SN: Obecność obrońcy w sądzie odwoławczym nie wystarczy

Prawo karne Prawnicy

Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wyrok. Teraz osadzony może składać wnioski dowodowe, ale rozprawa musi być powtórzona, tak jak wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

19.09.2023

SN: Dobre zdrowie i sumienna służba to za mało, by prokurator pracował dalej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Możliwość dalszego zajmowania stanowiska prokuratora stanowi wyjątek od zasady, według której z dniem osiągnięcia określonego wieku prokurator przechodzi w stan spoczynku – orzekł Sąd Najwyższy. Obowiązkiem prokuratora kwestionującego decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska jest wskazanie szczególnych okoliczności. I nie jest to dobre zdrowie, doświadczenie ani sumienna służba.

18.09.2023

WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

18.09.2023

SN: Zakaz handlu w niedzielę obejmuje też wypożyczalnie, jeśli omijają prawo

Prawo karne Rynek i konsument

Możliwość handlu w niedziele i święta nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także wypożyczalnia książek. Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który uznał, że wyrok sądu okręgowego rażąco narusza prawo i należy go uchylić.

17.09.2023

SN: Wstrzymanie losowania numerów komitetów wyborczych - niemożliwe

Wybory

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci nakazania Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów wśród komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, lub wstrzymania losowania.

16.09.2023

WSA: Wyciszenie dzwonnicy kościelnej nie narusza Konkordatu

Samorząd terytorialny Środowisko

Zastosowanie się do powszechnie obowiązujących norm hałasu nie narusza prawa do wolności religijnej, ani też nie wyłącza wolności sprawowania kultu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. A zatem dzwony kościelne na terenie miasta nie mogą emitować trzy razy dziennie hałasu ponad dopuszczalne normy. Teraz parafia musi dzwonić ciszej.

16.09.2023

WSA: Można przyznać dodatek węglowy po śmierci wnioskodawcy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Jeżeli po złożeniu wniosku o dodatek węglowy wnioskodawca zmarł, organ powinien w drodze wywiadu środowiskowego ustalić, czy istnieją osoby we wspólnym gospodarstwie, którym dodatek można wypłacić. Pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia, organ naraża się na zarzut bezczynności. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

16.09.2023

Umowa kredytu frankowego ważna, ale bank wypłaci nadpłatę

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Jeśli strony umowy mają możliwość ustalenia treści stosunków prawnych, aby wyeliminować z niego klauzule abuzywne i kontynuować wykonywanie umowy w sposób prawidłowy, to nie trzeba unieważniać umowy kredytu frankowego – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie, przyznając kredytobiorcy prawo do zwrotu sumy wynikającej z nieprawidłowej indeksacji do waluty obcej.

15.09.2023

SN: Zachowanie prokuratora nie miało związku ze śmiercią poszkodowanej

Prawo karne

Prokurator stanął przed sądem dyscyplinarnym z powodu zlekceważenia poszkodowanej. Został uniewinniony od zarzutu naruszenie godności urzędu, gdyż kobieta została zabita przez sprawcę, wobec którego zastosował zakaz zbliżania się. Sąd Najwyższy uznał, że w tym stanie rzeczy, gdy sprawca nie stawił się na badania psychiatryczne, obwiniony prokurator nie musiał zastosować surowszego środka w postaci aresztu.

14.09.2023

NSA: Radni nie muszą uzasadniać, dlaczego nie ufają burmistrzowi

Samorząd terytorialny

Radni nie muszą uzasadniać uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Motywów głosowania radnych można natomiast poszukiwać w protokole debaty przeprowadzonej na temat raportu burmistrza o stanie miasta. Ich brak nie podważa jednak ważności uchwały. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

14.09.2023

NSA: Bezdotykowa myjnia samochodowa jest opodatkowana jak budowla

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Nie zawsze zaklasyfikowanie danego obiektu budowlanego jako budynku w ewidencji gruntów i budynków skutkuje tym, że taki obiekt jest także budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jak stwierdził NSA, bezdotykowa myjnia samochodowa jest budowlą w całości podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

13.09.2023

SA: Umowa składu naruszona, węgiel zniknął – odszkodowania nie ustalono

Prawo cywilne

Umowa rozładunku i składu węgla nie została prawidłowo wykonana. Nadzór był niewłaściwy, gdyż po zważeniu okazało się, że brakuje ponad 2 tys. ton węgla. Powstał problem odpowiedzialności i odszkodowania za niedobory spółki. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok sądu i nakazał analizę, czy pozwany poniósł szkodę. W przypadku aktu notarialnego poddania się egzekucji i powództwa przeciw-egzekucyjnego dłużnika, to na pozwanym spoczywa ciężar dowodu.

