Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Czy garaż do przechowywania i bieżącej niezawodnej obsługi samochodów osobowych stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym lub otwartym jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi?

Odpowiedź

Definicje pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

zostały sformułowane w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Zgodnie z treścią § 4 r.w.t. pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:

  1. pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
  2. pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Pomieszczenie garażu, jako obiektu przeznaczonego do przechowywania i bieżącej niezawodnej obsługi samochodów osobowych, stanowiące samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będącego garażem zamkniętym lub otwartym, nie powinno być zatem – w świetle wyżej powołanej definicji zawartej w r.w.t. – kwalifikowane jako pomieszczenie przeznaczone do (chociażby czasowego) pobytu ludzi. Trudno założyć jest, że w pomieszczeniu garażowym te samo osoby będą przebywać dłużej niż 2 godziny dziennie, w szczególności w przypadku, gdy tego typu obiekt nie jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .