W dniu 28 czerwca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane* oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443) nowelizująca ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Niezwykle istotną zmianą jest uchylenie przez ustawę nowelizacyjną obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę. Zastąpiła go instytucja zgłoszenia do właściwego organu dla budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, jeśli ich liczba na działce nie jest większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki (zgodnie z pkt 2a w art. 29 ust. 1),
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (zgodnie z pkt 2b w art. 29 ust. 1),
  • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeśli łączna ich liczba nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki (zgodnie z pkt 2c w art. 29 ust. 1),
  • zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11).


Ponadto zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga już budowa garaży oraz przydomowych ganków, o ile ich liczba łącznie z altanami i oranżeriami nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Zgodnie z pkt 19a w art. 29 ust. 1, pozwolenia na budowę nie wymaga już budowa

  • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych, kanalizacyjnych,
  • cieplnych oraz telekomunikacyjnych.

Znowelizowane przepisy mają na celu ułatwienie i przyśpieszenie przebiegu procesu inwestycyjnego.

Obowiązujące zmiany, niewątpliwie uznać należy za istotne i korzystne z punktu widzenia skrócenia czasu potrzebnego dla załatwienia określonego przedsięwzięcia budowlanego.

Artur Rostkowski jest adwokatem w kancelarii Chałas i Wspólnicy.
----------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.