Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie

Rozstrzygając o prawie do dodatku stażowego, nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Z tym że, jeżeli ma kilka umów, to dla każdej oddzielnie - podkreśla Agnieszka...

27.11.2017

Jeden ZFŚS w nowo utworzonym zespole szkół

W zespole szkół, który powstał po reformie, powinien funkcjonować jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - przypominaAgata Piszko w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

24.11.2017

Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

17.11.2017

Nauczyciel na zastępstwo bez dodatkowej umowy

W ramach jednej umowy nauczyciel może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć oraz dodatkowo na czas określony na zastępstwo - podkreśla Joanna Lesińska w serwisie LEX...

02.11.2017