Przy przewozie towarów niebezpiecznych doradca ADR jest niezbędny

Środowisko Odpady Transport

Towary niebezpieczne, jak sama nazwa wskazuje, mogą generować różnego rodzaju zagrożenia – zwłaszcza dla osób pracujących z nimi bądź znajdującymi się w ich pobliżu oraz dla środowiska naturalnego. Dlatego ustawodawca wprowadził szczegółowe procedury oraz różnego rodzaju obowiązki związane z szeroko pojętym zajmowaniem się towarami niebezpiecznymi. Jednym z nich jest wyznaczenie specjalnego doradcy do spraw bezpieczeństwa.

16.02.2024

21 dni na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Budownictwo

Starosta, prezydent miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zaświadczenie jest wydawane z urzędu, więc wniosek w tym zakresie nie jest wymagany.

31.01.2024

Działka z budynkiem mieszkalnym, czy zawsze jest też siedliskiem

Budownictwo

Prawo nie definiuje pojęcia siedliska. Wyjaśnia je jednak orzecznictwo sądowe. Wynika z niego, że działka siedliskowa jest działką rolną przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, na której koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny, a także zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe.

19.01.2024

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

08.01.2024

Spółdzielnia musi wymienić w mieszkaniu własnościowym przeciekający kaloryfer

Nieruchomości

Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.

08.11.2023

Mieszkanie dziecka remontują oraz opłacają rodzice

Nieruchomości

Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.

04.11.2023

Opłata za śmieci zależy od rodzaju prowadzonej w domu działalności gospodarczej

Odpady Małe i średnie firmy Nieruchomości

Jeżeli właściciel lub najemca prowadzi obsługę biurową swojej firmy w lokalu lub domu, w których mieszka, to gmina nie może obciążyć go dodatkowymi opłatami za wywóz odpadów komunalnych. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy część nieruchomości mieszkalnej została przeznaczona do wykonywania działalności gospodarczej.

17.06.2023

Poddasze użytkowe czy nieużytkowe - nie ma prawnej definicji

Budownictwo

Przepisy budowlane nie zawierają definicji poddasza użytkowego i nieużytkowego, chociaż posługują się często tymi pojęciami. Przy ustalaniu charakteru poddasza pomocne może okazać się orzecznictwo sądów administracyjnych. Wynika z niego, że poddasze to poziom budynku między najwyższym stropem bądź sklepieniem a pokryciem dachowym.

03.06.2023

Drzwi do mieszkania to też wyjście ewakuacyjne, muszą mieć więc określoną szerokość

BHP Budownictwo

Drzwi do mieszkania w budynku wielorodzinnym wychodzące na klatkę schodową są jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Łączną szerokość takich drzwi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie w lokalu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m.

27.05.2023

Właściciel budynku odpowiada za niesprawny wodomierz

Budownictwo Nieruchomości

Choć umowa o zaopatrzenie w wodę może stanowić inaczej, to jednak regułą jest, że to odbiorca odpowiada za prawidłowe działanie wodomierza. Jeżeli więc jest on niesprawny, to odbiorca powinien liczyć się z koniecznością pokrycia opłat za zużycie wody, które nie zostało zarejestrowane przez urządzenie.

10.05.2023

Powierzchnię całkowitej zabudowy ustala się w planie miejscowym

Budownictwo Nieruchomości

Obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy został wprowadzony do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2010 r. Pomimo licznych kontrowersji nadal funkcjonuje w niezmienionym kształcie sprawiając problemy inwestorom i organom. Ustawodawca ma plan na zmianę tej sytuacji.

22.04.2023

Odbiór rusztowania tylko przez uprawnionego specjalistę

BHP Budownictwo

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest dopiero po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. W przepisach nie sprecyzowano jednak jakie uprawnienia powinna posiadać taka osoba. Zakłada się, że uprawniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane takie jakie ma kierownik budowy.

13.04.2023

Można kupić działkę bez dostępu do drogi publicznej, ale budowa na niej jest trudna

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Sprzedaż działki, która nie posiada dostępu do drogi publicznej, nie jest zakazana. Jednak zakup takiej działki jest mocno ryzykowny. Bywa bowiem, że nie można zrealizować na niej zaplanowanej inwestycji. Natomiast dostęp do drogi publicznej można zapewnić na kilka sposobów. Nie musi to być typowa droga publiczna, ale np. także wewnętrzna.

08.04.2023

Definicja terenu zabudowanego i niezabudowanego zależy od usytuowania obiektów

Budownictwo

Odległość obiektów budowlanych oraz niebędących obiektami budowlanymi reklam od krawędzi jezdni drogi publicznej uzależniona jest od określenia, czy obiekty te znajdują się na terenie zabudowy. W praktyce pojawiają się w tym zakresie różne interpretacje utrudniające życie inwestorom.

01.04.2023

Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta

Administracja publiczna Nieruchomości

Starosta przeprowadza gleboznawczą klasyfikację gruntów z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji bądź też innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie klasyfikacji gruntu następuje w drodze decyzji. Starostowie dane te gromadzą, tworząc ewidencję gruntów i budynków.

07.03.2023

Prawo nie zabrania, ale nie można uzyskać dwóch pozwoleń na budowę w tym samym miejscu

Samorząd terytorialny Budownictwo

Inwestor nie może uzyskać dwóch niezależnych pozwoleń na budowę na zupełnie inne obiekty zlokalizowane w tym samym miejscu, chociaż pozwala na to miejscowy plan. Wprawdzie prawo budowlane nie zawiera regulacji, która wprost tego zakazywałaby, niemniej starostwa przyjmują, że jest to niedopuszczalne ze względu na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

04.03.2023

Remont czy konserwacja - różnice istotne dla wymaganych formalności

Budownictwo

Terminy remont i bieżąca konserwacja są przez inwestorów używane wymiennie. Tymczasem obejmują one swoim zakresem inne prace, a od ich odpowiedniej kwalifikacji zależą niezbędne do dopełnienia formalności. Bieżącą konserwacją będzie pomalowanie ścian budynku czy uszczelnienie dachu bez wymiany jego pokrycia. Natomiast remontem będzie wymiana okien w istniejących otworach, wymiana dachu czy wymiana linii elektroenergetycznej.

25.02.2023

Najemca ma usunąć uszkodzenia, kiedy wyprowadza się z mieszkania

Prawo cywilne Nieruchomości

Najemca odpowiada za zabrudzenia ścian wynikające z opierania o nie swoich nóg, np. w czasie siedzenia przy biurku. W podobny sposób należy oceniać porysowanie parkietu bądź konieczność napraw tynków naruszonych poprzez umieszczanie na ścianie obrazów czy zawieszanie na nich innych materiałów za pomocą taśm przylepnych. Przepisy jednoznacznie stanowią, że na najemcy ciąży obowiązek malowania ścian oraz napraw uszkodzonych tynków i ścian.

18.02.2023
1  2  3  4  5    657