Nauczyciel zatrudniony w naszym Ośrodku ma różne pensa: 24/24 jako wychowawca internatu i 5/18 jako nauczyciel przedmiotu. Czy w takim wypadku należy uśrednić etat wg art 76 ust.22 pkt.5c Ustawy o finansowaniu zadań?

Dla nauczyciela należy wyliczyć wymiar tzw. pensum łączonego

Od dnia 01.09.2018 r. szczegółowy sposób wyliczania tzw. pensum łączonego reguluje art. 42 ust. 5c ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, zgodnie z którym nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Ten sam sposób wyliczeń będzie obowiązywał zarówno w sytuacji, w ramach pełnego etatu nauczyciel ma przydzielone godziny w ramach jednego wymiaru, jak i różnych wymiarów pensum, ponieważ art. 42 ust. 5c KN nie zawiera żadnych wyłączeń i nakazuje stosowanie wyliczeń w odniesieniu do nauczyciela, który w ramach stosunku pracy (nie zaś pełnego etatu) ma przydzielone zajęcia z różnych wymiarów pensum.

Wymiar pensum łączonego nauczyciela zatrudnionego na 24/24 i 5/18 etatu wynosi 23 godziny: 29 / (1 + 0,28) = 22,66 godzin zaokrąglonych w górę; od 24-tej godziny nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe.