Jak należy podpisać umowę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole w świetle aktualnych przepisów (nowa Karta Nauczyciela), tzn. z nauczycielem stażystą?

Opiekun stażu z listą nowych obowiązków>>

Pierwsza umowa z nauczycielem na dwa lata

Zgodnie z treścią art. 76 pkt 13 lit. a w zw. z art. 147 pkt 3 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z dniem 1 września 2018 r. zmianie ulegnie treść art. 10 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, wydłużając okres zatrudnienia nauczyciela stażysty do dwóch lat – w związku w wydłużeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

Jeżeli nauczyciel stażysta zatrudniany jest zgodnie z ogólnymi warunkami przewidzianymi dla jego stopnia awansu zawodowego, umowa o pracę nawiązywana jest na podstawie art. 10 ust. 2 KN. Jest to umowa okresowa na 2 lata w celu odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.


Krótsze zatrudnienie tylko w wyjątkowych wypadkach

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji egzaminacyjnej, który ponownie złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego - w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny rok szkolny.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 2 lata, nawiązywanej na podstawie art. 10 ust. 7 KN. Jednak takie zatrudnienie warunkowane jest wystąpieniem jednej z dwóch przesłanek, tj. zastępstwa nieobecnego nauczyciela lub zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania. Taka wyjątkowa podstawa zatrudnienia nie może być zależna od uznania pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 15 września 2006 r., I PK 62/06, Pr.Pracy 2007/2/31).

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:

Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>

Czas pracy nauczycieli szkół od 1 września 2018 r.>>