Który akt prawny mówi o tym, że średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadająca na etat nauczyciela w szkole ponadpodstawowej w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie wyższa niż w roku szkolnym 2016/2017?

Odpowiedź
Powyższe ograniczenie wynika z przepisów wprowadzających reformę oświaty.
Na podstawie art. 221 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – dalej u.p.w.p.o., w roku szkolnym 2019/2020 w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel zatrudniony w szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością; średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole nie może przekroczyć średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w tej szkole w roku szkolnym 2016/2017. Do godzin ponadwymiarowych w takiej szkole we wskazanym roku szkolnym będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy art. 35 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zgodnie z którymi przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy; kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Wyjątkowo ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie dotyczyło nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych. Zgodnie z art. 221 pkt 2 u.p.w.u.p.o. takim nauczycielom dyrektor będzie mógł przydzielić większą liczbę godzin ponadwymiarowych niż średnia liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole w roku szkolnym 2016/2017.

Przedłużanie lub zakończenie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów