O wyjaśnienie nowych zasad wyliczania pensum nauczyciela poprosił poseł Ruchu Narodowego Adam Andruszkiewicz.

Jednym z celów nowelizacji Karty Nauczyciela, wprowadzonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, było uporządkowanie kwestii obliczania obowiązkowego pensum nauczycieli. Stąd wprowadzenie przepisów regulujących sporne do tej pory pensum specjalistów:

  • pedagogów,
  • logopedów,
  • doradców zawodowych.

Bez jasnych przepisów w tej sprawie wśród jednostek samorządu terytorialnego panowała duża uznaniowość - w niektórych jednostkach pensum specjalistów wynosiło nawet 40 godzin.

Wymiar pracy nauczycieli specjalistów

Po zmianach, które wejdą w życie 1 września 2018 r., tygodniowy wymiar pracy nauczycieli specjalistów wynosić będzie 22 godziny. Ale zmiany obejmą także osoby, których pensum trudno wyliczyć, bo wykonują obowiązki podlegające pod różne przepisy. Nowe zasady tłumaczy wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na wspomnianą interpelację.

Uśrednione pensum

Tygodniowy wymiar realizowanych przez takich nauczycieli godzin ustalać się będzie, dzieląc łączną liczbę realizowanych godzin przez sumę części etatów w ramach poszczególnych wymiarów zajęć. Wynik zaokrąglany będzie do pełnych godzin - czas zajęć do pół godziny zostanie pominięty w wyliczeniach.

- Ten sam sposób wyliczeń będzie obowiązywał zarówno w sytuacji, w ramach pełnego etatu nauczyciel ma przydzielone godziny w ramach jednego wymiaru, jak i różnych wymiarów pensum, ponieważ art. 42 ust. 5c KN nie zawiera żadnych wyłączeń i nakazuje stosowanie wyliczeń w odniesieniu do nauczyciela, który w ramach stosunku pracy (nie zaś pełnego etatu) ma przydzielone zajęcia z różnych wymiarów pensum - tłumaczy Joanna Lesińska w komentarzu dla serwisu LEX/Prawo Oświatowe.

Przykład obliczeń>>

Jak wyjaśnia wiceminister, dotychczas obowiązujące przepisy były niejasne i powodowały zróżnicowanie sytuacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez różne jednostki samorządu terytorialnego.

Nauczyciel pod nadzorem kamer?>>