FAKT: Kodeks pracy chroni trwałość stosunku pracy

 

Artykuł 177 Kodeksu pracy jest jednym z przykładów szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Ogranicza, a nawet wyłącza uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Dotyczy to również wypowiedzeń zmieniających. Ingeruje w czas trwania umów zawartych na czas określony oraz na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, automatycznie przedłużając je do dnia porodu.

MIT: Każda umowa z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu

Dotyczy to jednak umowy, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży. Upływ 3. miesiąca ciąży następuje z upływem 3 miesięcy kalendarzowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży, liczone na zgodnie z art. 112 KC w zw. z art. 300 KP (tak SN w wyroku z 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02). Umowa przedłuża się z mocy prawa, pracodawca nie musi dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych. Przedłużona umowa terminowa rozwiązuje się z dniem narodzin dziecka.

MIT: Pracownica po rozwiązaniu umowy o pracę w dniu narodzin dziecka nie ma prawa do żadnych świadczeń

Skoro stosunek pracy nie istnieje po narodzinach dziecka, pracownicy nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego (urlop przysługuje od pracy). Ma ona jednak uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o zasiłkowej.

Czytaj też: Kobiety w ciąży mogą dłużej pracować przy komputerze >

FAKT: Przy umowie na okres próbny i umowie na zastępstwo pracownica w ciąży nie jest chroniona przed wypowiedzeniem

Ochrona pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów terminowych wyłączona została przy dwóch rodzajach umów: umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres do jednego miesiąca (art. 177 § 3 KP) oraz umowy o pracę zawartej w celu zastępstwa (art. 177 § 3(1) KP).

 

 

MIT: Pracownicy w ciąży nie można zwolnić dyscyplinarnie

Pracownica w ciąży nie jest chroniona przed zwolnieniem, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, tj. określone w art. 52 § 1 KP. Są to: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie zatrudnienia, zawiniona utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu. Wówczas dodatkowym warunkiem rozwiązania umowy jest zgoda zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę. Zgodę taką wyraża statutowo upoważniony do tego organ zakładowej organizacji związkowej, której pracownica jest członkiem lub która podjęła się obrony na prośbę pracownicy. Oznacza to, że pracodawca może rozwiązać umowę w trybie art. 52 KP, jeśli pracownica chroniona na podstawie art. 177 § 1 KP nie jest reprezentowana przez zakładową organizację związkową albo gdy pracodawca nie jest objęty działalnością organizacji związkowych.

Czytaj też: Pracownica nie może ponosić negatywnych konsekwencji zajścia w ciążę >

FAKT: W przypadku likwidacji pracodawcy pracodwnica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Ciężarna pracownica nie będzie chroniona również w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 KP). W takich okolicznościach pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z uprzednio ustalonym terminem wypowiedzenia uzgodnionym ze związkami zawodowymi. Pracownicy przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a od dnia porodu zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie (art. 30 ust. 1–3 ustawy zasiłkowej).

MIT: Gdy pracownica jeszcze nie wiedziała, że jest w ciąży i odeszła z pracy za porozumieniem stron, to nie ma już możliwości zmiany decyzji

Pracownica może zwolnić się z pracy w czasie ciąży lub odejść z firmy na mocy porozumienia stron. Orzecznictwo dopuszcza jednak możliwość uchylenia się od oświadczenia woli złożonego przez pracownicę, która w chwili zawierania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę nie wiedziała, że jest w ciąży. Takie oświadczenie uważane jest wówczas za złożone pod wpływem błędu (Tak SN z 19 marca 2002 r., I PKN 156/01).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Urlopy związane z rodzicielstwem >

Ochrona pracy kobiet w ciąży >

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron >

Czy umowa o pracę pracownicy zatrudnionej przez okres jednego miesiąca, która przedstawiła zaświadczenie o ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu? >

Czy jeżeli pracownik złoży wniosek o urlop rodzicielski w trakcie wypowiedzenia, to pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie? >