Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) – dalej r.r.p.t. określa m.in.:
1. obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bhp przy ręcznych pracach transportowych,
2. wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, z uwzględnieniem wymagań ergonomii ,
3. dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów.
Zgodnie z § 3 r.r.p.t. pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy.
Poprzez ręczne prace transportowe należy rozumieć każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.
Poprzez sprzęt pomocniczy należy rozumieć środki mające na celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności; do środków tych zalicza się w szczególności m.in. wózki.

Zobacz także: Transport ręczny tylko przy spełnieniu wymagań bhp>>

Wózki paletowe, zwane potocznie paleciakami to w większości wózki ręczne. Są to urządzenia dźwignicowe wykorzystywane w zakładach pracy przeważnie do przewożenia palet czy innych rzeczy. Wózki paletowe ręczne, traktowane są zgodnie z przepisami jako wózki 4–kołowe, mimo iż wiele z nich posiada dwa koła sterujące (poliuretanowe lub nylonowe) oraz dwa lub cztery rolki jako rolki najazdowe (poliuretanowe lub nylonowe).
Oprócz wózków paletowych ręcznych możemy wyróżnić wózki paletowe elektryczne zasilane prądem. Przepisy r.r.p.t. dotyczą prac transportowych wykonywanych jedynie przy użyciu wózków ręcznych.
Ostatnie zmiany do r.r.p.t. zostały wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r. poprzez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 56, poz. 462) – dalej r.z.r.p.t.

Dowiedz się więcej z książki
40 lat Kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


@page_break@

Rozdział 6 r.r.p.t. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez r.z.r.p.t. określa m.in. wytyczne odnośnie do przemieszczania ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków. Zgodnie z § 21 ust. 1 r.r.p.t. do dnia 21 kwietnia 2009 r. dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie mogła przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Oznaczało to w praktyce, że ładunek o ciężarze na poziomie np. 1500 kg mógł być przemieszczany, po uwzględnieniu wymagań § 21 ust. 1 r.r.p.t. przez co najmniej 4 osoby.
Obecnie od dnia 22 kwietnia 2009 r. zgodnie z § 21 ust. 1 r.r.p.t. zmienionym przez r.z.r.p.t. dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg na wózku 4-kołowym. W zmienionym § 21 ust. 1 r.r.p.t. należy zauważyć, że nie ma odniesienia do jednego pracownika, jak to miało miejsce wcześniej.
Zmiany r.r.p.t. wprowadzone na mocy r.z.r.p.t. powodują, że w praktyce jedna osoba może przewozić wózkiem paletowym bez napędu maksymalnie ciężar do 450 kg, natomiast ładunek o masie przekraczającej 450 kg od 22 kwietnia 2009 r. nie może być ciągnięty, nawet przez dwóch lub więcej pracowników, jak to miało miejsce wcześniej.
Jak z tego wynika wynika, od dnia 22 kwietnia 2009 r. transport ręczny ładunków o masie przewyższającej 450 kg zwykłym wózkiem paletowym jest niezgodny z przepisami BHP. W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie pracownikowi do przewozu ciężarów o masie przewyższającej 450 kg elektrycznego wózka do transportu poziomego (wózka elektrycznego).

Zobacz także: Masa ładunku na wózku 6-kołowym nie może przekraczać 450 kg>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł