Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono 31 968 aktów, co daje wzrost aż o 26,9 proc. w porównaniu do 2022 r. W żadnej dziedzinie prawa nie zabrakło też przykładów przepisów sprzecznych, niejasnych czy też luk prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Wskazujemy je w raporcie "Poprawmy prawo".

15.02.2024

Syndykowi grozi kara za wykonywanie obowiązków - potrzebna nowelizacja k.s.h.

Spółki Poprawmy prawo

W listopadzie 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która zmieniła zasady oferowania udziałów w spółce z.o.o. wobec anonimowego adresata. Wpłynęło to przede wszystkim na finansowanie społecznościowe i dopuszczalne formy promocji, jednak dla syndyków konsekwencje są znacznie bardziej poważne. Przez to, że ustawodawca nie wyłączył stosowania przepisów w postępowaniach upadłościowych, za wykonywanie obowiązków mogą narazić się na surową odpowiedzialność.

16.01.2024

Większy i mniejszy wymiar czasu pracy cudzoziemców szczególnie problematyczny

Prawo pracy Poprawmy prawo

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców mają stawiane zarzuty karno-wykroczeniowe, gdy liczba godzin pracy obcokrajowców jest mniejsza lub większa niż ta wykazana w dokumentach legalizujących ich pracę w Polsce. W efekcie często każde odstępstwo od wniosku jest traktowane jak nielegalne zatrudnienie, co powoduje, że Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy karze pracodawców. Zdaniem prawników przepisy wymagają pilnej zmiany i ujednolicenia.

15.01.2024

Niski ryczałt to ryzyko, przepisy podatkowe trzeba poprawić

PIT Poprawmy prawo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym przewiduje stawkę 8,5 proc., ale kryteria jej zastosowania budzą wiele wątpliwości. Trudno też uzyskać w tej sprawie interpretację fiskusa. Efektem są liczne spory podatkowe, zwłaszcza w branży IT. Eksperci wskazują, że ustawa jest przestarzała, a jedynym sposobem zakończenia sporów byłaby jej nowelizacja. Najprostsze rozwiązanie, to zdefiniować pojęcie "oprogramowania".

15.01.2024

Zmienione przepisy o umowach na okres próbny to przykład nieudanego prawa

Prawo pracy Prawo unijne Poprawmy prawo

Skomplikowane i niejasne przepisy dotyczące zawierania umów na okres próbny rodzą coraz więcej wątpliwości. Pracodawcy zastanawiają się, czy muszą dokumentować zamiar, jaki przyświecał im w związku z zawarciem umowy i kiedy oraz dlaczego uległ zmianie. Pracownicy zaś dociekają, czy wskazanie zamiaru w umowie zobowiązuje pracodawcę do ich dalszego zatrudnienia. Zdaniem prawników przepis w ogóle nie powinien być wprowadzany. I nie kryją, że jego uchylenie wielu przyjęłoby z ulgą.

11.01.2024

Samorządy mają problemy z kontrolowaniem dotacji dla niepublicznych placówek

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty Poprawmy prawo

Dotowanie placówek niepublicznych jest "kulą u nogi" samorządów i źródłem sporów między nimi. Samorządowcy wskazują, że obowiązujące przepisy uniemożliwiają im rzetelną kontrolę udzielonej dotacji, bo nie mogą otrzymać od podmiotów dotowanych pełnej dokumentacji. Kwestią sporną jest także definicja faktycznej liczby. Ale są też głosy przeciwne.

11.01.2024

Po rozwód do notariusza? W ocenie prawników to dobry sposób na odciążenie sądów

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Poprawmy prawo

Wielomiesięczne oczekiwania na 20-minutową rozprawę - to aktualnie rzeczywistość przy polskich rozwodach i to nawet tych, w których nie ma konfliktu między rozstającymi się partnerami. W ocenie prawników, w tym też sędziów, można byłoby to zmienić, umożliwiając w niektórych przypadkach rozwód przed notariuszem. Podstawą miałoby być zgodne oświadczeń małżonków nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci.

09.01.2024

Ochrona dobrego imienia firmy nie zawsze prosta, brakuje jasnych przepisów

Prawo cywilne Poprawmy prawo

Ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym dotyczy jeden przepis - art. 43. Jest jednak lakoniczny. Mówi jedynie, że w ich wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych. Nierzadko więc ciężko jest ustalić, co jest, a co nie jest takim dobrem. Taki sam problem dotyczy również ułomnych osób prawnych. Eksperci postulują zmianę prawa.

08.01.2024

Powołany przez premiera komisarz nie musi przejmować się Rejestrem Korzyści

Samorząd terytorialny Wybory Poprawmy prawo

Obowiązek składania oświadczeń w Rejestrze Korzyści obejmuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ich zastępców, sekretarza i skarbnika. Obowiązkiem nie jest objęty komisarz powołany przez premiera w sytuacji wygaśnięcia mandatu włodarza gminy. Tym bardziej, że swoją funkcję może pełnić przez sześć miesięcy. Zdaniem ekspertów to luka w systemie.

08.01.2024

Zwolnienia z tytułu siły wyższej nie można zaplanować z góry

Prawo pracy Prawo unijne Poprawmy prawo

Zwolnienie od pracy z powodu wystąpienia siły wyższej nie przewiduje możliwości weryfikacji wniosku pracownika przez pracodawcę w jakimkolwiek zakresie. Nie wymaga też przedstawienia jakiegokolwiek dowodu, nawet w postaci oświadczenia, na zaistnienie siły wyższej – wymienia mankamenty nowego prawa Czytelnik, który przepisy w tym zakresie zgłosił do naszej akcji Poprawmy prawo. W efekcie pracownicy nawet z wielodniowym wyprzedzeniem składają wnioski o wolne.

06.01.2024

Żona nie skorzysta z ulgi w PCC, gdy mąż ma swoje mieszkanie

Poprawmy prawo Nieruchomości PCC

Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych, o ile nie mają lub nie mieli wcześniej innej nieruchomości. Gdy mieszkanie kupują małżonkowie, oboje muszą spełnić ten warunek. Jeśli jedno ma swoje mieszkanie, to drugie traci prawo do zwolnienia. Eksperci wskazują, że warto rozważyć zmianę przepisów w takim kierunku, by ulga była przypisana do konkretnej osoby.

06.01.2024

Dłuższa nauka się nie opłaca, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiar urlopu

Prawo pracy Poprawmy prawo

Absolwenci jednolitych studiów w praktyce dwa lata dłużej muszą czekać na uzyskanie prawa do dłuższego, 26-dniowego urlopu, niż osoby, które ukończyły jedynie studia pierwszego stopnia - wskazuje Czytelniczka Prawo.pl w zgłoszeniu do akcji "Poprawmy Prawo". Uważa, że przepisy trzeba zmienić, bo takie różnicowanie sytuacji absolwentów nie znajduje żadnego uzasadnienia.

05.01.2024

Rzecznik konsumentów nie zawsze jest prawnikiem i pracuje na cały etat

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Poprawmy prawo

Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie wymagają, aby rzecznikiem konsumentów był wyłącznie magister prawa, choć reprezentuje pokrzywdzonych konsumentów przed sądem. Nie ma też obowiązku, aby osoba zatrudniona na tym stanowisku pracowała na cały etat, choć od lat o to ostatnie rozwiązanie postuluje środowisko rzeczników.

05.01.2024

BHP w zakładach graficznych. Kluczowe rozporządzenie przez ponad 70 lat pozostaje bez nowelizacji

Prawo pracy BHP Poprawmy prawo

22 listopada 2023 roku minęły 72 lata od wydania przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. I, co ważne, przez wszystkie te lata akt ten nigdy nie był zmieniany. Zdaniem ekspertów to niedopatrzenie, bo świat, technologie i realia, w których funkcjonują dziś procesy produkcyjne, już się zmieniły. Zmianie zatem powinno ulec także rozporządzenie.

04.01.2024

Sprzęt rolniczy coraz szerszy, rolnicy chcą zmiany przepisów

Prawo karne Poprawmy prawo

Większość kombajnów rolniczych to pojazdy ponadnormatywne. Ich poruszanie się po drogach publicznych wymaga uzyskania zezwolenia. Rolnicy od lat apelują, aby na czas żniw mogli poruszać się po drogach publicznych. Taki postulat złagodzenia przepisów otrzymaliśmy też w ramach akcji „Poprawmy prawo”. Ministerstwo Infrastruktury, jak i część ekspertów, uważa, że zmiana przepisów może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

04.01.2024

Sms z podpisem aneksu umowy leasingowej? Czemu nie, dziś nie jest to możliwe

Prawo gospodarcze Finanse Poprawmy prawo

W Polsce podpisuje się rocznie setki tysięcy umów dotyczących różnych form leasingu. W opinii ekspertów zawieranie tego rodzaju umów byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby leasingodawcy mogli korzystać w szerszym zakresie z e-maili lub sms-ów. Tymczasem dziś umowa leasingowa jest ważna tylko, jeśli klient podpisał ją osobiście, na papierze lub gdy korzystał z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Był wprawdzie projekt, który to zmieniał, ale prace nad nim nigdy się nie zakończyły.

03.01.2024

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.

29.12.2023

Niejasna relacja pozwoleń zintegrowanych i decyzji środowiskowych utrudnia inwestycje

Środowisko Odpady Poprawmy prawo

Interpretacja przepisów po wprowadzeniu kolejnych nowelizacji prawa o odpadach i ustawy "środowiskowej" jest niekorzystna dla inwestorów i utrudnia powstawanie proekologicznych instalacji. W praktyce nierzadko zdarza się bowiem, że proces inwestycyjny trwa dłużej niż okres „obowiązywania” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co uniemożliwia skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie zintegrowane. Dlatego potrzebne są zmiany.

20.12.2023

Trzeba najpierw wiedzieć o spadku, żeby go odrzucić

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Mimo zmian w przepisach, wciąż zdarza się, że scheda z długami trafia do osoby, która nawet nie za bardzo znała swojego krewnego i nie miała pojęcia, że jego zstępni odrzucili spadek niczym gorący kartofel. Choć przepisy w tej kwestii w ostatnich latach stały się nieco łaskawsze dla takich spadkobierców, wciąż jednak nie są idealne.

19.12.2023

Jeszcze do końca roku można zgłaszać najbardziej chybione regulacje dla biznesu

Poprawmy prawo

Do końca grudnia br. wciąż można zgłaszać przepisy wymagające zmian w ramach akcji "Poprawmy prawo". Zgłoszenia Czytelników opisujemy również w serwisie Prawo.pl. W tym roku największą bolączką dla biznesu są zwłaszcza przepisy dotyczące nieruchomości, restrukturyzacji, nadal niefunkcjonującego prawa holdingowego czy opieszałość ustawodawcy, który nie wdraża na czas unijnych dyrektyw. Do wygrania są cenne nagrody, m.in. dostęp do LEX-a.

18.12.2023
1  2  3  4  5    8