TSUE: Przy bezprawnym uprowadzeniu dziecka siedziba sądu ma duże znaczenie

Prawo rodzinne Prawo unijne

W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził jednoznacznie, że mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego dziecko zostało uprowadzone. Wymagane jest jednak, aby dziecko miało szczególny związek z tym innym państwem członkowskim.

03.08.2023

15 tys. zł od państwa za bezprawne zatrzymanie na 36 godzin

Prawo karne

Sąd Apelacyjny przyznał, że 15 tys. zł zadośćuczynienia to kwota nadzwyczaj wysoka, jednakże skala nadużyć ze strony organów dokonujących zatrzymania była bezprecedensowa. Orzekł, że niższe zadośćuczynienie za użycie gazu i skucie kajdankami w wysokości 2 tys. zł lub 500 zł nie stanowiłoby wystarczającej rekompensaty za doznane krzywdy.

02.08.2023

SA: Haker włamał się na rachunek klienta, bank odda pieniądze

Prawo cywilne

Bank ponosi odpowiedzialność za atak hakerski na konto swojego klienta. Pozwany bank nie wykonał należycie umowy prowadzenia rachunku powodowej spółki. Środki pieniężne na nim zgromadzone nie zostały należycie zabezpieczone – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Ale brak przełamania zabezpieczeń pozwanego banku nie mogły uwolnić banku od odpowiedzialności – dodał sąd II instancji.

01.08.2023

TSUE określa zasady stosowania VAT przy handlu dziełami sztuki

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się kwestią podstawy opodatkowania VAT przy odsprzedaży dzieł sztuki, gdy został zapłacony VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia. W wyroku z 13 lipca br. orzekł, że VAT zapłacony od WNT dzieła sztuki należy doliczyć po podstawy opodatkowania przy odsprzedaży w drodze VAT marży.

31.07.2023

Znęcaniem nad zwierzęciem jest ich transport po porodzie

Prawo karne Środowisko

Według przepisów prawa Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie zwierząt znęcaniem się nad zwierzęciem jest transport samicy w celach gospodarczych siedem dni po porodzie. Rolnik, który przewozi osłabione zwierzęta, popełnia przestępstwo – orzekł Sąd Okręgowy i uchylił wyrok uniewinniający sprawcę w I instancji. Teraz Sąd Rejonowy musi uwzględnić opinię lekarza weterynarii i wnioski sądu odwoławczego.

31.07.2023

WSA: Pokrewieństwo to za mało, by udostępnić dane z rejestru PESEL

Domowe finanse Administracja publiczna

Wnioskodawczyni chciała pozwać swoją córkę o alimenty. W tym celu potrzebowała jej adresu, więc zwróciła się o udostępnienie informacji do prezydenta miasta. Organ jednak odmówił. Uznał, że wnioskodawczyni nie wykazała interesu prawnego. Z poglądem tym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który podkreślił, że samo pokrewieństwo nie jest wystarczającą podstawą do udostępnienia danych z rejestru PESEL.

29.07.2023

Zmuszanie do obniżenia poziomu naturalnego testosteronu we krwi to dyskryminacja

Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka, w wyroku z 11 lipca 2023 roku, uznał, że nałożenie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych obowiązku obniżenia naturalnego poziomu testosteronu przez południowoafrykańską lekkoatletkę odbyło się z naruszeniem zakazu dyskryminacji. Chodziło również o prawo do poszanowania życia prywatnego oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego.

28.07.2023

SN: Likwidacja spółki nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności

Spółki Prawo gospodarcze

Kluczowym elementem konstrukcji odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej z jej majątku. Przesłanka ta zostaje uznana za spełnioną także, w sytuacji w której nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego. Tym samym nie można uznać, że likwidacja spółki prowadzi do uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

27.07.2023

SN: Szkoda z OC, gdy pojazd nie porusza się w komunikacji, lecz pracuje

Prawo cywilne

Upadek z podnośnika samochodowego w bezruchu obejmuje odpowiedzialność OC ubezpieczyciela – orzekł Sąd Najwyższy. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych zachodzi także wtedy, gdy szkody wyrządzone są w wyniku pracy urządzenia zamontowanego ‎w pojeździe. I gdy w chwili wypadku pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej – dodał sąd.

