Zgodnie z przepisami art. 53a ust. 1 KN nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 złotych.

 

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku>>

 

Wypłata do końca września

Dodatek wypłacany jest tylko raz w okresie zatrudnienia stażysty. Według art. 10 KN stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny kolejny rok szkolny. W takiej sytuacji nauczyciel nie otrzyma dodatku drugi raz. Dodatek wypłaca się do 30 września roku szkolnego, w którym nauczyciel rozpoczął pracę.

 

Czytaj w LEX: Zatrudnianie nauczycieli w szkołach i placówkach publicznych >

 

Tylko jedna szkoła wypłaca dodatek na start

Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy świadczenie otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Nauczyciel powinien wskazać szkole, która jest jego podstawowym miejscem pracy i ta szkoła wypłaca mu świadczenie na start.

 

 


 

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa powyżej, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Zgodnie z przepisami art. 53a ust. 1 KN nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 złotych. Z uwagi na powyższe nauczyciel o którym mowa w pytaniu może zostać zatrudniony w trakcie roku szkolnego, ale nie rozpocznie w roku szkolnym 2020/2021, stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, w uwagi na datę nawiązania stosunku pracy, późniejszą, niż 14 września.

 

Dodatek na start - ZUS, podatek, "trzynastka"

Jednorazowe świadczenie na start jako świadczenie ze stosunku pracy stanowi przychód nauczyciela, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podlega również oskładkowaniu i należy od niego odprowadzić składkę zdrowotną. Jako świadczenie socjalne niewchodzące w skład wynagrodzenia nauczyciela, nie jest ono uwzględniane w podstawie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz trzynastki.

 

 

Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie

W 2018 r. resort edukacji zdecydował o likwidacji zasiłku na zagospodarowanie - na ostatni mogli liczyć nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 sierpnia 2018 r. Przepisy dotyczące dodatku na start zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r. - Związek Nauczycielstwa Polskiego zwracał uwagę, że uzasadnienie dla nowego dodatku było podobne, jak te, które kierowało ustawodawcą przy wprowadzaniu zasiłku na zagospodarowanie.

 

- Uzasadnieniem dla zastąpienia zasiłku na zagospodarowanie świadczeniem na start jest jego kwota, ponad dwu i pół krotnie niższa od kwoty zasiłku na zagospodarowanie - podkreślał ZNP w opinii do Karty Nauczyciela.  Postulatem ZNP jest wprowadzenie zasiłku na start w łącznej wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty na poziomie magistra z przygotowaniem pedagogicznym.