danego kraju toczy się postępowanie dotyczące ewentualnego naruszenia pozycji dominującej przez firmę, krajowe organy nadzorcze same mogą stwierdzić nie tylko fakt nieprzestrzegania przepisów prawa konkurencji, ale również RODO. Musi być to jednak bezpośrednio związane z pierwotnym celem postępowania - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

06.07.2023

NSA: Prezes sądu popełnił błąd, ale rekompensata za straty moralne nie przysługuje

Wymiar sprawiedliwości

Sytuacja, w której strona czeka bezowocnie na rozstrzygnięcie prezesa sądu, nie da się pogodzić z regułami demokratycznego państwa prawa. Zachowanie prezesa sądu nie zasługuje na aprobatę. Ale skarżącemu nie przysługuje rekompensata za negatywne przeżycia psychiczne i krzywdy moralne związane z bezczynnością organu władzy publicznej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

06.07.2023

SA: Subklauzula 2.5 nie określa sztywnego terminu na zgłoszenie roszczenia

Prawnicy

Termin na zgłoszenie roszczenia przez zamawiającego wynikający z subklauzuli 2.5 Warunków Kontraktu „FIDIC” nie jest terminem zawitym – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Naliczenie kary umownej mogło nastąpić dopiero po ustaniu okoliczności będących podstawą jej naliczenia i po usunięciu wady przez wykonawcę kontraktu.

05.07.2023

Trybunał Konstytucyjny: Definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją

Finanse samorządów Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Przepis utraci moc obowiązującą po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku. Ustawodawca ma wprowadzić nową definicję budowli oraz budynku, które nie będą odwoływać się do ustaw niepodatkowych.

04.07.2023

TK: Rozszerzające traktowanie zakazu prowadzenia pojazdów jest niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny

Fakt niewydania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kategorii C i D w sytuacji, gdy na daną osobę nałożono zakaz kierowania pojazdami kategorii B, jest niedopuszczalnym rozszerzeniem sankcji – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie doszli do wniosku, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie są niezgodne z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów.

04.07.2023

Monitoring transportu w ramach SENT bez uchwały NSA

Ordynacja

NSA odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który pytał czy przepisy ordynacji podatkowej dotyczące terminu wszczęcia postępowania znajdują zastosowanie w postępowaniu w przedmiocie kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Sąd stwierdził, że od roku dominuje już linia orzecznicza, zgodnie z którą termin wskazany w ordynacji podatkowej nie ma zastosowania w tym trybie.

04.07.2023

SN: Sędzia nie zatrzymał się przed pasami - prosi o odebranie mu immunitetu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa jest rzadka i nietypowa. Pokazuje, że immunitet nie jest przeszkodą w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego. Sprawca nieumyślnego wypadku sam złożył wniosek o uchylenie mu immunitetu i pozwolenie na osądzenie przed sądem karnym. Postępowanie miało przebieg sprawny, wręcz wzorcowy – zaznaczył Sąd Najwyższy i nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych.

04.07.2023

NSA: PESEL jest niezbędny, by skarga nie została odrzucona

Wymiar sprawiedliwości

Niepodanie numeru PESEL przez skarżącego w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego, będącej pierwszym pismem w sprawie, stanowi brak formalny. Powinien być on uzupełniony w trybie art. 49 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. Taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.

04.07.2023

Zaradkiewicz i dwaj inni sędziowie pytają, czy sędziowie holenderscy są niezależni od polityków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwróciło się do holenderskiego ministra sprawiedliwości oraz niderlandzkiej Rady Sądownictwa o udostępnienie informacji dotyczącej sposobu powołania sędziego tamtejszego Sądu Okręgowego i spełnienia przez niego standardów niezawisłości. A także, jaki wpływ na te nominacje mają holenderscy politycy.

03.07.2023

SN: Czy nieżyjący współwłaściciel może ustanowić kuratora?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.

03.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski