Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) nie określa norm związanych z przenoszeniem i przewożeniem ciężarów przez kobiety. Kwestie te zostały uregulowane odrębnie. Prace kobiet związane z transportem ciężarów objęte zostały wykazem prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) - dalej r.p.u.z.k.
Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. zakazuje się zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne, a szczegółowe wymagania dotyczące ręcznego transportu określają przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz przepisy o pracach wzbronionych kobietom i młodocianym.

 

Zobacz także: Wykaz prac wzbronionych kobietom należy zawrzeć w regulaminie pracy>>

Wykaz takich prac na podstawie art. 176 k.p. oraz § 63 r.b.h.p. określiła Rada Ministrów w r.p.u.z.k. Zgodnie z r.p.u.z.k. kobiety mogą wykonywać następujące prace związane z przemieszczaniem ciężarów:

 • 1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie nieprzekraczającej:
  • a) 12 kg - przy pracy stałej,
  • b) 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 • 2) Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie nieprzekraczającej:
  • a) 8 kg - przy pracy stałej,
  • b) 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
 • 3) Przewożenie ciężarów o masie nieprzekraczającej:
  • a) 50 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
  • b) 80 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych ,
  • c) 300 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach.

Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nieprzekraczającym 2% - przy pracach wymienionych w pkt a i b oraz 1% - przy pracach wymienionych w pkt c.
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt a i b, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.
Dla kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powyższe wartości maksymalne przenoszonych lub przewożonych ciężarów ulegają obniżeniu do 1/4 podanych wartości.

Zobacz także: Kobiety nie mogą podnosić ciężarów o masie przekraczającej 20 kg>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.