26.07.2023

SN: Pracownik ministerstwa nie został sędzią, bo zabrakło mu stażu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa ma obowiązek uzasadnienia swojego stanowiska, dlaczego poparła kandydata, któremu brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu. A tego nie uczyniła. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła w związku z tym uchylić uchwałę KRS w sprawie powołania kandydata na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

26.07.2023

NSA: Gmina może odliczyć 100 proc. VAT od wydatków na wodociągi

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy

Samorządy mogą odliczyć cały VAT od wydatków na bieżące funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji oraz na inwestycje w ich rozwój, nie muszą stosować tzw. prewspółczynnika VAT – orzekł w przełomowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie może modyfikować wniosku o interpretację, ale jest związany opisem przedstawionym przez podatnika.

26.07.2023

Uporczywe nękanie wyłącza znieważenie w tym samym czasie

Prawo karne Prawo cywilne

Ważąc krzywdy spowodowane stalkingiem, sąd okręgowy wziął pod uwagę naruszone dobra osobiste oskarżycieli: wolność od obawy oraz godność osobistą, a dodatkowo dobre imię poszkodowanego. Sąd uwzględnił, że przestępstwo trwało ponad rok, natomiast działania oskarżonej miały zróżnicowany charakter. Taki jest sens wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie nękania przez byłą żonę.

25.07.2023

NSA: Rada gminy musi być pewna, że radny zmienił miejsce zamieszkania

Samorząd terytorialny Wybory

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego musi być oparte o mocne dowody. Instytucja ta stanowi bowiem ingerencję w wynik demokratycznych wyborów, i to zarówno z punktu widzenia samego radnego, jak i wyborców, którzy na tego radnego oddali swój głos - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wygaszenie mandatu nie może być także wykorzystywane instrumentalnie.

24.07.2023

TSUE: Banki muszą informować o zasadach obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych

Kredyty Prawo unijne Nieruchomości

Okazuje się, że problem oprocentowania kredytów hipotecznych nie dotyczy tylko Polski. Trybunał Sprawiedliwości UE zwrócił właśnie uwagę, że konsumenci powinni być dostatecznie poinformowani w zakresie sposobów obliczania wysokości zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźnikach referencyjnych dla kredytów hipotecznych (IRPH). Sprawa dotyczyła Hiszpanii.

24.07.2023

WSA: Pominięcie w losowaniu radcy prawnego do nieodpłatnej pomocy

Prawnicy RODO

Istotą nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest zapewnienie radcy prawnemu swobody wykonywania zawodu. Chodzi o profesjonalną i niezakłóconą usługę podmiotom wskazanym w ustawie. RODO nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia do OIRP w Wałbrzychu o udostępnienie danych osobowych skarżącej radcy prawnej, którą pominięto w losowaniu w izbie wrocławskiej. Potwierdza to WSA we Wrocławiu.

24.07.2023

SO: Z nieważnej umowy kredytu nie powstaje dług

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi spełniali świadczenia na poczet wierzytelności pozwanego banku, która nie istniała, bo wynikała z nieważnej umowy kredytu - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. W konsekwencji ta wierzytelność pozwanego nigdy nie była wymagalna. Dlatego też zarzuty przedawnienia i nadużycia prawa, stawiane przez bank konsumentom, okazały się nietrafne.

22.07.2023

WSA: Sprzedaż alkoholu „pod drzwi” nie narusza koncesji

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Sprzedaż alkoholu przez internet nie jest jeszcze jednym, dodatkowym miejscem sprzedaży, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jest to natomiast dodatkowa forma komunikacji przedsiębiorcy z potencjalnymi klientami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. A więc jeden ze sposobów sprzedaży funkcjonujących w dzisiejszych realiach.

21.07.2023

Wątpliwy PIT od odsetek od odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego

PIT

Podatnik musi zapłacić PIT od zasądzonych na jego rzecz odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd w wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) dotyczącym zdarzeń sprzed 2021 r., czyli sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Do wypłat uzyskanych po 1 stycznia 2021 r. stosuje się zwolnienie z podatku.

20.07.2023

SN: Byli kolejarze nie dostaną pieniędzy za deputat węglowy, gdy zatrudnili się poza PKP

Emerytury i renty

Osobie pobierającej emeryturę na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Potwierdził to we wtorek Sąd Najwyższy. Uznał, że świadczenie się nie należy, ponieważ ostatnim miejscem pracy emerytki nie było PKP.

19.07.2023

SN: Pirat drogowy niepłacący alimentów skazany błędnie na rok

Prawo karne

Notorycznie niepłacący alimentów na dzieci mężczyzna został wadliwie skazany na rok pozbawienia wolności, bo sąd pierwszej instancji się pomylił. Łączna kara powinna wynosić 11 miesięcy. Prokurator Generalny złożył w tej sprawie kasację na korzyść skazanego i Sąd Najwyższy uznał ją za słuszną. Doszło bowiem do rażącego naruszenia prawa.

19.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski