W mieszkaniu własnościowym w spółdzielni mieszkaniowej przecieka kaloryfer. Kto zgodnie z prawem ma obowiązek wymiany kaloryfera ?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma specyficzny charakter. Z jednej strony przypomina ono prawo własności, zgodnie bowiem z  art. 17 (ze zn 1) ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Z drugiej jednak strony, prawo to zostało wymienione w art. 244 par. 1 kodeksu cywilnego (k.c.) w katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Oznacza to, że osoby, którym ono przysługuje, nie mają takich szerokich uprawnień, jak właściciel.

Art. 1 ust. 3 u.s.m. reguluje, że spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Z kolei w uchwale z 26 kwietnia 2002 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte mienie członków oraz może prowadzić inną działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i statucie (III CZP 21/02). 

Wykładnia językowa oraz systemowa tego przepisu uzasadnia wniosek, że zarząd nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni należy do obligatoryjnej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowych. Jeżeli więc lokal, na którym ustanowione jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest własnością spółdzielni, to ma ona obowiązek nim zarządzać. Do czynności zarządu zalicza się również:  wymianę przeciekającego kaloryfera.

Natomiast członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali uczestniczą w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Dlatego koszty związane z wymianą kaloryfera powinny zostać pokryte z tych opłat.