13.09.2023

Po potwierdzenie prowadzenia działalności B+R trzeba iść do sądu

CIT PIT Nowe technologie

Mimo iż ustawa o CIT nie precyzuje katalogu pracowników, których wynagrodzenia stanowią koszty kwalifikowane w uldze B+R, to fiskus nie zgadza się na odliczenie wynagrodzeń kadry kierowniczej. Co innego orzekł jednak NSA. Według ekspertów, warunkiem odliczenia ulgi jest zdefiniowanie działań B+R oraz rejestracja czasu pracy, który kierownik poświecił na ich realizację.

13.09.2023

Prokurator doprowadzony siłą na badania bez kary dyscyplinarnej

Prawo karne Prawnicy

Jeśli prokurator wzywany przez sąd na poddanie się badaniom psychiatrycznym nie stawia się, można go zatrzymać i doprowadzić siłą. Zatrzymanie prokuratora w czasie pracy, zakucie w kajdanki i zastosowanie aresztu - było jednak nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał, że czyn prokuratora jest mniejszej wagi – odstąpił od kary i uniewinnił go.

12.09.2023

TSUE: Dane zebrane do walki z poważną przestępczością nie mogą służyć do innych celów

RODO Prawo unijne

Dane zebrane dla celów zwalczania poważnej przestępczości i udostępnione właściwym organom nie mogą zostać następnie przekazane innym podmiotom i wykorzystane do zwalczania przewinień dyscyplinarnych związanych z korupcją, których znaczenie jest mniejsze niż zwalczanie poważnej przestępczości. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

11.09.2023

NSA: Sama sprzedaż udziałów w spółce nie zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności

Ordynacja Prawo gospodarcze

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki nie można podważać ustaleń dokonanych w prowadzonym wcześniej w stosunku do tej spółki postępowaniu podatkowym. Sąd zwrócił uwagę, że są to dwa inne postępowania, a odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki powstaje na etapie realizacji zobowiązania podatkowego, nie zaś na etapie kształtowania stosunku zobowiązaniowego.

11.09.2023

SN: Uniewinnienie od ukrywania fałszywych euro

Prawo karne

Oskarżony przechowywał podrobione banknoty euro. Ale nie wiadomo czy chciał je wykorzystać. Jednak sąd pierwszej instancji uniewinnił go od zarzutu przechowywaniu fałszywych pieniędzy w celu...

09.09.2023

SN: Mąż zaufania i obserwator kontroluje wybory także przed głosowaniem

Wybory

Zarówno mąż zaufania, jak i obserwator społeczny ma prawo być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, także przed dniem głosowania – orzekł Sąd Najwyższy. I postanowieniami z 7 września br. uznał zasadność skarg na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą błędnych wyjaśnień w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

08.09.2023

Skazany na dozór elektroniczny nie może zmienić adresu

Prawo karne

Sąd zdecydował, że skazany za niepłacenie alimentów nie może dalej odbywać kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Powodem był fakt, że w sytuacji osobistej, życiowej, zdrowotnej i majątkowej skazanego nie zachodzą żadne szczególne okoliczności. Wyprowadzenie się pod inny adres i niestawiennictwo na rozprawie przesądziło o odbywaniu kary w więzieniu.

08.09.2023

SA: Fikcyjny e-sklep oszukał 300 nabywców, a ofiara została oskarżona

Oskarżona, która przekazała oszustowi swoje hasło do e-bankowości, nie wiedziała, że jej dane zostaną wykorzystane do przestępstwa i oszukania osób kupujących telefony komórkowe w sklepie internetowym. Kobieta nie działała w zamiarze udzielenia pomocy do popełnienia tego przestępstwa – orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i zmienił wyrok skazujący na uniewinnienie.

08.09.2023