Odległość billboardów od granicy działki uregulowana nie tylko w prawie miejscowym

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Lokalizacja szyldu czy billboardu na działce uzależniona jest od wielu przepisów, zarówno prawa miejscowego jak i rangi ustawowej. Inwestor zobowiązany jest do zachowania zgodności z każdym z nich. Do niedawna zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów były regulowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie takie działania są niedopuszczalne.

28.09.2022

Przy podziale gruntów rolnych urząd może naliczyć opłatę adiacencką

Samorząd terytorialny Budownictwo

Obrót gruntami rolnymi, od czasu wprowadzenia daleko idących ograniczeń w tym zakresie, właściwie w każdym przypadku stanowi złożone przedsięwzięcie. Nie inaczej jest wówczas, gdy grunty te mają zostać podzielone. Tym bardziej, że z przeprowadzeniem tej operacji może się wiązać naliczenie opłaty adiacenckiej, gdy po podziale działki zyskają na wartości.

06.08.2022

Budowa nie każdej wiaty wymaga zgłoszenia

Budownictwo

To, jakie formalności obowiązują przy budowie wiaty, w dużej mierze zależy od jej powierzchni. Wolnostojąca wiata do 35 mkw. wymaga zgłoszenia, ale już taka do 50 mkw. na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, wolna jest od tego typu formalności. Prawo budowlane przewiduje jednak jeszcze inne ograniczenia.

16.07.2022

Odpady budowlane są przyjmowane od mieszkańca, nie od firmy

Środowisko Odpady

Gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa, ale tylko od swoich mieszkańców, a nie od firm. Od przyszłego roku szykują się też zmiany w tym zakresie. Wejdą w życie przepisy, które przewidują obowiązek zbierania selektywnego odpadów budowlanych z podziałem m.in. na: drewno, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

18.06.2022

Prowadzący agroturystykę nie może zapominać o formalnościach

Budownictwo Małe i średnie firmy

Wymagania prawo-budowlane, jakie musi spełniać gospodarstwo agroturystyczne są ściśle uzależnione od szczegółowych okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli obiekt zmieni swoje przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowy lub turystyczny – koniecznym stanie się uzyskanie decyzji o zmianie użytkowania obiektu.

04.06.2022

Teren kolejowy to niekoniecznie też obszar kolejowy

Administracja publiczna Budownictwo

„Teren kolejowy” i "obszar kolejowy" to nie są tożsame pojęcia. Na terenie kolejowym mogą znajdować się nie tylko budynki oraz infrastruktura typowo kolejowa, ale także inne obiekty, w tym nośniki reklamowe. Natomiast nie jest to dopuszczalne w wypadku obszaru kolejowego.

16.05.2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest tylko po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

Środowisko Budownictwo

Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.

02.05.2022

Wycinka żywopłotu - do 25 metrów bez formalności, ale uwaga na ptaki

Środowisko Nieruchomości

Wycinka żywopłotu nie zawsze wymaga załatwienia formalności. Wystarczy, że swoją powierzchnią nie przekracza 25 mkw., a już takiego obowiązku nie ma. Trzeba upewnić się jednak, czy na żywopłocie nie znajdują się przypadkiem gniazda z pisklętami. Zwyczajowo okres lęgowy ptaków wypada między 1 marca, a 15 października, lecz w przypadku gatunków chronionych ochrona będzie obowiązywała cały rok.

16.04.2022

Emisja CO2 - do końca marca firmy składają raport

Środowisko

Do końca marca przedsiębiorcy prowadzący instalacje emitujące gazy powinni złożyć raport z emisji CO2 do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jeżeli tego nie zrobią grozi im wysoka grzywna, bo aż w wysokości 50 tys. zł.

30.03.2022

Gmina może zmieniać przeznaczenie prywatnych nieruchomości

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Właściciele nieruchomości zarezerwowanej w planie pod inwestycję publiczną, np. tereny zielone, mogą żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości albo jej części, lub przyznania nieruchomości zamiennej. Z takimi roszczeniami mają prawo wystąpić, gdy nie mogą korzystać z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub jeżeli jest to istotnie utrudnione.

26.03.2022

Sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców obwarowana licznymi restrykcjami

Rynek Prawo gospodarcze

Od ponad 100 lat przedsiębiorcy w branży alkoholowej mają „pod górkę” w różnych aspektach swojej działalności. Jedne z najbardziej restrykcyjnych zasad obrotu hurtowego (sprzedaży) dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18 proc. oraz warunków udzielanych w związku z tym zezwoleń. Przedsiębiorcy naruszającemu te zasady grozi cofnięcie zezwolenia, ale także wysoka grzywna.

19.03.2022

W zimie zarządca odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

01.01.2022

Inwestor czeka trzy dni na dziennik budowy

Administracja publiczna Budownictwo

Starosta wydaje inwestorowi dziennik budowy w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Podobnie jest w przypadku wznowienia robót oraz decyzji legalizującej samowolę budowlaną.

16.12.2021

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej może przystąpić do gminnego systemu gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady

Od 23 września 2021 roku istnieje możliwość przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, po złożeniu stosownego oświadczenia o przystąpieniu do systemu, ale moc obowiązującą takie oświadczenie uzyska dopiero z chwilą obowiązywania nowej umowy o zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych.

26.11.2021

Hotel robotniczy w domu jednorodzinnym to zwykle samowola, ale trudno to udowodnić

Budownictwo

Na osiedlach willowych jak grzyby po deszczu wyrastają hotele robotnicze. Są to domy jednorodzinne często nielegalnie przerobione na ten cel. Ich właściciele świetnie zarabiają, a sąsiedzi są bezradni. Trudno jest udowodnić, że 30 nowych sąsiadów, nie jest dużą rodziną a dom jednorodzinny to nie willa, ale budynek zamieszkania zbiorowego.

04.10.2021

Transport odpadów niebezpiecznych tylko zgodnie z międzynarodowymi przepisami

Środowisko Drogi Odpady

Transport towarów niebezpiecznych wiąże się z wysokim niebezpieczeństwem wynikającym z specyfiki przewożonych towarów. Mogą one bowiem wpływać szkodliwie oraz powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt, mienia i środowiska. Wolno je przewozić wyłącznie na warunkach określonych w międzynarodowych przepisach.

14.09.2021
1  2  3  4  5    657
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski