Zgodnie z art. 10 ust. 8a w zw. z ust. 5 pkt 4 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela ma obowiązek przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c KN poprzedniego stosunku pracy.

 

Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022>>

 

Przeniesienie nie wymaga dodatkowego zaświadczenia

Obowiązek przedstawienia informacji o niekaralności występuje przed nawiązaniem stosunku pracy. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania (podobnie: Wyrok Sądu Najwyższego z 25.01.2007 r., I PK 195/06, Pr.Pracy 2007/4/33).

 

Tak więc na podstawie przeniesienia nie powstaje nowy stosunek pracy, lecz jest to kontynuacja tego samego stosunku pracy, nie można mówić o powstaniu obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 8a KN. Dlatego nauczyciel nie jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi szkoły do której został przeniesiony, informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Elektroniczne zaświadczenie ma taką samą wartość, jak papierowe

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3a ustawy z 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 ze zm.) – dalej u.k.r.k., wniosek osoby o udzielenie informacji z Rejestru może być składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego; wówczas opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  Na podstawie art. 19a u.k.r.k. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacja o osobie jest doręczana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

 

W związku z tym uznać należy, że informacja o niekaralności doręczona za pomocą systemu teleinformatycznego, w formie elektronicznej, stanowi taką samą informację, która została wydana w formie papierowej. Zatem spełnia wymóg wskazany w treści art. 10 ust. 8a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).